EN

to commit [committed|committed] {verbi}

volume_up
1. yleinen
We therefore have to send out a very clear message that we remain committed to the permanent restoration of peace and stability in the region.
Vi måste därför skicka ett mycket tydligt meddelande om att vi förblir beslutsamma om att permanent återställa freden och stabiliteten i regionen.
I believe that the converse example is also valid: when an Englishman or Irishman commits a crime in my country, it should be possible to send him back.
Jag tror att det omvända exemplet också gäller: när en engelsman eller irländare begår ett brott i mitt land, bör det vara möjligt att skicka tillbaka honom.
Is it perhaps different to commit a crime against humanity in Europe than in Africa?
Det är kanske en annan sak att begå brott mot mänskligheten i Europa än i Afrika?
Any kind of flirtation with a criminal will inspire him to commit further crimes.
Alla former av flört med en brottsling kommer att uppmuntra honom att begå nya brott.
We should not commit the mistake of jumping to premature conclusions.
Vi bör inte begå misstaget att dra förhastade slutsatser.
A robot can no more commit murder than a human can walk on water.
En robot kan inte utföra ett mord mer än en människa kan gå på vatten.
I know lots of fundamentalist Catholics who would be appalled at the idea that anybody would commit a terrorist act in their name.
Jag känner till många fundamentalistiska katoliker som skulle bli bestörta vid tanken på att någon skulle utföra terroristhandlingar i deras namn.
But conspiracy, participation and an attempt to commit an offence will also require compulsory extradition and that is definitely far-reaching.
Men också sammansvärjning, deltagande i och försök att utföra en brottslig handling faller under skyldigheten till utlämning, och det är väl ändå att gå väldigt långt.
Their government is one of the first to commit to be carbon neutral by 2021.
Deras regering är en av de första att förbinda sig att vara koldioxidneutrala år 2021.
The USA, Russia and China must all commit themselves to a common aim.
USA, Ryssland och Kina - alla måste förbinda sig att uppnå det gemensamma målet.
President Voronin and his comrades must commit to that cause.
President Vladimir Voronin och hans kamrater måste förbinda sig till detta.
Why would countries commit themselves at this stage if the final result has not been scheduled until the end of this year?
Varför skulle länder förpliktiga sig i detta skede om man inte har fastställt tidpunkten för slutresultatet förrän till slutet av detta år?
Furthermore, Turkey also needs to commit itself unequivocally to good neighbourly relations and to the peaceful settlement of disputes.
Vidare måste Turkiet otvetydigt förpliktiga sig att främja goda förbindelser med grannländerna och att lösa dispyter på fredlig väg.
Mr Blair will attend the Brussels Summit on the very eve of his retirement and he must not commit his successor in his absence.
Tony Blair kommer att delta i toppmötet i Bryssel strax före sin avgång, och han får inte förpliktiga sin efterträdare i dennes frånvaro.
I know that this Parliament is committed to playing its role in a real partnership for growth and jobs.
Jag vet att parlamentet har viljan att inta sin roll i ett verkligt partnerskap för tillväxt och arbetstillfällen.
What stance does the Council intend to adopt in response to these growing attempts to rewrite history and to justify the crimes committed in the name of fascism and imperialism?
Vilken hållning ämnar rådet inta gentemot alla dessa otaliga försök att skriva om historien och rättfärdiga fascistiska och imperialistiska brott?
What will be their attitude towards the crimes committed by Indonesian soldiers in East Timor, where they were the occupying force, as well as in some Indonesian provinces?
Vilken ståndpunkt kommer man att inta gentemot brott begångna av indonesiska militärer på Östtimor, där de var ockupationsstyrka, liksom i vissa indonesiska provinser?
This army has committed ethnic cleansing by driving Orthodox Cypriots from their land in order to give it to Turkish settlers from Anatolia.
Armén har utfört etnisk rensning genom att köra iväg ortodoxa cyprioter från deras mark för att överlämna den till turkiska bosättare från Anatolien.
He actively supported armed opposition groups in Sierra Leone in their committing of such atrocities as murders, mutilations, rapes and the conscription of child soldiers.
Nigeria har inte bara en moralisk skyldighet att överlämna Charles Taylor till domstolen utan är även skyldigt att göra det enligt internationell rätt.
to commit (myös: to perpetrate)
2. Armeija
We should also thank Turkey for having the courage to help us in committing troops.
Vi bör även tacka Turkiet för dess mod att bistå oss med att sätta in trupper.
On the issue of committing troops to UNIFIL II, some EU countries have been generous to date.
När det gäller att sätta in trupper i Unifil 2 har vissa EU-länder hittills varit generösa.
3. Oikeustiede

