EN to get through
volume_up
{verbi}

1. yleinen

to get through (myös: to achieve, to arrive at, to carry, to come)
volume_up
{v.}
Without this prerequisite, humanitarian aid will not get through.
Utan denna förutsättning kommer det humanitära biståndet inte att sin destination.
Has this report really been prepared for the people and will the aid get through to them?
Har detta betänkande verkligen utarbetats för människor och kommer stödet att fram till dem?
They are not represented here, unfortunately, but I hope that the message will get through to them.
Tyvärr finns de inte representerade här, men jag hoppas att budskapet kommer att dem.
We have an enormous number of votes to get through.
Vi har oerhört många omröstningar att klara av.
Låt oss bara klara av nästa timme, okay?
Normally we like to streamline the budget votes so that we can get through them in as quick a time as possible.
Normalt sett vill vi strömlinjeforma budgetomröstningarna, så att vi kan klara av dem så snabbt som möjligt.
to get through
They'll search this line all night trying to get through.
De kommer att försöka komma igenom linjen hela natten.
   Mr President, thank you for allowing me to intervene at this point; I realise there are a lot of votes to get through.
Tack för att ni låter mig gå emellan här; jag inser att det finns många omröstningar att komma igenom.
Today, the list of issues the Union needs to tackle is already so long that it will certainly take more than six months to get through it.
I dag är listan över frågor som EU behöver ta itu med redan så lång att det säkert kommer att ta mer än ett halvår att komma igenom den.
to get through (myös: to accomplish, to bust up, to close, to complete)
I would ask you to exercise a little discipline, because otherwise we will never finish this debate and we still have the voting time at 6.30 p.m. and two further reports to get through.
Jag ber om lite disciplin, annars kommer vi aldrig att kunna avsluta debatten.
to get through (myös: to arrive, to come up, to get, to turn up)
Our fellow MEPs tell us that ambulances are not allowed to get through, either.
Inte heller ambulanser får komma fram, enligt uppgifter från kollegerna.
to get through
to get through
to get through (myös: to abolish, to break, to cancel, to crack)
to get through
to get through
When I submitted them to the Commission, there were public administrators who bet their positions that they would never get through the Commission.
När jag lade fram direktiven för kommissionen fanns det offentliga tjänstemän som satte sina jobb på att de aldrig skulle klara sig igenom kommissionen.
In this report, this little band of oligarchs is setting up instruments to neutralise any representatives of the people who might get through the electoral and media filters.
I detta betänkande inrättar denna lilla skara oligarker instrument för att oskadliggöra de folkliga företrädare som kan tänkas klara sig igenom väljarnas filter och mediefiltret.
to get through
to get through

2. Amerikanenglanti

to get through (myös: to finish, to make ready)

Esimerkkejä "to get through"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIf this amendment should get through it would represent a setback for democracy.
Skulle detta ändringsförslag gå igenom så innebär det ett demokratiskt bakslag.
EnglishIf the message is to get through, it must be expressed in clear and simple terms.
Om budskapet skall gå fram ordentligt måste det vara tydligt och enkelt uttryckt.
EnglishThe only problem was how to get them home through customs, so I did not buy them!
Det enda problemet var hur jag skulle få dem hem genom tullen, så jag köpte dem inte!
EnglishIf we want to get the proposal through, we must concentrate on what is most hazardous.
Om vi vill ha igenom förslaget, måste vi koncentrera oss på det som är farligast.
EnglishTogether I am sure we can get this package through in the quickest possible time.
Tillsammans är jag säker på att vi kan anta detta paket snarast möjligt.
EnglishI am sorry that an application for research on disarmament did not get through.
Jag beklagar att ett förslag om avrustningsforskning inte har antagits.
EnglishHopefully this will now happen, but we must first get through an exercise this afternoon.
Det sker förhoppningsvis nu, men vi skall först igenom en övning i eftermiddag.
EnglishThat did not get through committee and did not today get through plenary.
Detta ändringsförlag fick inte utskottets stöd och i dag inte heller kammarens stöd.
EnglishI think we must all work enormously hard to get this new treaty through.
Jag tycker att vi alla måste jobba enormt hårt för att få igenom detta nya fördrag.
EnglishYou will see, it will be much easier to get everything through with unanimity.
Ni ska få se att det kommer att bli mycket lättare att få igenom allting med enhällighet.
EnglishShe is anxious that it should get through under the Greek presidency.
Hon är angelägen om att detta skall gå igenom under det grekiska ordförandeskapet.
EnglishTherefore, it is important that we get this proposal through as quickly as possible.
Därför är det viktigt att vi genomför detta förslag snarast möjligt.
EnglishI am worried about the ratification process, but that is not what we have to get through.
Jag är orolig för ratificeringsprocessen, men det är inte den som vi måste ta oss igenom.
EnglishOn no account should a bad directive be allowed to get through.
Ett dåligt direktiv skall inte under några omständigheter tillåtas bli antaget.
EnglishThe first question is: could this part be separated out to get it through more quickly?
Första frågan lyder: Kan denna del behandlas för sig, så att man kan få igenom den snabbare?
EnglishSo she has to figure out a way to get all these boys through this curriculum -- and girls.
Så hon måste komma på ett sätt att få alla dessa pojkar igenom läroplanen -- och flickor.
EnglishThese suggestions will not get through to the citizens of the European Union.
EU:s medborgare kommer inte att kunna ta till sig de förslagen.
EnglishWe are in agreement and we want to try to get this through at first reading if possible.
Vi instämmer, och vi vill försöka få igenom detta vid första behandlingen, om det är möjligt.
EnglishBut we must get this done and get it through as soon as we possibly can.
Men vi måste få detta gjort och få igenom den så snart som möjligt.
EnglishIndeed, solidarity is an absolute must to get through this crisis.
Solidaritet är ett absolut måste om vi ska ta oss igenom den här krisen.