"to descend on" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"to descend on" ruotsiksi

EN to descend on
volume_up
{verbi}

Esimerkkejä "to descend on"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe need to be careful that good intentions do not descend into excessive bureaucracy.
Vi måste vara försiktiga så att goda avsikter inte leder till överdriven byråkrati.
EnglishWe cannot wait for Guinea to descend into chaos with unforeseeable consequences for the region.
Vi kan inte vänta på att Guinea ska sluta i kaos med oförutsebara följder för närområdet.
EnglishWe do not want it to descend into an authoritarian regime that makes it impossible to achieve this goal.
Vi vill inte landet ska utvecklas till en diktatorisk regim som omöjliggör detta mål.
EnglishWe deployed it to the atmosphere of Titan, it took two and a half hours to descend, and it landed on the surface.
Vi skickade den till Titan. ~~~ Efter två och en halv timme landade den på markytan.
EnglishIt is vital when we talk about disasters such as Bhopal that we do not descend into polemics and irrationality.
Det är viktigt att vi inte hemfaller åt polemik och oförnuft när vi talar om katastrofer som den i Bhopal.
EnglishTypically, these situations descend into scrambles of information from various sources and nobody knows whether they are going or coming.
I sådana situationer hittar man fragment av information på olika ställen och folk vet varken ut eller in.
EnglishAnyone who does not want the world to descend into a new type of bipolarity needs a strong Europe and an ambitious Europe.
Alla som inte vill att världen ska utvecklas till en ny sorts bipolaritet bör stödja ett starkt och ett ambitiöst Europa.
EnglishThis will ensure that future debate will not once again descend into a battleground of Member States’ national interests.
Detta kommer att borga för att den framtida debatten inte blir ett nytt slagfält för medlemsstaternas nationella intressen.
EnglishWe must not, however, just descend into a disconnected list that would only lead to disappointments on the other side of the Mediterranean.
Men vi kan inte knåpa ihop en orealistisk lista som endast skulle skapa besvikelse på andra sidan Medelhavet.
EnglishThese funds should gradually descend to the level which can be sustained in the medium term after the expiraty of the ECSC Treaty.
Dessa bidrag bör gradvis minskas till en nivå som kan bibehållas på medellång sikt efter det att EKSG-fördraget löpt ut.
EnglishThe Director of Yad Vashem, who guided me around, said to me: ‘ Every day, I descend into this hell and see them – the pictures, them alone.
Jag tänker också på Krzysztof Baczynski, en ung polsk poet som sköts till döds i Warszawa av en tysk prickskytt.
EnglishUnpick the substance of the draft Treaty and the IGC will drag on into 2004 and descend into diplomatic farce.
Riv upp substansen i förslaget till fördrag och regeringskonferensen kommer att harva på ända in på 2004 och sänka sig till en diplomatisk fars.
EnglishWe shall instead descend into confusion. In time, European integration is likely to grind to a halt as a result of enlargement.
Men jag kunde inte rösta ja eftersom den utvidgning som beslutats i Köpenhamn inte kommer att genomföras i klarhet utan i förvirring.
EnglishI have seen documentaries showing how the military descend upon farming communities and destroy everything for the sake of opium cultivation.
Jag har sett dokumentärer som visar hur militärer överrumplar jordbrukarna och förstör allt på grund av att de odlar opium.
EnglishThe Director of Yad Vashem, who guided me around, said to me: ‘Every day, I descend into this hell and see them – the pictures, them alone.
Direktören för Yad Vashem som visade mig runt sade till mig: ”Varje dag går jag ned i detta helvete och ser dem – bilderna, bara dem.
EnglishAll of the Western religions begin with the notion of Eden, and descend through a kind of profligate present to a very ugly future.
Alla västerländska religioner börjar med en uppfattning av paradiset och passerar genom en sorts förtappad nutid mot en verkligt avskyvärd framtid.
Englishto descend from
EnglishThe immigration problems that we have today are very serious indeed, but they are still manageable compared with what will descend on us in decades to come.
De invandringsproblem som vi har i dag är verkligen mycket allvarliga, men de är fortfarande hanterliga jämfört med det som kommer att drabba oss under kommande årtionden.