EN

consideration {substantiivi}

volume_up
consideration
For that reason, the matter requires due political consideration.
Av denna anledning kräver detta en lämplig politisk avvägning.
It is a subject that requires detailed consideration.
Det är en akt som kräver en grundlig avvägning.
This meant that important considerations could be taken out of the hands of the banks and were made the responsibility of governments and parliaments.
Därigenom kunde viktiga avvägningar avhändas bankerna och innefattas under regeringars och parlaments ansvar.
consideration (myös: bearing, consequence, distinction, effect)
Likewise, we cannot overlook at this time a specific consideration, that is table olives.
Vi får inte heller glömma att beakta bordsolivens betydelse.
The importance of culture is taken into consideration in different ways at Community level.
Kulturens betydelse beaktas på flera sätt på gemenskapsnivå.
Consideration must also be given to the symbolic significance of sanctions, something which I experienced in Uzbekistan.
Man måste också ha sanktionernas symboliska betydelse i åtanke. Det upplevde jag i Uzbekistan.
consideration (myös: element, factor)
Under no circumstances are women’s rights a secondary consideration.
Kvinnors rättigheter är inte på något vis en sekundär faktor.
We base our work on that concept and it is a very important consideration.
Vi grundar vårt jobb på det begreppet, och det är en mycket viktig faktor.
I therefore believe that safety should be the only consideration governing the deadlines.
Jag anser därför att säkerhet bör vara den enda faktor som styr stoppdatumen.
consideration (myös: discharge, pay, payment, liquidation)
consideration (myös: deference, importance, piety, reason)
Consideration for the free market always wins over consideration for the people.
Hänsyn till den fria marknaden vinner alltid över hänsyn till människorna.
In this context, consideration should be given to the weaker members of society.
I samband med detta skall det tas hänsyn till de svaga grupperna i samhället.
The Commission should also take such special circumstances as these into consideration.
Sådana speciella förhållanden borde även kommissionen ta hänsyn till.
consideration (myös: allowance, backup, charge, compensation)
That in itself is a fraud because, if you agree to do something, you expect to get something in return that should be offered in consideration.
Det är i sig självt ett bedrägeri därför att om man kommer överens om att göra någonting, väntar man sig att få något tillbaka i ersättning.
In order to introduce a standard, it is necessary to know what precise technological solution is being offered and what consideration the patent holder wishes to receive for the use of his patent.
För att införa en standard måste man veta exakt vilken teknisk lösning som erbjuds och vilken ersättning patentinnehavaren kräver för att man ska få använda ett patent.
consideration (myös: cause, excuse, ground, matter)
It is an unacceptable situation, and that alone requires special consideration.
Det är en oacceptabel situation, och det är skäl nog att göra särskilda överväganden.
For these reasons, this report deserves to be given the highest consideration.
Av dessa skäl förtjänar betänkandet den största uppmärksamhet.
Should this not be possible, consideration should be given to a general suspension of visits.
Om detta inte är möjligt bör man överväga om det finns skäl att skjuta upp besök generellt.
They should demonstrate the same consideration.
De borde fästa lika stort avseende vid detta.
Specific action in this regard must be taken across the whole Union, with due consideration for international cooperation.
Särskilda åtgärder i detta avseende måste vidtas i hela unionen med vederbörlig hänsyn till internationellt samarbete.
In this respect, a number of conservation programmes ought to be taken into consideration, particularly the models already applied in the EU.
I detta avseende bör ett antal program för bevarande övervägas, främst de modeller som redan tillämpas i EU.
consideration (myös: note, notice)
This consideration was twice brought to the attention of the European Ombudsman.
Detta beaktande har ombudsmannen fått kännedom om vid två tillfällen.
the consideration of production costs in the definition of guide prices;
Beaktande av produktionskostnader när riktpriser fastställs.
Parliament has therefore already taken the situation into consideration.
Parlamentet har därmed tagit detta i beaktande.
consideration (myös: award, prize, remuneration, reward)
Water is badly treated and not given the consideration it deserves: it does not receive sufficient financial resources, especially at municipal level.
Vattnet är dåligt skött, har dåligt anseende, har inte tillräckliga ekonomiska resurser, framförallt på kommunal nivå.
consideration (myös: attention, care, forethought)
In other words, actual consideration for those who are left behind.
Det handlar med andra ord om verklig omtanke om dem som fortfarande är i livet.
We have open borders and a social model that combines a market economy with consideration for each other.
Vi har öppna gränser och en social modell som kombinerar marknadsekonomi med omtanke om varandra.
Environmental consideration was served with every plate, but it was served with a heaping mound of consideration for human interests at the same time.
Varje måltid var serverad med miljön i omtanke, men den var serverad med massvis av hänsyn för människan på samma gång.
consideration (myös: aspect, point of view, position, thought)
Lastly, my final consideration concerns our institutional and constitutional policy.
Min avslutande synpunkt gäller vår institutionella och konstitutionella politik.
This is such an important matter for consideration that firm conclusions have to drawn.
Detta är en så viktig synpunkt att det måste lyftas från motiveringar till slutsatser.
My second consideration is the lack of any innovative financing proposals.
Min andra synpunkt är bristen på innovativa finansieringsförslag.
consideration (myös: allowance)
This consideration is a result of the histories of both Europe and the United States.
Detta hänsynstagande är ett resultat av både Europas och USA:s historia.
All of these aspects are designed to ensure that we give greater consideration to our fellow citizens ' concerns.
Allt detta syftar till ett större hänsynstagande till unionsmedborgarnas intressen.
All of these aspects are designed to ensure that we give greater consideration to our fellow citizens' concerns.
Allt detta syftar till ett större hänsynstagande till unionsmedborgarnas intressen.
consideration (myös: contemplation)
This proposal you have now made was not submitted an hour in advance and therefore, most regrettably, it cannot be taken into consideration.
Tyvärr kan vi därför inte ta det i betraktande.
consideration (myös: esteem, estimation, regard)
This is why Mrs Wallis's report and efforts deserve full consideration.
Därför förtjänar Diana Wallis betänkande och hennes insatser vår fulla aktning.
In calling him president, I do so out of esteem and consideration for the commitment he has always shown to our Parliament.
Jag kallar honom ordförande av aktning och uppskattning av det engagemang som han alltid har visat i vårt parlament.
We would like to see a change in culture and democratisation of the existing system, as well as greater consideration for Parliament.
Vi vill ha en kulturförändring och en demokratisering av det nuvarande systemet, samt större aktning för parlamentet.
consideration
consideration (myös: thoughtfulness)
   – Mr President, thank you very much for your consideration; great things are currently going on in my group, and so we had to be there.
Tack så mycket för er omtänksamhet. Det pågår stora saker i min grupp för närvarande, så vi måste vara där.
consideration (myös: deliberation)
Some of the issues raised are much more complex, and merit careful consideration.
Några av frågorna som väckts är mer komplicerade och kräver noggrant övervägande.
They too deserve serious consideration in the ongoing reforms.
Även dessa förtjänar allvarligt övervägande i de pågående reformerna.
This is an important commercial consideration that must be borne in mind.
Detta är ett viktigt kommersiellt övervägande som man måste komma ihåg.
consideration
consideration
volume_up
beaktning {yleiss.}
I hope that Prime Minister Orbán will take this into consideration.
Jag hoppas att premiärminister Viktor Orbán tar detta i beaktning.
It actually has a tiny army when you take other data into consideration.
De har egentligen en liten armé när man tar i beaktning annan data.
In my view, we should most definitely take this into consideration when we settle on our final opinion.
Jag anser att vi absolut måste ta detta i beaktning när vi bestämmer oss för vår slutgiltiga ståndpunkt.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "consideration":

