"degree" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"degree" ruotsiksi

volume_up
degree {subst.}

EN degree
volume_up
{substantiivi}

degree (myös: extent, gradation, grade, notch)
volume_up
grad {yleiss.}
A high degree of security promotes flexibility, employment and competitiveness.
En hög grad av trygghet främjar flexibiliteten, sysselsättningen och konkurrenskraften.
This means that there is a high degree of monitoring of these hygiene conditions.
Det innebär att dessa hygienvillkor i hög grad kontrolleras.
There is now a high degree of accountability, with transparent budget procedures.
Det finns nu en betydande grad av ansvarsskyldighet, och budgetförfarandena är öppna.
degree (myös: examination, diploma)
volume_up
examen {yleiss.} (pl. examina)
A University college can not confer the highest academic degree (doctorates).
Har inte rätt att utfärda den högsta akademiska examen (doktorsexamen).
And in those two years, I graduated with my first degree -- a bachelor’s degree.
Och efter två år så fick jag min första examen, en kandidatexamen.
But it's not just about getting the degree; you should be passionate about research.
Men det handlar inte bara om att få sin examen, utan om att brinna för forskning.
degree (myös: attitude, capacity, case, frame)
volume_up
ställning {yleiss.}
They must serve as a guide in our grants for projects and our decisions on various nations and the degree to which we choose to help them.
De måste vara vägledande när vi beviljar projekt och när vi tar ställning till olika nationer och hur mycket vi vill hjälpa dem.
However, in the final analysis, it remains, to a large degree, within the confines of competitiveness and takes an almost neutral stand on the legal issue.
Till slut förblir emellertid betänkandet i hög grad fast i konkurrensens filosofi och intar en nästan neutral ställning i den rättsliga frågan.
As far as education and the economy are concerned, the acute changes have differentiated to a major degree both the positions and possibilities of different generations of women.
När det gäller utbildning och ekonomi har de genomgripande förändringarna i hög grad både förändrat olika kvinnogenerationers ställning och möjligheter.
degree (myös: family, relatives, stock, relations)
volume_up
släkt {yleiss.}
degree (myös: decorum, dignity, gravity, poise)
volume_up
värdighet {yleiss.}
This degree of social exclusion impedes the basic fulfilment of the Roma's human dignity and equal opportunity.
Denna grad av socialt utanförskap förhindrar det mest grundläggande förverkligandet av romernas mänskliga värdighet och jämlika förutsättningar.
Such a degree of social disadvantage hampers the attainment of a basic level of human dignity and equal opportunities for the Roma.
Dessa dåliga sociala villkor leder till att romerna hindras från att uppnå en grundläggande nivå av mänsklig värdighet och lika möjligheter.
Whether we are talking about ill people, disabled people, people at the end or at the beginning of their lives, every human being deserves the same degree of dignity.
Vare sig det handlar om sjuka eller funktionshindrade människor, i början eller i slutet av livet, har varje människa samma värdighet.
degree
volume_up
yrkesexamen {yleiss.} (pl. -examina)
Your specialist nursing leading to a vocational qualification at advanced level and the corresponding master's degree in the subject of nursing.
Din specialistsjuksköterskeexamen leder fram till en yrkesexamen på avancerad nivå och motsvarar magisterexamen inom ämnet omvårdnad.
Your specialist nursing leading to a vocational qualification at advanced level and may also involve a master's degree, which is reached after two years on a part-time.
Din specialistsjuksköterskeexamen leder fram till en yrkesexamen på avancerad nivå och kan även innebära en magisterexamen, vilket uppnås efter två års studier på halvfart.
degree (myös: echelon, grade, place, rank)
volume_up
rang {yleiss.}
And this is called the "degree" of a node, or the number of connections that a node has.
Och detta kallas "rang" (eng. ~~~ "degree") för en nod, eller antalet en anknytningar en nod har.
degree (myös: generation, remove)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "degree":

degree

Esimerkkejä "degree"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe degree of resistance to rail passengers' rights is a somewhat curious thing.
Att det finns ett sådant motstånd mot tågresenärers rättigheter är lite märkligt.
EnglishWe have to adapt to the limitations of nature to a much greater degree than today.
Vi måste i mycket större utsträckning än i dag rätta oss efter naturens gränser.
EnglishIn some countries to a greater degree and in some countries to a lesser degree.
Det sker i större utsträckning i ett land, och i mindre utsträckning i ett annat.
EnglishI do think that the Commissioner lacks a certain degree of ambition in those areas.
Jag anser att kommissionsledamoten saknar en viss framåtanda inom dessa områden.
EnglishIt was cowardice to the highest degree that we failed to support the US initiative.
Det var höjden av feghet att vi underlät att stödja det amerikanska initiativet.
EnglishCommentator: There's that 90 degree turn you're talking about, taking him out.
Kommentator: Där är den 90-gradiga svängen som du pratade om, som tar honom ut.
EnglishThere is, of course, a degree of competition, the question of teaching rights.
Det finns naturligtvis en viss konkurrens och frågan om rätten till undervisning.
EnglishA degree of fatigue in this area has become noticeable during the last year.
En viss trötthet har blivit märkbar inom det här området under det senaste året.
EnglishThere may be a degree of freedom of thought, but there is not freedom of action.
Det kan finnas ett mått av tankefrihet, men det finns ingen handlingsfrihet.
EnglishI think that we can bring the result to a vote tomorrow with a degree of pride.
Jag tror att vi kan ta resultatet till omröstning i morgon med viss stolthet.
EnglishI sense some degree of frustration in many of the contributions to this debate.
(EN) Jag har märkt en viss frustration i många av bidragen till denna debatt.
EnglishThat is understandable to some degree, for we find ourselves in a tricky situation.
Det är till viss del begripligt eftersom vi befinner oss i en knepig situation.
EnglishUsing this degree of firmness now would help to maintain peace in the future.
Att visa denna fasthet i dag vore ett trumfkort för att bevara freden i morgon.
EnglishI repeat that we must have a minimum degree of internal coherence in our policies.
Det måste finnas en minimal intern samstämmighet, det vidhåller jag, i vår politik.
EnglishA degree of flexibility can, however, be shown in respect of certain issues.
Man kan dock ge prov på en något större flexibilitet i fråga om vissa aspekter.
EnglishSo I have voted for his report with determination and a degree of enthusiasm.
Jag har därför röstat för hans betänkande med beslutsamhet och en aning entusiasm!
EnglishIf you do that, then you are, for a start, making the rumour credible to some degree.
Gör man så ser man för det första till att detta rykte får en viss trovärdighet.
EnglishThe proposals do involve a minimum degree of administration and documentation.
Föreslagen innehåller även miniminivåer för administration och dokumentering.
EnglishI support, as Mr Pirker's report does, a degree of controlled primary immigration.
Jag stöder, liksom Pirkers betänkande, en viss kontrollerad huvudsaklig invandring.
EnglishMr President, I listened to your statement with a fair degree of astonishment.
Herr ordförande, jag har lyssnat på Er deklaration med ganska stor förvåning.