EN to develop
volume_up
[developed|developed] {verbi}

1. yleinen

What we are defending is the right to develop software, to develop the industry.
Det vi skyddar är rätten att utveckla programvara, att utveckla branschen.
We need to develop the railways and we need to develop a European rail network.
Vi behöver bygga ut järnvägarna och vi behöver utveckla ett europeiskt järnvägsnät.
develop research into the parasites and diseases which are devastating hives;
utveckla forskningen kring parasiter och sjukdomar som drabbar bin,
to develop (myös: to arise, to edge, to flower, to get on)
They must be allowed to develop under a flexible and consistent regulatory framework.
Detta måste utvecklas under ett flexibelt och konsekvent legislativt ramverk.
Unless Maastricht is revised, Europe will develop into a poor neighbourhood.
Om inte Maastricht ses över kommer Europa att utvecklas till ett fattigt grannskap.
It must not develop into a European police authority with operational powers.
Det skall inte utvecklas till en europeisk polismyndighet med operativa befogenheter.
Currently, the project to develop SIS II is at the stage of publishing the call for tender.
Medborgarna bör därför fullödig information, så att obehagliga överraskningar undviks.
There was little opportunity to develop a long-term strategy.
Det fanns möjligheter att utveckla en långsiktig strategi.
If only a few active substances are used, resistance to pesticides will develop more quickly.
Om bara några ämnen används kommer resistens mot bekämpningsmedel att utvecklas snabbare.
Let us hope that the Council will now take a leaf out of our book and develop the same sense of urgency.
Låt oss hoppas att rådet nu kommer att ta ett blad ur vår bok och visa samma skyndsamhet.
We must therefore develop clear positions based on our own common interests, and speak with one voice.
Vi måste därför utforma tydliga ståndpunkter som bygger på våra egna gemensamma intressen och visa upp en enad front.
This demonstrates that we need to develop a broader common body of law in future.
Detta visar att det är nödvändigt att vi i framtiden utvecklar en bredare gemensam lagstiftning.
These bodies should jointly develop procedures for fighting this phenomenon.
Dessa organ borde tillsammans utarbeta förfaranden för att bekämpa detta fenomen.
Who will develop these things and when can we expect a legislative proposal?
Vem kommer att utarbeta sådana saker och när kan vi förvänta oss ett lagförslag?
I hope we can develop legislation that focuses on the fundamental issues.
Jag hoppas att vi kan utarbeta en lagstiftning som är inriktad på de grundläggande frågorna.
We must take every opportunity to develop this country and to build up a strong relationship with it.
Vi måste utnyttja varje tillfälle att utveckla detta land och att utveckla en intensiv förbindelse med detta land.
Obviously, we must also develop the use of renewable energy, as it exploits our indigenous resources.
Vi behöver också utveckla användningen av förnybar energi eftersom vi då kan utnyttja våra egna inhemska tillgångar.
Fourthly, we need to support Community action and programmes to develop renewable sources of energy.
För det fjärde: Man bör stödja gemenskapens praktiska verksamhet för att utnyttja förnybara energikällor.
If this does not happen, then tensions will develop within monetary union.
Annars kommer det att uppstå spänningar inom den monetära unionen.
And that is why we must not allow the myth to develop in Europe that this Commission is balanced.
Och därför får det i Europa inte uppstå en legend som säger att kommissionens sammansättning skulle vara balanserad!
Recently, we have let an AIDS epidemic run riot and we have allowed mad cow disease to develop.
På senare tid har vi låtit en aids-epidemi härja och låtit galna ko-sjukan uppstå.
Secondly, it seeks to develop local fisheries by training Mozambican crews.
För det andra finns en strävan att utveckla det lokala fisket genom att utbilda moçambikiska besättningar.
The Member States should develop programmes aimed at educating women and fostering their entrepreneurial spirit.
Medlemsstaterna bör inrätta program som syftar till att utbilda kvinnor och främja deras företagaranda.
A major focus of this programme is also to train young people to develop their interpersonal skills.
En tyngdpunkt i det här programmet ligger för övrigt i att utbilda ungdomar i medmänskliga färdigheter.
to develop
We need to develop the railways and we need to develop a European rail network.
Vi behöver bygga ut järnvägarna och vi behöver utveckla ett europeiskt järnvägsnät.
When many developing countries now want to develop wind power they must use old and unpatented technology.
När många utvecklingsländer nu vill bygga ut vindkraften måste de använda gammal och opatenterad teknik.
We therefore need to develop an effective control system in all the Member States of the European Union.
Alltså måste vi så mycket som möjligt bygga ut ett effektivt kontrollsystem i alla Europeiska unionens medlemsstater.
to develop (myös: to shape up)
Nevertheless we should not be wide-eyed and naive as we watch these events develop.
Vi ska dock inte stå storögda och naiva medan vi ser dessa händelser utveckla sig.
Hur tror ni att vetorätten kommer att utveckla sig?
Jag undrar hur det hela kommer att utveckla sig.
to develop
to develop (myös: to advance)
This does not mean reforming against the actors, but to make these sectors develop in conjunction with them.
Det handlar inte om att reformera mot aktörerna, utan att få dessa sektorer att göra framsteg tillsammans med aktörerna.
I believe that this fact has to be recorded at this point as the truth will out and no progress will be made by only claiming to develop a new policy.
Jag anser att detta måste påtalas i det här läget, för sanningen måste komma fram och det går inte att göra framsteg genom att bara påstå att man håller på att utarbeta en ny politik.
develop new policies for exploiting workers and infringing their social rights,
utvecklar ny politik för att exploatera arbetstagare och kränka deras sociala rättigheter,
We should allow some time for this process to develop before becoming involved in any potential conflicts.
Jag tycker att vi skall ge denna process en viss tid innan vi börjar exploatera några potentiella konflikter.
to develop
to develop (myös: to lead, to result)
I say so because, otherwise, a form of resistance will develop among the general public and could erupt into outbursts of intolerance against individuals.
Jag säger detta eftersom man annars skapar en slags ofördragsamhet hos den allmänna opinionen, vilken kan utmynna även i episoder med intolerans mot enskilda människor.
to develop (myös: to grow, to mature)

