"knock-on effect" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"knock-on effect" ruotsiksi

EN knock-on effect
volume_up
{substantiivi}

knock-on effect
It has a knock-on effect in other areas, especially where there are shared coastlines.
Det har en dominoeffekt inom andra områden, särskilt där det finns gemensamma kuster.
These environmental problems have a knock-on effect beyond coastal regions to inland regions.
Miljöproblemen har en dominoeffekt bortom kustområdena till inlandsregionerna.
Insecticides have a knock-on effect on bees as a result of being sprayed on plants.
Insekticider har en dominoeffekt på bin när de sprejas på växter.
knock-on effect
The decisions of the European Council will have a knock-on effect in every respect.
Rådets beslut kommer i alla avseenden att ge upphov till en kedjereaktion.
This has had a direct knock-on effect on employment in the sector.
Detta har gett en direkt kedjereaktion på sysselsättningen i sektorn.
What we are seeing now is the knock-on effect of that.
Det vi nu ser är en kedjereaktion på det.

Esimerkkejä "knock-on effect"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIt also has a knock-on effect on the very political stability of these Third World countries.
Den har också effekter på den politiska stabiliteten i dessa länder i tredje världen.
EnglishThis has obviously had a knock-on effect on the people's social situation and their prosperity.
Detta har tydligen haft en spridningseffekt på människornas sociala situation och välstånd.
EnglishSuch a set-up would introduce real innovation, create real job opportunities and prevent the knock-on effect.
Detta skulle verkligen leda till innovationer och arbetsplatser och förhindra bieffekter.
EnglishStrong action at European level can have an important knock-on effect at national, regional and local level.
Kraftfulla åtgärder på EU-nivå kan få en viktig stimulanseffekt på nationell, regional och lokal nivå.
EnglishThere is a knock-on effect to economic development.
Detta ger en kraftig effekt för ekonomisk utveckling.
EnglishThis has a knock-on effect on other companies as well.
Detta har en kedjeeffekt även på andra företag.
EnglishI had great expectations that this would be a ruling that would have a knock-on effect on other countries in Europe.
Jag hade stora förväntningar på att det skulle vara en dom som skulle smitta av sig till andra EU-länder.
EnglishIf payments are delayed it has a knock-on effect.
Om betalningarna är sena, blir det konsekvenser.
EnglishThe rules will threaten jobs in countries like mine and will have a knock-on effect in other sectors.
Dessa bestämmelser kommer att hota arbetstillfällen i länder som mitt hemland, och få negativa effekter inom andra sektorer.
EnglishWe believe that the Bureau is taking decisions which could have a knock-on effect in the future because a precedent is being created.
Vi anser att presidiet fattar beslut som kan ha återverkan på framtiden genom att ett prejudikat skapas.
EnglishIn short, the proposal has a knock-on effect on many other areas and it will be some time before it is a reality.
Det har alltså att göra med väldigt många olika aspekter och det kommer nog att rinna mycket vatten genom Rhen innan det här blir av.
EnglishThis is having a huge knock-on effect.
EnglishThe crisis is affecting all manufacturers and there is a knock-on effect hitting the 12 million European citizens who work in the automotive industry.
Krisen berör alla tillverkare och som en följd drabbas de 12 miljoner EU-medborgare som arbetar inom bilindustrin.
EnglishI think too that, even if this public awareness campaign relates to the Internet, it will also have a knock-on effect on television programmes.
Och jag anser att även om denna upplysningskampanj rör Internet, kommer den också att få återverkningar på TV-programmen.
EnglishThis is the classic knock-on effect, which is best illustrated by the effects of the splendid European Capital of Culture programme.
Det är den klassiska dominoeffekten, som bäst kan illustreras med verkningarna av det fantastiska programmet Europas kulturhuvudstad.
EnglishRather introduction of the ban in Europe could have a knock-on effect resulting in international recognition of alternative testing methods.
Om förbudet genomförs i Europa, kan det däremot få en spridningseffekt för ett internationellt erkännande av alternativa försöksmetoder.
EnglishAs you know, this situation cannot solely be explained by the knock-on effect that the Darfur crisis is having on Chad and the Central African Republic.
Som ni vet beror denna situation inte enbart på den knockouteffekt som Darfurkrisen har på Tchad och Centralafrikanska republiken.
EnglishThe delays in the Commission's work will inevitably have a knock-on effect on the proposed timetable and the deadline of 2003 must certainly be called into question.
Kommissionens förseningar måste avspegla sig i den föreslagna tidsplanen och datumet 2003 måste absolut senareläggas.
EnglishThe delays in the Commission' s work will inevitably have a knock-on effect on the proposed timetable and the deadline of 2003 must certainly be called into question.
Kommissionens förseningar måste avspegla sig i den föreslagna tidsplanen och datumet 2003 måste absolut senareläggas.
EnglishOf course, there is also a knock-on effect in terms of impact and job creation and in population retention in rural areas.
Det enda som jag hittills beklagar är att min hemregion, Nordirland, ännu inte har utnyttjat denna möjlighet, men jag måste säga – partisk som jag är – att vi har gott om sådana varor.