EN flow
volume_up
{substantiivi}

flow (myös: flood, flow rate, flux)
The resolution should lead to an easier flow of construction goods between Member States.
Förordningen bör leda till ett lättare flöde av byggvaror medlemsstater emellan.
We must ensure the greatest possible flow of people across our frontiers with Ukraine.
Vi måste garantera största möjliga flöde av människor över våra gränser med Ukraina.
Commissioner, I have one supplementary question about the minimum ecological flow of the Ebro.
Jag har en kompletterande fråga om Ebros minsta ekologiska flöde.
flow (myös: flood, flood tide)
volume_up
flod {yleiss.}
Google Mail's filters allow you to manage the flow of incoming messages.
Med Google Mails filter kan du hantera flödet av inkommande meddelanden.
The traditional flow between certain Third World regions and Western destinations continues.
Det traditionella flödet mellan vissa regioner i tredje världen och bestämmelseorter i väst fortsätter.
Consumers will be the ones to lose out, if a flow of competitive and innovative products is stifled.
Konsumenterna kommer att vara förlorare, om flödet av konkurrenskraftiga och innovativa produkter kvävs.
flow
At the same time, people's aspirations for more freedom and greater participation in decision-making, have grown, fuelled by rising incomes, education and information flows.
Samtidigt har befolkningens längtan efter ökad frihet och ett större inflytande över beslutsfattandet vuxit till följd av stigande inkomster, utbildning och informationsflöden.
flow
It's a dendritic drainage pattern that can be formed only by the flow of liquids.
Det är ett dräneringsmönster som bara kan bildas av rinnande vätska.
flow (myös: cascade, wake, swell, wash)
flow

Esimerkkejä "flow"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAs a result many companies in Latvia are experiencing severe cash flow hardship.
Som en följd av detta har många företag i Lettland stora problem med kassaflödet.
EnglishCommissioner Fischler, I am glad that you have increased your flow of information.
Jag är glad, kommissionär Fischler, över att ni har ökat era informationsflöden.
EnglishINTERREG’s flow of appropriations is overwhelming; Objective 2’s is inadequate.
Anslagsflödet inom Interreg är överväldigande; inom mål 2 är det otillräckligt.
EnglishWe cannot act in that way, contrary to the flow of information and culture.
Vi kan inte agera på det här sättet, i strid mot informations- och kulturflödet.
EnglishThey are most likely to occur if there is little democratic control on cash flow.
De får den största chansen om den demokratiska kontrollen av penningflödena är ringa.
EnglishEU money continues to flow directly or indirectly into ethically dubious projects.
Fortfarande flyter EU-pengar direkt eller indirekt in i etiskt tvivelaktiga projekt.
EnglishThe idea that the flow of goods from China is somehow going to dwindle is an illusion.
Tanken att varuflödet från Kina på något sätt kommer att minska är en illusion.
English   – That the flow of illegal immigrants needs to be cut off is not a matter of doubt.
   – Att floden av olagliga invandrare måste stoppas råder det ingen tvekan om.
EnglishThis Leinen report and the consequences that flow from it are quite bizarre.
Det här Leinenbetänkandet är allt bra märkligt, liksom konsekvenserna av det.
EnglishShould gas flow once more, does this mean we go back to business as usual?
Om gasleveranserna återupptas, innebär det att allt återgår till det normala?
EnglishI couldn't improve on this as a good example of how flow enters the workplace.
Det är det bästa möjliga exemplet på hur flow kommer in på arbetsplatsen.
EnglishThe information flow between OLAF and the institutions needs to be improved considerably.
Informationsflödet mellan OLAF och institutionerna behöver förbättras betydligt.
EnglishThe 'fifth freedom' will eliminate barriers to the free flow of knowledge.
Den femte friheten kommer att undanröja hindren för det fria kunskapsflödet.
EnglishI think that kind of flow is good and important, and we have to promote it.
Jag anser att det är en positiv och viktig tillströmning som vi bör främja.
EnglishSuch a card must, however, facilitate the flow of people, and not make it more difficult.
Ett sådant kort måste dock underlätta flödet av personer och inte försvåra det.
EnglishThe system was after all created to simplify the flow of goods through the Community.
Det skapades ju trots allt för att underlätta varuflödet genom gemenskapen.
EnglishFirstly, we need better flow of information from the fishermen to the scientists.
För det första behöver vi ett bättre informationsflöde från yrkesfiskarna till forskarna.
EnglishI welcome the linkage of support with the environmental benefits that will flow from it.
Jag välkomnar stödets effekter, dvs. de miljövinster som blir ett resultat av det.
EnglishThey make you pay more in withholding just to help their cash flow out.
De får dig att betala mer i källskatt bara för att bättra på deras pengaflöde.
EnglishAny upsurge in the flow of illegal migrants must be decisively countered.
Varje ökning av strömmen av olagliga invandrare måste beslutsamt motarbetas.