2. liike-elämä

What we are defending is the right to develop software, to develop the industry.
Det vi skyddar är rätten att utveckla programvara, att utveckla branschen.
We need to develop the railways and we need to develop a European rail network.
Vi behöver bygga ut järnvägarna och vi behöver utveckla ett europeiskt järnvägsnät.
develop research into the parasites and diseases which are devastating hives;
utveckla forskningen kring parasiter och sjukdomar som drabbar bin,

3. Valokuvaus

Esimerkkejä "to develop"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSecondly, we need to develop genuine solidarity between the 27 Member States.
För det andra måste vi skapa en äkta solidaritet mellan de 27 medlemsstaterna.
EnglishIf you develop a reasonable system, we will encourage it and recognise it.'
Om ni utvecklar ett förnuftigt system kommer vi att uppmuntra och erkänna det.”
EnglishIt is difficult to develop successful treatment methods for those illnesses.
Det är svårt att ta fram framgångsrika behandlingsmetoder för dessa sjukdomar.
EnglishDevelop the EU guidelines around what individual Member States are already applying.
Bygg EU:s riktlinjer kring det som individuella medlemsstater redan tillämpar.
EnglishThey sorely need currency in order to develop their own economies themselves.
De är i stort behov av valutan för att själva kunna bygga upp sina ekonomier.
EnglishTry to develop a more responsible EU policy on energy and energy supplies.
Försök att skapa en mer ansvarsfull EU-politik om energi och energiförsörjning.
EnglishThis makes it even more difficult to develop an infrastructure - unnecessarily so.
Det innebär givetvis att uppbyggnaden av infrastrukturen försvåras alldeles i onödan.
EnglishNew ideas and learning are essential for businesses to develop and stay competitive.
Nya idéer och kunskaper är avgörande för företagens utveckling och konkurrenskraft.
EnglishI call on the Commission to develop a plan for the reduction of meat consumption.
Jag uppmanar kommissionen att ta fram en plan för minskad köttkonsumtion.
EnglishIf things continue to develop in this direction, we can go a step further.
Om utvecklingen fortsätter att gå i denna riktning kan vi gå ännu ett steg framåt.
EnglishIt is possible to develop a conscience in these people and thereby restrain them.
Sådana människor kan bromsas med hjälp av en sensibilisering av samvetet.
EnglishAnimals should not suffer through its being possible to develop new vanity products.
Utveckling av nya skönhetsprodukter bör inte innebära att djur utsätts för lidanden.
EnglishA fascinating contest will develop: a race for the patronage of consumers.
Det kommer att finnas en fascinerande konkurrens, en konkurrens om köparnas gunst.
EnglishI think that both Mr Whitehead and I would wish to see it develop in that way.
Jag tror att både Whitehead och jag skulle vilja se att det utvecklades på det sättet.
EnglishThe reason for this is the Union's inability to develop an unambiguous trade policy.
Orsaken till detta är unionens oförmåga att skapa en entydig handelspolicy.
EnglishWe put citizens on file, develop the police services, and sometimes the secret police.
Vi registrerar medborgare och förstärker polisen, ibland också den hemliga polisen.
EnglishThe European Union is best placed to develop this global approach in crisis areas.
EU är bäst lämpat för att genomföra denna globala strategi i krisområden.
EnglishOnly in that way can we in this Parliament help democracy develop in the future.
Det är bara på det sättet som vi även i det här parlamentet kan hjälpa demokratin vidare.
EnglishFollowing last year's huge election victory, Khatami promised to develop society further.
Efter sin stora valseger förra året lovade Khatami att vidareutveckla samhället.
EnglishAnd this will allow the EU to develop an area of freedom, security and justice.
Så kan vi skapa ett område av frihet, säkerhet och rättvisa för unionen.