"gestation" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"gestation" ruotsiksi

EN gestation
volume_up
{substantiivi}

gestation
gestation (myös: pregnancy)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "gestation":

gestation

Esimerkkejä "gestation"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

English. - Mr President, this regulation has been in gestation for almost two years.
föredragande. - (EN) Herr talman! Denna förordning har haft en mognadsprocess på närmare två år.
EnglishI understand that they have been some five years in their gestation.
Jag uppfattar att de har hållit på att utarbetats under cirka fem år.
EnglishThis report had a long gestation period.
Det har legat en lång period av tankearbete bakom detta betänkande.
EnglishFrom that embryonic stage, they have now come through their period of gestation and are born within this report.
Från detta fosterstadium har de nu gått igenom sin utvecklingsprocess och har nu fötts inom detta betänkande.
EnglishThis short report by Mr Tillich hides the fact that its gestation has been frankly laborious, as well as alarming.
Och även om betänkandet är kort så skall detta inte fördunkla det faktum att Tillich satsat mycket arbete och engagemang i det han gjort.
EnglishCan the Commission account for the lengthy gestation of this draft, which should in theory have emerged in its final form in 1998?
Kan kommissionen förklara varför administrationen av det här projektet tagit så tid, trots att det i princip borde ha varit klart 1998?
EnglishAfter a gestation period of twenty years, the proposal is disappointing, but it can be greatly improved by the amendments put forward by the Greens and the left.
Efter 20 års mognad har vi fått en nedslående text, även om ändringsförslagen från De gröna och vänstern i hög grad kan förbättra den.
EnglishI was present during the gestation of this legislation and hope to be there tomorrow for the final delivery, as it were, of the new consumer credit baby!
Jag var närvarande under mognadsprocessen för denna lagstiftning, och hoppas att vara där i morgon när den nya konsumentkreditbabyn slutligen föds!
EnglishIt was necessary because this aspect was simply – and quite criminally – neglected by the old pact – with the gestation of which I had a great deal to do.
Jo, därför att detta inslag helt enkelt – och på ett brottsligt sätt – försummades i den gamla pakten, vars utveckling jag i hög grad var delaktig i.
EnglishI recall what he said about the long gestation period of this work and I would encourage the Commission not to feel that the timetable is an indefinite one.
Jag kommer ihåg vad han sade om detta arbetes långa utvecklingsperiod, och jag vill uppmuntra kommissionen att inte känna det som om tidtabellen är obestämbar.
EnglishMadam President, this initiative has been in gestation for almost three years and, for once, I found myself on the side of the Council rather than of Parliament.
(EN) Fru talman! Detta initiativ har varit en mognadsprocess på nästan tre år och för en gångs skull stod jag på rådets sida istället för på parlamentets.
EnglishThis is why, after a long period of gestation, the Charter of Fundamental Rights was adopted in 2000 and came into force last year with the Treaty of Lisbon.
Efter ett långt fosterstadium antogs därför stadgan om de grundläggande rättigheterna år 2000 och trädde i kraft förra året tillsammans med Lissabonfördraget.
EnglishIn this long gestation, it is easy to forget that some of the things in this recast were actually considered quite radical when they were first raised.
Efter ett sådant utvecklingsarbete kan det vara lätt att glömma att några av sakerna i denna omarbetning faktiskt ansågs vara ganska radikala när de först lades fram.
EnglishThis legislative text has had - please forgive the expression - a difficult gestation period, mainly because attitudes still need to change a good deal in this area.
Denna lagstiftningstext har - ursäkta uttrycket - haft ett svårt fosterstadium, framför allt beroende på att hållningen fortfarande måste förändras en hel del på detta område.
EnglishThese reports were adopted in committee last autumn and we in our committee were unanimously of the opinion that nine months is a long enough gestation period for any report.
Dessa betänkanden antogs i utskottet i höstas, och vi i vårt utskott ansåg enhälligt att nio månader är en tillräckligt lång "dräktighetsperiod" för vilket betänkande som helst.
EnglishThese reports were adopted in committee last autumn and we in our committee were unanimously of the opinion that nine months is a long enough gestation period for any report.
Dessa betänkanden antogs i utskottet i höstas, och vi i vårt utskott ansåg enhälligt att nio månader är en tillräckligt lång " dräktighetsperiod " för vilket betänkande som helst.
EnglishIn the case of deep-sea fish, gestation periods are extremely long and thus any negative impacts on the habitats will have serious effects on stocks, both in the short and the long term.
När det handlar om djuphavsfisk är reproduktionscyklerna extremt långa och alla negativa effekter på dessa områden får allvarliga konsekvenser för bestånden på både kort och lång sikt.