"in the event that" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"in the event that" ruotsiksi

EN in the event that
volume_up
{konjunktio}

in the event that
volume_up
ifall {konj.}
At the same time we need a reference framework which will apply in the event of failure of negotiations.
Samtidigt behöver vi en referensram som skall gälla ifall förhandlingarna misslyckas.
Applying sanctions in the event of aggravated violation of human rights remains a possibility.
Det är inte uteslutet att sanktioner kan komma att praktiseras ifall det handlar om allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter.
The idea of that regulation is to reimburse the cost of use of antivirals or vaccines in the event of a pandemic.
Tanken med förordningen är att ersätta kostnaden för bruket av antivirala medel eller vacciner, ifall en pandemi utbryter.
in the event that (myös: if, that, whether)
volume_up
om {konj.}
It is true that they do not exist in the event that there is divergence.
Det är sant, om det finns några meningsskiljaktigheter blir det inget avtal.
Is it fair as regards compensation in the event of replacing providers?
Är det rättvist i fråga om kompensation i händelse av utbyte av leverantörer?
In the event of liberalisation of the private sector this would be just 3%.
Om den privata sektorn avregleras skulle andelen uppgå till endast tre procent.
in the event that (myös: if)
volume_up
såvida {konj.}
in the event that
(ES) Mr President, in the event of paragraph 20 not being rejected, I propose an oral amendment:
För den händelse att punkt 20 inte avvisas föreslår jag en muntlig ändring:
Does the European Commission have any plans to coordinate the national positions in the event of a nuclear disaster?
Har kommissionen några planer för att samordna de nationella ståndpunkterna för den händelse att en kärnolycka skulle inträffa?

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "in the event that" ruotsiksi

in adjektiivi
in prepositio
the artikkeli
Swedish
event substantiivi
that adverbi
Swedish
that konjunktio
that pronomini

Esimerkkejä "in the event that"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishMr President, the creation of the euro is an event of the greatest significance.
Herr ordförande! Skapandet av euron är en av de mest betydelsefulla händelserna.
EnglishLastly, in the event of a real risk, we must take urgent preventative measures.
Och i händelse av en verklig risk måste vi snarast vidta förebyggande åtgärder.
EnglishNot a single atom that is in your body today was there when that event took place.
Inte en enda atom som finns i din kropp idag var där när den händelsen ägde rum.
EnglishIn any event it would be in the Community's interests to link the two systems.
För gemenskapen var det hur som helst intressant att sammanföra de två systemen.
EnglishSomeone who over 24 years after the event is still searching for her son Simon.
Någon som mer än 24 år efter händelserna fortfarande letar efter sin son Simon.
EnglishWe actually pushed very hard for this event, which took place in July in Geneva.
Vi utövade stora påtryckningar inför denna konferens, som ägde rum i Genève i juli.
EnglishThere are many things that now seem possible or, in any event, easier, between us.
Det innebär också en mycket positiv signal för unionens samarbete med detta land.
EnglishSo that particular event was inspired by a moment that I happened to stumble upon.
Just det här projektet inspirerades av en ögonblicksbild i mitt liv, en ren slump.
EnglishThey are to be protected in the event of the insolvency of their insurance company.
Denne skall skyddas från en tänkbar oförmåga att få ut sin försäkringsersättning.
EnglishEuropean states will be able to help each other in the event of any new gas crises.
EU-staterna kommer även att kunna hjälpa varandra i händelse av en ny gaskris.
EnglishThe Balkan syndrome, ten years after the Gulf War, is one such significant event.
Balkansyndromet är, tio år efter Gulfkriget, uppenbarligen en sådan viktig händelse.
EnglishIn any event, I thank Parliament for its excellent work on these two texts.
Jag tackar i varje fall parlamentet för ett utmärkt arbete med dessa två texter.
EnglishIn any event, that was, as you said, solely and exclusively a personal opinion.
I vilket fall, är det endast, som ni sade, en mycket mycket personlig åsikt.
EnglishAt any event, I should like to see islands and archipelagos given special treatment.
Jag skulle dock gärna se att öar och skärgård behandlades på ett särskilt sätt.
EnglishIn any event, the Commissioner has said that he will be with us until eight o' clock.
Kommissionären har i alla fall meddelat att han stannar hos oss till kl. 20.00.
EnglishIn the event of a regional crisis, they can use their budget to resolve it.
I händelse av regional kris kan de använda sin budget för att bekämpa denna kris.
EnglishWe are pleased to see that all EU Member States will participate in this event.
Det gläder oss att se att alla EU-medlemsstater kommer att delta i detta arrangemang.
EnglishIn the Event list box, select the program event to which you want to assign a macro.
I listrutan Händelse väljer du ut den programhändelse som ska tilldelas ett makro.
EnglishThis unpleasant impression was subsequently reflected in media comments on the event.
Detta oangenäma intryck avspeglades senare i mediernas kommentarer till händelsen.
EnglishThis is a very important and highly significant event from our point of view.
Det är mycket viktigt och en högst betydelsefull händelse från vår synpunkt.