Esimerkkejä "to commit"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishBoth the paramilitary forces and the guerilla groups continue to commit crimes.
Brotten i Colombia fortsätter, både av de paramilitära styrkorna och av gerillan.
EnglishHe spent 37 years in a Louisiana State Penitentiary for a crime he didn't commit.
Han hade spendera 37 år i ett fängelse i Louisiana för ett brott han inte begått.
EnglishWe have to commit resources to this and make room for it in our budget, therefore.
Vi måste anslå resurser till detta och därför skapa utrymme för det i vår budget.
EnglishWe need to be able to prosecute people who commit fraud against the European Union.
Vi måste kunna åtala människor som begår bedrägerier gentemot Europeiska unionen.
EnglishI hope that the Council will commit itself to a so-called inclusive approach.
Jag hoppas att rådet skall arbeta för ett inkluderande angreppssätt som det heter.
EnglishSo now this shadow of a man is on trial because he attempted to commit suicide.
Nu står därför denna skugga av en man inför rätta för försök till självmord.
EnglishNevertheless, I am not going to commit to those proposed changes I voted against.
Jag kommer dock inte att känna mig bunden av de ändringsförslag som jag röstade emot.
EnglishFor the European Parliament to commit itself and mobilise itself is not enough.
Det räcker inte för Europaparlamentet att engagera sig och mobilisera sig.
EnglishParamilitary groups, which claiming to fight crime, commit acts of torture and murder.
Halvmilitära grupper, som påstår sig bekämpa brottslighet, utför tortyr och mord.
EnglishInstant sanctions must be taken in the countries where they commit crimes.
Omedelbara sanktioner måste vidtas i de länder där de gör sig skyldiga till brott.
EnglishIt has managed to commit all the available funds in thirteen Member States.
Den har lyckats tilldela samtliga tillgängliga medel i tretton medlemsstater.
EnglishPerhaps of the greatest significance, we are now actually spending the money we commit.
Det viktigaste är kanske att vi nu faktiskt utnyttjar de medel som vi har avsatt.
EnglishChina must be persuaded to commit to international standards and to respect them.
Kina måste övertalas att ansluta sig till internationella normer och att respektera dem.
EnglishEveryone has to commit to the existence of two secure and viable countries.
Alla måste ta ställning för existensen av två säkra och livskraftiga länder.
EnglishIt is a reason for taking on those importers and exporters who commit fraud.
Det är en anledning att ta itu med de importörer och exportörer som begår bedrägerier.
EnglishI commit myself to women getting the same opportunities as men in the labour market.
Jag vill arbeta för att kvinnor skall få samma möjligheter på arbetsmarknaden som män.
EnglishThe EU needs to commit itself now to a 30% cut in emissions for three reasons.
EU måste nu åta sig att minska sina utsläpp med 30 procent av tre skäl.
EnglishAnd I think we should commit ourselves to recognising that state if it is declared.
Jag anser att vi även måste lova att erkänna den staten när den utropas.
EnglishThose who commit acts of sexual violence break a great many rules and codes of behaviour.
De som begår sexuella våldshandlingar bryter mot många regler och uppförandekoder.
EnglishTogether, we must commit to a reliable supply of energy and raw materials.
Tillsammans måste vi skaffa oss en tillförlitlig försörjning av energi och råmaterial.