"to convene" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"to convene" ruotsiksi

EN to convene
volume_up
[convened|convened] {verbi}

In March 2003, we will convene a meeting of a technical expert working group.
I mars 2003 skall vi sammankalla ett möte med en arbetsgrupp med tekniska experter.
For this we had to convene three more conciliation meetings.
För detta fick vi lov att sammankalla ytterligare tre förlikningssammanträden.
A group of 285 MPs has been formed which hopes to convene the Burmese Parliament itself.
285 parlamentsledamöter har samlats i en grupp som vill sammankalla parlamentet.
So that is the challenge facing Europe’ s leaders when they convene for tomorrow’ s Spring Council.
Detta är den utmaning som EU: s ledare står inför när de samlas inför morgondagens vårmöte.
So that is the challenge facing Europe’s leaders when they convene for tomorrow’s Spring Council.
Detta är den utmaning som EU:s ledare står inför när de samlas inför morgondagens vårmöte.
. – Mr President, on Thursday our national leaders convene in London to discuss what sort of Europe we want to build.
På torsdag samlas alla våra nationella ledare i London för att diskutera vilket Europa vi vill bygga.
to convene (myös: to summon)
The first scenario is to convene another ministerial conference quickly.
Det första scenariot innebär att snabbt inkalla en andra ministerkonferens.
I would like to know what the logic is of convening a group of experts once the directive has already been adopted.
Jag undrar: Vad är det för logik, att inkalla en expertgrupp, men redan innan dess besluta om direktivet?
There was merely agreement with the idea of the Commission convening a group of experts to address this subject and then possibly develop some proposals.
Man var endast införstådd med att kommissionen skall inkalla en expertgrupp, som befattar sig med denna fråga och sedan eventuellt utvecklar förslag.
In addition to this, the board may convene when circumstances so require.
Därutöver kan styrelsen sammanträda när omständigheterna så kräver.
It shall meet, without requiring to be convened, on the second Tuesday in March.
Det skall sammanträda utan särskild kallelse den andra tisdagen i mars.
Madam President, yesterday, the European Parliament decided by democratic majority no longer to convene in Strasbourg on Fridays.
Europaparlamentet beslutade i går på demokratisk väg och med majoritet att inte längre sammanträda i Strasbourg på fredagar.

Esimerkkejä "to convene"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe will also work hard to get the Quartet to convene in December.
Vi kommer även att arbeta hårt för att få kvartetten att mötas i december.
EnglishWhen Amelia arrives, the Council will convene and decide your fate.
När Amelia anländer, kommer rådet att överlägga och bestämma ditt öde.
EnglishA European policy on Africa makes no sense if we are unable to convene this kind of conference.
En europeisk afrikapolitik har ingen mening om vi inte kan få till stånd en sådan konferens.
EnglishFor this we had to convene three more conciliation meetings.
Direktivets förebyggande effekt har alltså redan bevisat sitt värde.
EnglishI co-chair and co-convene the trade union intergroup in this place.
Jag är medordförande och sammankallande för tvärpolitiska gruppen ”Fackföreningar” på det här stället.
EnglishThe Council must now convene in March and make the relevant decision.
Rådet måste nu i mars möta upp och fatta detta beslut.
EnglishMore specifically, Madam President-in-Office, will you show this sensitivity and will you convene this committee?
Därför, fru rådsordförande, frågar jag er rakt på sak: Kommer ni att visa denna känslighet?
EnglishI would convene a commission to study the problem.
så ska jag tillsätta en kommitté för att titta på problemet.
EnglishThe worst thing would be for me to convene a discussion here to which nobody came or no one contributed.
Det värsta som skulle kunna hända vore om jag fick leda en diskussion här som ingen kom till eller deltog i.
EnglishI see no need to convene a convention.
Jag tycker inte att något konvent behöver sammankallas.
EnglishFor this reason the decision taken at Laeken to convene a European Convention to draft a constitution was right and necessary.
Jag deltog i konventets förhandlingar och kan vittna om den höga kvaliteten på det arbete som det presterade.
EnglishMore specifically, Madam President-in-Office, will you show this sensitivity and will you convene this committee?
Därför, fru rådsordförande, frågar jag er rakt på sak: Kommer ni att visa denna känslighet? Kommer ni att tillsätta denna kommission?
EnglishIt must convene a special meeting to discuss it because the problem besetting Bulgaria is actual, not bureaucratic.
Låt då utskottet hålla ett extra möte för att diskutera frågan eftersom problemet som Bulgarien står inför är verkligt, inte byråkratiskt.
EnglishI repeat, however: it is one thing to convene the Association Council and another to adopt measures that have to be approved unanimously.
Jag upprepar dock: det är en sak att samla associeringsrådet och en annan att vidta åtgärder som måste antas enhälligt.
EnglishMrs Ferrero-Waldner, I would like to see the European Commission convene a special session within the framework of the EU-China dialogue.
Fru Ferrero-Waldner, jag vill att Europeiska kommissionen anordnar ett särskilt sammanträde inom ramen för dialogen mellan EU och Kina.
EnglishFinally, it should convene another intergovernmental conference, this time with the objective of establishing a Europe that respects its nations.
Och slutligen att åter inleda en regeringskonferens, den här gången i syfte att bygga upp ett Europa som respekterar sina nationer.
EnglishThis Parliament must not fall in with the logic of war; it must call for the UN General Assembly to convene immediately in order to demand a cease-fire.
Detta parlament får inte acceptera krigets logik utan bör i dag kräva ett sammanträde i FN:s säkerhetsråd för att kräva eld upphör.
EnglishThis Parliament must not fall in with the logic of war; it must call for the UN General Assembly to convene immediately in order to demand a cease-fire.
Detta parlament får inte acceptera krigets logik utan bör i dag kräva ett sammanträde i FN: s säkerhetsråd för att kräva eld upphör.
EnglishAgainst this backdrop, we must say quite clearly here, Baroness Ashton, that you did us a service when you managed to convene a meeting of the Quartet.
Mot den bakgrunden måste vi säga helt klart här, Catherine Ashton, att du gjorde oss en tjänst när du lyckades samla ett möte med kvartetten.
EnglishWe are expecting to convene two extra sessions this year, ideally after the Indian elections in April and before the European Union-India Summit in November.
Vi planerar att hålla två ytterligare möten i år, helst efter de indiska valen i april och före toppmötet mellan EU och Indien i november.