EN holding
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

holding (myös: tenancy, tenure)
He was convicted of several criminal offences and had his extensive Yukos holdings renationalised.
Han dömdes för flera brott och hans omfattande innehav i Yukos förstatligades på nytt.
On the aggregation of holdings, let us also remain faithful to what has been agreed.
När det gäller kravet på att lägga samman innehav bör vi också stå fast vid det överenskomna.
At present this palpably concerns Air France, Iberia and Lufthansa, which have a minority holding in Amadeus.
För närvarande gäller detta tydligt Air France, Iberia och Lufthansa, som har ett mindre innehav i Amadeus.
holding (myös: estate, possession, prop, property)
volume_up
egendom {yleiss.}
Although the Brazilian Government restricted clearing to 20 % of any holding, holdings of less than 250 hectares were exempted.
Även om brasilianska regeringen begränsande hyggena till 20 procent av alla egendomar, undantogs egendomar på mindre än 250 hektar.
holding (myös: bite, clasp, ear, grasp)
holding (myös: retention, tenacity)
holding (myös: rental)
That meant that some holdings were in a position to pay their rent and labour costs out of the premiums and still had money left over.
Det betydde att några jordbruksföretag kunde betala sitt arrende och sitt arbete med hjälp av bidrag, och ändå ha pengar kvar.

2. Kansantaloustiede

holding
It is a method familiar to us from the business world, under the term 'holding company '.
Det är en metod som är känd från affärsvärlden under namnet " holdingbolag ".
European integration is now modelled on the way in which private holding companies operate.
Modellen från privata holdingbolag tillämpas nu också inom den europeiska integrationen.
This reduction of financing approaches at any rate seems inappropriate in holding companies.
Denna inskränkning av finansieringsmöjligheterna tycks åtminstone för holdingbolag inte vara lämplig.

3. Teollisuus

holding

Esimerkkejä "holding"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishToday in Brussels the EU Forum on Organised Crime is holding its first meeting.
EU-forumet om organiserad brottslighet håller sitt första möte i Bryssel i dag.
EnglishWe are holding meetings at all levels and our missions are very often to Greece.
Vi håller möten på alla nivåer och våra tjänsteresor går ofta till Grekland.
EnglishMy second answer is that it seems, for now, that we are holding all the cards.
Det andra svaret: det verkar som om vi inför framtiden har alla kort på hand.
EnglishI also believe we should be holding this debate in Brussels and not in Strasbourg.
Jag anser också att vi bör föra denna debatt i Bryssel och inte i Strasbourg.
EnglishThe Commission had forgotten that and tried to leave Parliament holding the baby.
Kommissionen hade glömt det och försökte att lämna parlamentet med denna svåra fråga.
EnglishIt is the extremist and terrorist violence which is holding back the peace process.
Det är våldet från extremisterna och terroristerna som hejdar fredsprocessen.
EnglishProvided that the holding number is on the tag, that is all that is needed.
Förutsättningen är att anläggningens kod finns på märket; det är allt som behövs.
EnglishFurthermore, it is important to support the holding of free and fair elections.
Dessutom är det viktigt att stödja genomförandet av fria och rättvisa val.
EnglishCertainly not Great Britain, for that country is firmly holding onto its rebate.
Förvisso inte Storbritannien, för det landet håller envist fast vid sin .
EnglishSpain is holding up under the economic crisis because it has an industrial base.
Spanien håller ut under den ekonomiska krisen därför att landet har en industriell bas.
EnglishIt is the extremist and terrorist violence which is holding back the peace process.
- (IT) Det är våldet från extremisterna och terroristerna som hejdar fredsprocessen.
EnglishSo, then, some people are surprised: why are we holding a summit so quickly?
Det är så att vissa är överraskade: varför håller vi ett toppmöte så snabbt?
EnglishBut holding on to the current system would not solve the problem either.
Det är dock ingen lösning att behålla det nuvarande systemet bara av det skälet.
EnglishIt is not the European Parliament which is holding up the European patent.
Det är inte Europaparlamentet som bromsar införandet av ett europeiskt patent.
English   Mr President, I believe the debate we are holding is not exclusively an Italian one.
   – Herr talman! Jag anser att den diskussion vi för inte gäller enbart Italien.
EnglishThe headage payments in Greece for each holding have not risen since 1989-1991.
Kvoterna för djurbesättningar i mitt land har inte höjts sedan 1989-1991.
EnglishYou are holding the presidency during a period which has a special significance for us.
Ni har ordförandeskapet under en period som har en särskilt betydelse för oss.
EnglishAt this moment we are holding the door open to Belarus but no decision has been taken.
Just nu håller vi dörren öppen för Vitryssland, men inget beslut har fattats.
EnglishWithout our support, this small agricultural holding could not stay in existence.
Utan något stöd skulle detta lilla jordbruksföretag inte kunna existera.
EnglishThe holding of the ladder by another person as a safety measure shall not be allowed
Att en annan person håller i stegen som säkerhetsåtgärd skall inte tillåtas. "