EN to hinder
volume_up
[hindered|hindered] {verbi}

Will this support or hinder a rules-based multilateral world order?
Kommer detta att främja eller hindra en regelbaserad multilateral världsordning?
Will regulation hinder or reinforce the spirit that was approved.
Kommer reglering att hindra eller förstärka den anda som godkändes?
No difficulty must hinder the effective protection of freedom and the right to life.
Inga svårigheter får hindra ett effektivt skydd av friheten och rätten till liv.
The new Financial Regulation must not hinder the development of the latter.
Den nya budgetförordningen får inte förhindra utvecklingen av den sistnämnda.
We want to support, not hinder, everything that America has done.
Vi vill inte på något sätt förhindra det som Amerika har gjort, vi vill stödja det.
The bilateral problems between that country and Greece must not hinder the start of accession negotiations.
De bilaterala problemen mellan landet och Grekland får inte förhindra att anslutningsförhandlingarna inleds.
Standing in the way of new technologies simply makes firms less productive, hinders growth and eventually leads to job losses.
Att hejda nya tekniker leder bara till minskad lönsamhet för företag, stoppar tillväxten och leder slutligen till minskad sysselsättning.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "hind":

hind
English

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "hinder":

hinder

Esimerkkejä "to hinder"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSpecifically, taxation policy must not hinder the expansion of renewable energy.
Vi ifrågasätter fortfarande några aspekter av det nuvarande förslaget till betänkande.
EnglishSpecifically, taxation policy must not hinder the expansion of renewable energy.
Särskilt skattepolitiken får inte bli ett hinder för den förnybara energins utbredning.
EnglishThe argument advanced here is that such restrictions would hinder research.
Argumentet som framförts här är att sådana krav skulle motarbeta forskningen.
EnglishAnd false demagoguery will only hinder the resolution of such a serious problem.
Och falska demagogier försvårar endast lösningen på ett så allvarligt problem som detta.
EnglishSimplification is always a good thing, provided it does not hinder effectiveness.
Förenkling är alltid en god sak om den bara inte hindrar effektiviteten.
EnglishHowever, I doubt very much that this will hinder his imagination in this case.
Men jag betvivlar inte att han ändå kommer att visa prov på fantasi.
EnglishIs there anything that might hinder the transition to BONUS-169?
Vilka eventuella hinder finns det för en övergång från Bonus till initiativ 169?
EnglishIt will hinder the big flow of normal investments and trade that we are in need of.
Den kommer att stoppa det stora flödet av normala investeringar och handel, vilket vi behöver.
EnglishBut that would hinder and damage all the things that we can achieve by an open electricity market.
Men det skulle försvåra och skada allt det vi kan uppnå genom en öppen elmarknad.
EnglishIt will not even hinder what are sometimes called speculative investments.
Den kommer inte ens att stoppa det som ibland kallas spekulation.
EnglishNaturally, bureaucratic formalities should not hinder research.
Byråkratiska formaliteter bör naturligtvis inte stå i vägen för forskning.
EnglishShort-term procedures that hinder resettlement have to be removed.
Kortsiktiga förfaranden som förhindrar återbosättning måste avskaffas.
EnglishProposing regulations that hinder rather than help must not be our response in difficult times.
Att föreslå regleringar som mer stjälper än hjälper kan inte vara vårt svar i svåra tider.
EnglishIn each area in which our actions hinder competition, the result is a deterioration in competitiveness.
För varje område där vi motverkar konkurrens blir resultatet sämre konkurrenskraft.
EnglishNaturally, variations in national legal areas can, in some cases, hinder the prosecution process.
Skillnaderna i nationella rättsliga områden kan självfallet i vissa fall störa påföljderna.
EnglishTaxing financial transactions will not hinder financial transactions.
En beskattning av finansiella transaktioner kommer inte att stoppa de finansiella transaktionerna.
EnglishI firmly oppose national labelling systems, which hinder the internal market.
Jag motsätter mig å det bestämdaste nationella märkningssystem som utgör ett hinder för den inre marknaden.
EnglishThis would hinder and prejudice the smooth operation of the internal market.
Vår text innehöll ingen särskild bestämmelse om detta.
EnglishHowever, certain measures can sometimes serve to hinder the process of full liberalisation.
Emellertid finns det ibland åtgärder som kan leda till att denna fullständiga liberalisering hämmas.
EnglishSecurity officers of West Berlin hinder the work of the GDR television.
Västberlinsk säkerhetspersonal hindrade DDRteves arbete