EN to declare
volume_up
[declared|declared] {verbi}

1. yleinen

To photocopy the genes and then declare that an invention is a travesty of science.
Att kopiera gener och sedan förklara det en uppfinning är att travestera vetenskap.
Furthermore, we cannot declare a certain treatment to be experimental.
Man kan dessutom inte heller förklara att en viss behandling är experimentell.
There are always measures in place to declare Member States in breach.
Det finns alltid åtgärder för att förklara att medlemsstater har begått överträdelser.
Mr Solana, you told us that Iraq should declare its weapons of mass destruction.
Ni sade att Irak måste anmäla sina massförstörelsevapen.
Henrik contacted the Danish embassy in Germany, who advised him to declare the loss to the local police.
Henrik kontaktade den danska ambassaden i Tyskland, som rådde honom att anmäla förlusten till polisen på plats.
The country of origin will at least need to declare that its citizen will become active in the country of destination.
Ursprungslandet kommer i varje fall att behöva anmäla att dess medborgare kommer att arbeta i destinationslandet.
My group wishes to declare its solidarity with all those who will be assisted by this.
Min grupp önskar deklarera vår solidaritet med alla dem som kommer att hjälpas av detta.
Will you need to declare how much cash you are carrying or pay taxes on it?
Måste jag deklarera kontanter eller betala skatt på pengarna?
Mr President, I also rise under Rule 166 to declare a pecuniary interest.
Jag åberopar också artikel 166 för att deklarera en ekonomisk partiskhet.
Mrs McCarthy quite rightly reminded us to declare an interest.
McCarthy påminde oss helt riktigt om att uppge ekonomiska intressen.
Because this is what it says: ' Members must declare the assistance ' - a fine expression - ' that they receive '.
För vad säger det egentligen: " att uppge det bistånd " - elegant uttryck - " som ledamöterna kommer att få ".
Because this is what it says: ' Members must declare the assistance' - a fine expression - ' that they receive' .
För vad säger det egentligen: " att uppge det bistånd" - elegant uttryck - " som ledamöterna kommer att få" .
to declare (myös: to pronounce, to speak)
Our Parliament should declare itself in favour of the immediate and unconditional cancellation of this entire debt.
Parlamentet bör uttala sig för en omedelbar och ovillkorlig avskrivning av hela statsskulden.
This would mean that Parliament should have the opportunity, pursuant to Article 300, to declare its opinion on this agreement.
Vilket innebär att parlamentet, enligt artikel 300, bör ha möjlighet att uttala sig om detta avtal.
This is the spirit in which the Council will declare its opinion on the legislative proposals put forward by the Commission, when the time comes.
Det är i den andan som rådet i sinom tid kommer att uttala sig om lagstiftningsförslagen från kommissionen.
Member States may also declare unilaterally that the provisions are legally binding.
Medlemsstaterna får även ensidigt tillkännage att bestämmelserna är rättsligt bindande.
At this point I declare an interest as a professional engineer.
Här vill jag tillkännage att jag har ett personligt intresse som ingenjör.
Jag bör kanske tillkännage ett personligt intresse på denna punkt.
to declare
Lithuania was the first country of the Soviet bloc to declare independence from the USSR.
Litauen var det första land i Sovjetblocket att förklara sig självständigt från Sovjetunionen.
Madam President, on 9 July, South Sudan will declare independence as an English-speaking new African state.
Den 9 juli kommer Sydsudan att förklara sig självständigt som en engelskspråkig ny afrikansk stat.
Could the Commission state whether, from a scientific point of view, it is possible for any EU Member State to declare itself a 'GM-free zone'?
Vore det enligt kommissionen ur ett vetenskapligt perspektiv möjligt för en EU-medlemsstat att förklara sig fri från genetiskt modifierade livsmedel?
I heard President Medvedev, the new president, emphatically declare his intention to preserve Russia's sovereignty and independence.
Jag hörde den nye presidenten Medvedev med eftertryck förkunna sin avsikt att bevara Rysslands suveränitet och självständighet.
Those items which we must definitely mention include the fact that the Court of Auditors had to declare that the error rate for the use of cohesion funds was 11%.
Till de punkter som vi absolut måste nämna hör det faktum att revisionsrätten var tvungen att förkunna att felfrekvensen för användningen av sammanhållningsfonderna var 11 procent.
In recent days, millions of such men and women have taken to the streets in an impressive display of solidarity, shouting 'End all violence ' and declaring 'Yes to freedom, peace and tolerance '.
Miljontals män och kvinnor har de här dagarna deltagit i omfattande demonstrationer för solidaritet genom att högljutt förkunna " inte mera våld " och genom att bejaka " frihet, fred och tolerans ".
Whose interests are we serving by declaring this Charter?
Vem är det vi hjälper genom att kungöra den här stadgan?

