"duty" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"duty" ruotsiksi

volume_up
duty {subst.}

EN duty
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

It is now our duty, the duty of the European Union, to fulfil our promise.
Det är nu vår skyldighet, Europeiska unionens skyldighet, att fullfölja vårt löfte.
An effort that is our duty. An endless duty towards future generations.'
En insats som är vår skyldighet - en oupphörlig skyldighet mot framtida generationer.
This is a duty for us, and it is a duty towards the countries that are knocking at our door.
Detta är vår skyldighet, och det är en skyldighet mot de länder som knackar på vår dörr.
volume_up
plikt {yleiss.}
It is our duty to remember, and it is our duty to get to grips with our problems.
Det är vår plikt att minnas, och det är vår plikt att verkligen agera i anslutning till problemen.
Our duty as the Commission is to have controls and to see that Member States do their duty.
Kommissionens plikt är att ha kontroll och att se till att medlemsstaterna gör sin plikt.
I believe that it is our duty – and the Commission's duty – to act diligently in crisis situations.
Jag anser att det är vår plikt – och kommissionens plikt – att agera med omsorg i krissituationer.
This difficult work is our duty as citizens of the European Union.
Detta svåra arbete är vi skyldiga medborgarna i Europeiska unionen.
The Commission acquits itself of its duty as quickly and meticulously as possible.
Kommissionen utför sitt arbete så snabbt och så noggrant som möjligt.
It is our duty to ensure that the Commission follows through its work.
Det är vår plikt att se till att kommissionen slutför sitt arbete.
volume_up
uppgift {yleiss.}
That is the duty of the government, and it is obviously ours too.
Det är myndigheternas uppgift och givetvis även vår uppgift.
The duty of the public authorities is to guarantee the creation of open systems.
Då är det myndigheternas uppgift att se till att det skapas öppna system.
It is our duty to implement this with all the means at our disposal.
Det är vår uppgift att genomföra detta med alla medel som står oss till buds.
duty (myös: dues, toll)
volume_up
tull {yleiss.}
Secondly, it provides important advice on how to collect duty with maximum efficiency.
För det andra innehåller det viktiga råd om hur tull ska kunna indrivas med maximal effektivitet.
Most ACP member states have welcomed duty-free, quota-free access.
De flesta av medlemsstaterna i AVS har välkomnat ett tull- och kvotfritt tillträde.
In particular, the agricultural sector can expect to save EUR 380 million in duty.
Särskilt jordbrukssektorn kan förvänta sig att spara in 380 miljoner euro på tull.
duty (myös: ministration, service)
They were over Nablus; the young men felt for the people and turned back; obviously they were suspended from duty.
Naturligtvis blev de avstängda från sin tjänstgöring.
In accordance with JAA regulations, which lay down the requirements, the Commission's proposal does not contain any provisions on flight and duty times or on rest periods.
I enlighet med JAA-normerna, varifrån kraven kommer, innehåller inte kommissionens förslag någon föreskrift avseende flygtider och tjänstgöring eller om viloperioder.
In accordance with JAA regulations, which lay down the requirements, the Commission' s proposal does not contain any provisions on flight and duty times or on rest periods.
I enlighet med JAA-normerna, varifrån kraven kommer, innehåller inte kommissionens förslag någon föreskrift avseende flygtider och tjänstgöring eller om viloperioder.
duty (myös: chore, occupation, pursuit, work)
volume_up
syssla {yleiss.}
Where do you draw the dividing lines with such a variety of domestic duties?
Var sätter man gränsen för mångfalden av dessa sysslor?
When the Union fusses over the abolition of the duty-free system, it forgets that this only serves to cause unemployment and preserve different levels of indirect taxation.
Medan unionen nu sysslar med avskaffandet av det så kallade tax free-systemet har den glömt att man på detta sätt bara skapar arbetslöshet och bibehåller den indirekta beskattningens nivåskillnader.
duty (myös: business, work)
Mr President, I would like to make a few comments on the report on behalf of our colleague, Mr Maštálka, who, due to urgent duties in the Czech Republic, could not attend this part-session.
Jag skulle kort vilja kommentera betänkandet på min kollega Jirí Maštálkas vägnar, som på grund av brådskande göromål i Tjeckien inte kunde delta i denna sammanträdesperiod.
duty (myös: task)
volume_up
bestyr {n} (uppdrag )

