"especial" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"especial" ruotsiksi

EN especial
volume_up
{adjektiivi}

especial (myös: different, distinct, exclusive, express)
Thank you and my especial congratulations to the Commissioner and the honourable Members for their excellent work.
Jag tackar er, och jag framför mina särskilda gratulationer till kommissionären och de ärade ledamöterna för deras utmärkta arbete.
Biogas is a storable and renewable energy source and hence of especial strategic usefulness and value.
Biogas är en lagrings- och förnybar energikälla och är därför av särskild strategisk betydelse och har därför ett särskilt strategiskt värde.
I believe this is of especial significance for Europe, which is the world's greatest exporter of goods and services and the world's biggest investor.
Jag anser att det är av särskild betydelse för Europa, världens största exportör av varor och tjänster och den största investeraren.
especial

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "especial":

especial

Esimerkkejä "especial"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishLet me conclude with data protection, a point which is of especial importance to me.
Låt mig slutligen gå in på en punkt, som är särskilt viktig för mig: Det gäller skyddet av uppgifter.
EnglishUltimately, we regard the full application of Community law as having most especial priority.
När allt kommer omkring är ett fullt utnyttjande av gemenskapsrätten en viktig prioritering för oss.
EnglishWe hope that they will do that, and take especial pleasure in it.
Vi hoppas att de samtycker och gör det med stor glädje.
EnglishI want to make especial mention, by name, of Mr Huhne, with whom I have enjoyed the closest possible cooperation.
Jag vill speciellt nämna Christopher Huhne, som jag har haft närmast möjliga samarbete med.
EnglishIt is our especial duty and obligation to change this.
Det är vår särskilda skyldighet och plikt att ändra på detta.
EnglishI should also like to extend my especial thanks to the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety for its efforts so far.
Jag vill också tacka utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet för dess insatser hittills.
EnglishFor that you have my most especial thanks.
EnglishThank you and my especial congratulations to the Commissioner and the honourable Members for their excellent work.
Jag tackar er, och jag framför mina särskilda gratulationer till kommissionären och de ärade ledamöterna för deras utmärkta arbete.
English   – Mr President, I wish to extend my especial thanks to Commissioner McCreevy for his update on the summit held in Helsinki.
   – Herr talman! Jag vill särskilt tacka kommissionsledamot Charlie McCreevy för hans redogörelse för toppmötet i Helsingfors.
EnglishIn the measures relating to justice, we attach especial importance to the mutual acceptance of verdicts in civil and criminal cases.
I avsnittet om rättvisa fäster vi en särskilt stor betydelse vid ett ömsesidigt erkännande av civil- och straffrättsliga domar.
EnglishI will bear in mind however - as these debates are of especial interest to me - that Spain has been particularly affected.
Jag noterar emellertid - eftersom dessa debatter är av ett mycket speciellt intresse för mig - att man är särskilt känslig från spansk sida.
EnglishShe is here working on one of her briefs for the last time, and so my final and especial thanks must go to Mrs Kerry Postlewhite.
I dag sitter hon här med ett av sina dokument för allra sista gången, och därför vill jag alldeles särskilt tacka henne: Kerry Postlewhite.
EnglishWe are aware of the most especial importance of this issue of economic partnership agreements with Africa and with developing countries generally.
Vi är medvetna om den särskilda betydelse de ekonomiska partnerskapsavtalen med Afrika och med utvecklingsländer har i allmänhet.
EnglishFor that, many thanks; especial thanks, too, to my colleague Mr Bradbourn, whose report is the result of very careful work.
Ett stort tack för det, och ett särskilt tack också till min kollega Philip Charles Bradbourn, vars betänkande är resultatet av ett mycket grundligt arbete.
EnglishWe owe you a debt of gratitude, Jonas, and I personally extend you my especial thanks, because you taught me a great deal as a new MEP here.
Vi står i tacksamhetsskuld till dig, Jonas, och jag vill tacka dig personligen därför att du har lärt mig mycket som ny ledamot i Europaparlamentet.
EnglishMrs Hedkvist Petersen, such lively applause entitles the President to thank you, with quite especial warmth, for the work you have done and to wish you all the best in every way.
Fru Hedkvist Petersen! Sådana livliga applåder är skäl nog för talmannen att tacka er särskilt varmt för ert arbete och önska er lycka till.
EnglishWe have to take especial note of the fact that public-sector investment is collapsing in those economies on which a major part of our economic development depends.
Vi bör särskilt betona att de offentliga investeringarna minskar mycket starkt just i nationalekonomierna, som ju ansvarar för en stor del av vår ekonomiska utveckling.
EnglishIt is my especial hope - having heard the rapporteur's praises sung by the Socialist/Communist element in this House - that Mr Andria will take time to think things through again.
Jag hoppas särskilt - efter lovsången från den socialistisk-kommunistiska sidan i parlamentet med adress till föredraganden - att han vill tänka efter en gång till.
EnglishIt is my especial hope - having heard the rapporteur's praises sung by the Socialist/ Communist element in this House - that Mr Andria will take time to think things through again.
Jag hoppas särskilt - efter lovsången från den socialistisk-kommunistiska sidan i parlamentet med adress till föredraganden - att han vill tänka efter en gång till.
EnglishI would like to re-emphasise my most especial thanks to Mr van Hulten and Mr Dell'Alba, the latter of whom is not here, but I would like to take this opportunity to mention him again.
Mitt särskilda tack - och det vill jag här än en gång betona - går till herrarna van Hulten och Dell'Alba. Den senare är inte här nu, men jag vill nämna det här än en gång.