2. rahoitus

It is important to state and declare this clearly.
Det är viktigt att redovisa detta tydligt.
Madam President, first, may I declare an interest?
Får jag börja med att redovisa en intressekonflikt?
The fact that the Court does not at present require judges to declare their financial interests is unacceptable.
Att domstolen för närvarande inte kräver att domare skall redovisa sina ekonomiska intressen är inte acceptabelt.
My group wishes to declare its solidarity with all those who will be assisted by this.
Min grupp önskar deklarera vår solidaritet med alla dem som kommer att hjälpas av detta.
Will you need to declare how much cash you are carrying or pay taxes on it?
Måste jag deklarera kontanter eller betala skatt på pengarna?
Mr President, I also rise under Rule 166 to declare a pecuniary interest.
Jag åberopar också artikel 166 för att deklarera en ekonomisk partiskhet.

3. Urheilu: "cricket"

Esimerkkejä "to declare"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIf there are no further comments on the Minutes, I declare the Minutes approved.
Om det inte finns några andra synpunkter på protokollet förklarar jag det godkänt.
EnglishPursuant to Rule 18 of the Rules of Procedure, I declare this position vacant.
I enlighet med artikel 18 i arbetsordningen förklarar jag hennes post som vakant.
EnglishI declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 2 March 2000.
Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen efter avbrottet den 2 mars.
EnglishThe honourable Member is entitled to declare his solidarity for the French drivers.
Den ärade ledamoten har rätt att visa sin solidaritet med de franska chaufförerna.
EnglishThe Council conclusions cautiously declare that the challenge is to deliver.
I rådets slutsatser anges försiktigtvis att utmaningen är att fullgöra åtagandena.
EnglishI declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 2 May 1998.
Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen efter avbrottet den 2 maj 1998.
EnglishWe too, as rapporteur, declare our obvious support for the Community response.
Även vi, liksom föredraganden, vill uttrycka vårt klara stöd till gemenskapens svar.
EnglishOn that very day, we declare the EU is an open house for such terrorist activists.
Samma dag förklarar vi EU vara ett öppet hus för sådan terroristverksamhet.
EnglishTurkey's constitutional court wishes to declare a further political party illegal.
Författningsdomstolen i Turkiet vill olagligförklara ytterligare ett politiskt parti.
EnglishTurkey' s constitutional court wishes to declare a further political party illegal.
Författningsdomstolen i Turkiet vill olagligförklara ytterligare ett politiskt parti.
EnglishThis is the core issue, and I believe we must all declare our support for it.
Detta är kärnbudskapet, och jag tror att detta måste vi också alla erkänna.
EnglishI, too, declare my readiness to give extensive assistance in the negotiations.
Jag vill också tala om att jag är beredd att ge ett omfattande stöd i förhandlingarna.
EnglishThat report also called for the Commission to declare a European Year of Sport.
Det dåvarande betänkandet krävde vidare att kommissionen skulle utropa ett idrottens år.
EnglishBut I declare, we all declare together, that no death sentence is a just sentence.
Men jag, vi, säger samtidigt att inget dödsstraff är ett rättvist straff.
EnglishThat means that the current shareholders must clearly declare their intentions.
Det betyder att de nuvarande aktieägarna måste lämna klara deklarationer om sin avsikter.
EnglishI declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 10 July 2008.
Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen efter avbrottet den 10 juli 2008.
EnglishI declare resumed the session of the European Parliament adjourned on Thursday 15 March.
Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen efter avbrottet den 15 mars.
EnglishI declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 26 June 1997.
Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen efter avbrottet den 26 juni 1997.
EnglishI declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 18 July 1997.
Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen efter avbrottet den 18 juli 1997.
EnglishI declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 19 June 1998.
Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen efter avbrottet den 19 juni 1998.