consideration

Esimerkkejä "consideration"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe Council is prepared to give favourable consideration to the GSP+ proposal.
Rådet är berett att välvilligt granska förslaget om Allmänna preferenssystemet+.
EnglishMr President, the budget transfer under consideration is based on two proposals.
Herr ordförande, den budgetöverföring vi nu diskuterar baserar sig på två förslag.
EnglishThe cost issue was naturally a major consideration in the Committee on Industry.
Frågan om kostnaderna har naturligtvis också spelat stor roll i industriutskottet.
EnglishWe probably have not given enough consideration to this issue in this Parliament.
Vi har förmodligen inte ägnat denna fråga tillräcklig uppmärksamhet i parlamentet.
EnglishLittle consideration has so far been given to the operation of this programme.
Hittills har man inte funderat så mycket över hur det här programmet fungerar.
EnglishWe will also have to give full consideration to respect for fundamental rights.
Vi måste även ägna stor uppmärksamhet åt respekt för de grundläggande rättigheterna.
EnglishWe believe this proposal deserves serious consideration in a constructive spirit.
Vi anser att detta förslag förtjänat att allvarligt övervägas i en konstruktiv anda.
EnglishThese principles were taken into consideration in a balanced manner, overall.
Generellt sett hade man dock dessa principer i åtanke på ett balanserat sätt.
EnglishThe subject of subsidiarity must also be given adequate consideration in this regard.
Ämnet subsidiaritet måste också få tillräckligt uppmärksamhet i detta sammanhang.
EnglishWhat we want to know is whether our Ministers have given ASEM due consideration.
Frågan för oss är om våra ministrar har tagit ASEM på tillräckligt allvar.
EnglishI do not feel that this fact has been taken into due consideration either.
Detta är också någonting som jag inte anser att man har tagit med i beräkningen.
EnglishIt is going to be taken into consideration when we prepare the victims package.
Det kommer att beaktas när vi förebereder paketet som är inriktat på offer.
EnglishThis is therefore a genuinely serious consideration which we have to face up to here.
Detta är därför en verkligt allvarlig fråga som vi måste ta itu med i kammaren.
EnglishThis is correct: we took into consideration amendments and proposals by Parliament.
Detta är sant. Vi beaktade ändringsförslagen och förslagen från parlamentet.
EnglishMoreover, the political situation in the Sahara warrants further consideration.
Den politiska situationen i Sahara behöver dessutom övervägas ytterligare.
EnglishUnder the new rule, amendments are not admissible for consideration in plenary.
Enligt den nya bestämmelsen får inte ändringsförslag behandlas i kammaren.
EnglishI want to make it absolutely clear to Mrs Müller that cost is not the consideration.
Jag vill göra fullständigt klart för Müller att det inte är kostnaden som är skälet.
EnglishThat is why I believe that this point may warrant further consideration.
Det är därför jag tror att man på denna punkt kanske borde fundera ett tag till.
EnglishI am sure this will be one of the items which will be given consideration.
Jag är säker på att detta kommer att bli en av de saker som då kommer att tas upp.
EnglishI commend this invention to the Commission and indeed the whole world for consideration.
Jag rekommenderar att kommissionen och hela världen överväger denna uppfinning.