2. liike-elämä

duty (myös: on-call)
volume_up
jour {yleiss.}
The definitions of standby duty, night time and night work must take account of social aspects.
Vid definitionen av begreppen jour, nattetid och nattarbete måste sociala aspekter beaktas
Definitionen av begreppen arbetstid och jour
The Commission considers that standby duty, as defined in the proposal, is purely an aspect of an employee's duties.
Kommissionen anser att jour, enligt definitionen i förslaget, endast är en aspekt av en anställds uppgifter.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "duty":

duty

Esimerkkejä "duty"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIn short, we have a duty to see to it that something is made of tourism policy.
Vi bär alltså ansvaret för att se till att turistpolitiken även blir verklighet.
EnglishGreece has a duty to push ahead with major structural reforms and privatisations.
Grekland måste nu gå vidare med omfattande strukturreformer och privatiseringar.
EnglishWe likewise owe a duty of solidarity in this area towards developing countries.
Även vi har ett solidariskt ansvar gentemot utvecklingsländerna i denna fråga.
EnglishIn the current situation, you have a duty to take the initiative in this area.
I den rådande situationen är ni skyldiga att ta initiativet på det här området.
EnglishWe have a duty to promote these principles, both at home and among our partners.
Vi är skyldiga att främja dessa principer, både hemma och bland våra partner.
EnglishYou have the right and the duty to put forward proposals that we can then implement.
Ni har rätten och skyldigheten att lägga fram förslag som vi sedan kan genomföra.
English   Current rules on excise duty are sometimes unclear and difficult to apply.
   . – Dagens bestämmelser om punktskatter är ibland otydliga och svårtillämpliga.
EnglishSecondly, Member States should be allowed to set excise duty rates themselves.
För det andra bör medlemsstaterna ha rätt att själva fastställa punktskatter.
EnglishThey are passing their duty as public service providers onto local authorities.
De lämpar över sitt ansvar att tillhandahålla samhällsservice på lokala myndigheter.
EnglishAs long as this has not been done, there should be no abolition of duty-free sales.
Så länge detta inte har skett skall ingen avveckling av taxfree-försäljningen ske.
EnglishEveryone involved has a duty to ensure that logistics operations proceed smoothly.
Alla berörda parter är skyldiga att se till att logistiken fungerar smidigt.
EnglishMr President, I welcome the report on general arrangements for excise duty.
(EN) Herr talman! Jag välkomnar betänkandet om allmänna regler för punktskatt.
EnglishThe report deals with exemptions from excise duty applied to certain mineral oils.
Betänkandet behandlar undantag från punktbeskattning av vissa mineraloljor.
EnglishThe idea of using the duty-free system also for the arrival of the euro is important.
Förslaget att använda duty free -systemet även vid införandet av euron är viktigt.
EnglishEurope, as was its duty, did not shrink from the obligations of solidarity.
Europa har inte dragit sig undan de skyldigheter man av solidariska skäl har.
EnglishTaking over the market brings with it the duty to provide a public service.
Att överta marknaden medför skyldigheten att tillhandahålla en allmän tjänst.
EnglishWe must not rest on our laurels in the belief that this discharges our duty.
Vi får inte vila på våra lagrar i tron att detta befriar oss från våra skyldigheter.
EnglishIs that what is called free and unfettered exercise of the duty of an MEP?
Är det vad som kallas en parlamentsledamots fria och obundna tjänsteutövande?
EnglishThe duty of each and every government regulation is to preserve and protect it.
Det åligger varje regering att bevara och skydda den i sin lagstiftning.
EnglishAs representatives of the citizens of Europe, we have a duty to our constituents.
Som företrädare för de europeiska medborgarna har vi vissa skyldigheter.