"to come up with" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"to come up with" ruotsiksi

EN

to come up with {verbi}

volume_up
In that respect, I expect the European Commission to come up with a proposal.
I detta avseende förväntar jag mig att kommissionen ska komma med ett förslag.
We cannot come up with interpretations that are in breach of the Rules and the law.
Vi kan inte komma med tolkningar som strider mot arbetsordningen och lagstiftningen.
We must, therefore, come up with a response that is imaginative, consistent and clear.
Vi måste därför komma med ett svar som är uppfinningsrikt, konsekvent och tydligt.
to come up with (myös: to find, to hit, to strike)
If not, someone really needs to come up with a better technical solution.
Om inte, så får någon faktiskt komma en bättre teknisk lösning.
My third comment is that those who criticise this should really come up with an alternative.
Min tredje synpunkt är att de som kritiserar detta borde komma ett alternativ.
No one would come up with the idea of forcing Volvo to accept subcontractors they do not want.
Ingen skulle komma idén att tvinga Volvo att acceptera underleverantörer som de inte vill ha.
We are not under time pressure from day to day to come up with the new regulation.
Vi står inte under daglig tidspress när det gäller att fram den nya förordningen.
I can see that we will have to confront certain challenges in order to come up with effective regulations.
Jag inser att vi har vissa utmaningar att ta itu med för att fram användbara bestämmelser.
The next stage is just to work as quickly as we can to come up with agreed methods of dealing with such substances.
Därefter måste vi bara arbeta så fort vi kan för att fram överenskomna metoder att hantera dem.
We needed to come up with a new solution to provide help.
Vi måste ta fram en ny lösning för att tillhandahålla hjälp.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to come up with" ruotsiksi

to come verbi
to be up to verbi
up adjektiivi
Swedish
up adverbi
up prepositio
Swedish
to up verbi
with prepositio
Swedish

Esimerkkejä "to come up with"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishInstead of accusing one another, we must work together to come up with a solution.
Vi måste samarbeta för att finna en lösning i stället för att anklaga varandra.
EnglishFinancing this regulation is the only stumbling block that we have come up against.
Vi behöver något påtagligt; vi behöver åtgärder och inte bara prat och fina ord.
EnglishWhat is more, the latter took nine months to come up with a common position.
Det tog dessutom nio månader för dem att komma fram till en gemensam ståndpunkt.
EnglishHowever, no-one has come up with a system that does not cause at least some pain.
Metoder som leder till fullständig smärtfrihet har dock inte ännu uppfunnits.
EnglishWhy does the Commission not let the producers come up with the analysis method?
Varför gör inte kommissionen så att producenterna får framlägga sina analysmetoder?
EnglishIn our view, the European Parliament ought to come up with its own draft budget.
Vi anser att Europaparlamentet borde ta fram sitt eget förslag till budget.
EnglishBut more importantly, let me tell you -- I'm going to come up really close here.
Men viktigare än så, låt mig säga det: Jag kommer att komma väldig nära nu.
EnglishI want to say one more thing about this which has not come up in any of the debates.
Jag vill säga en sak till om detta som inte har tagits upp i någon av debatterna.
EnglishI waited for the wind to come up and held up a canvas, and that produced art.
Jag väntade tills det blåste och höll upp en målarduk, och det skapade konst.
EnglishWhat initiative did the Commission come up with to address the crisis in Greece?
Vad kom kommissionen med för initiativ för att hantera krisen i Grekland?
EnglishThis issue has come up again and again and the Commission has done nothing about it.
Denna fråga har åter kommit upp och kommissionen har inte gjort någonting åt saken.
EnglishThat is better, but did it really need to take a year to come up with it?
Detta är bättre, men krävdes det verkligen ett år för att komma fram till detta?
EnglishHowever, I hope that in future the Commission will come up with this kind of proposal.
Jag hoppas dock att kommissionen ska lägga fram ett sådant förslag i framtiden.
EnglishSo I regard it as an absolute necessity to come up with a different kind of action.
Jag tycker därför att det är på tiden att vi kommer fram till nya lösningar.
EnglishIt will have to come up with more serious arguments if it wants to win them back.
De behöver nog kläcka lite seriösare argument för att locka tillbaka dem.
EnglishWe are therefore facing a major challenge and should come up with a decisive response.
Vi står därför inför en stor utmaning och bör lägga fram beslutsamma åtgärder.
EnglishIt is difficult to come up with any reasons to regulate these matters at EU level.
Det är svårt att hitta några skäl för att reglera dessa frågor på EU-nivå.
EnglishI would be interested to know what creative ideas the Commission can come up with here.
Jag är nyfiken på att få höra om vilka kreativa idéer kommissionen kan föra fram.
EnglishIt is not an urgent matter to come up with another new law, another legislative package.
Just nu är det inte viktigt att anta nya lagar eller ett nytt lagstiftningspaket.
EnglishHowever, consumers often come up against too many obstacles, be they legal or economic.
Konsumenterna möter dock ofta alltför många hinder, både rättsliga och ekonomiska.