"to come up" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"to come up" ruotsiksi

EN to come up
volume_up
{verbi}

What is more, the latter took nine months to come up with a common position.
Det tog dessutom nio månader för dem att komma fram till en gemensam ståndpunkt.
That is better, but did it really need to take a year to come up with it?
Detta är bättre, men krävdes det verkligen ett år för att komma fram till detta?
The rapporteur has managed to come up with very concrete proposals.
Föredraganden har lyckats komma fram till mycket konkreta förslag.
to come up
Don't make me come up there and kick your ass, Sid.
Tvinga mig inte komma upp och sopa till dig, Sid.
Frågan kommer att komma upp igen i Bali.
If these delegations want to come up, Mr President, they should be punctual just as we have to be.
Om dessa delegationer vill komma upp, ordförande, då måste de, precis som vi vara ute i god tid.
Madam President, Mr Van Buitenen' s fate has repeatedly come up for discussion in this Parliament and there have been repeated calls for his rehabilitation.
Vad som kommer att hända med van Buitenen har tagits upp flera gånger här i parlamentet och flera gånger har man yrkat för att han skall få upprättelse.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to come up" ruotsiksi

to come verbi
to be up to verbi
up adjektiivi
Swedish
up adverbi
up prepositio
Swedish
to up verbi

Esimerkkejä "to come up"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishInstead of accusing one another, we must work together to come up with a solution.
Vi måste samarbeta för att finna en lösning i stället för att anklaga varandra.
EnglishFinancing this regulation is the only stumbling block that we have come up against.
Vi behöver något påtagligt; vi behöver åtgärder och inte bara prat och fina ord.
EnglishHowever, no-one has come up with a system that does not cause at least some pain.
Metoder som leder till fullständig smärtfrihet har dock inte ännu uppfunnits.
EnglishWhy does the Commission not let the producers come up with the analysis method?
Varför gör inte kommissionen så att producenterna får framlägga sina analysmetoder?
EnglishHowever, I still want you to come up with ideas; I want you to defend something.
Men jag vill ändå att ni ska komma med idéer. Jag vill att ni ska försvara någonting.
EnglishIn our view, the European Parliament ought to come up with its own draft budget.
Vi anser att Europaparlamentet borde ta fram sitt eget förslag till budget.
EnglishBut more importantly, let me tell you -- I'm going to come up really close here.
Men viktigare än så, låt mig säga det: Jag kommer att komma väldig nära nu.
EnglishI want to say one more thing about this which has not come up in any of the debates.
Jag vill säga en sak till om detta som inte har tagits upp i någon av debatterna.
EnglishIn that respect, I expect the European Commission to come up with a proposal.
I detta avseende förväntar jag mig att kommissionen ska komma med ett förslag.
EnglishWe are not under time pressure from day to day to come up with the new regulation.
Vi står inte under daglig tidspress när det gäller att få fram den nya förordningen.
EnglishI waited for the wind to come up and held up a canvas, and that produced art.
Jag väntade tills det blåste och höll upp en målarduk, och det skapade konst.
EnglishWhat initiative did the Commission come up with to address the crisis in Greece?
Vad kom kommissionen med för initiativ för att hantera krisen i Grekland?
EnglishWe cannot come up with interpretations that are in breach of the Rules and the law.
Vi kan inte komma med tolkningar som strider mot arbetsordningen och lagstiftningen.
EnglishThis issue has come up again and again and the Commission has done nothing about it.
Denna fråga har åter kommit upp och kommissionen har inte gjort någonting åt saken.
EnglishHowever, I hope that in future the Commission will come up with this kind of proposal.
Jag hoppas dock att kommissionen ska lägga fram ett sådant förslag i framtiden.
EnglishSo I regard it as an absolute necessity to come up with a different kind of action.
Jag tycker därför att det är på tiden att vi kommer fram till nya lösningar.
EnglishIt will have to come up with more serious arguments if it wants to win them back.
De behöver nog kläcka lite seriösare argument för att locka tillbaka dem.
EnglishWe are therefore facing a major challenge and should come up with a decisive response.
Vi står därför inför en stor utmaning och bör lägga fram beslutsamma åtgärder.
EnglishIt is difficult to come up with any reasons to regulate these matters at EU level.
Det är svårt att hitta några skäl för att reglera dessa frågor på EU-nivå.
EnglishI would be interested to know what creative ideas the Commission can come up with here.
Jag är nyfiken på att få höra om vilka kreativa idéer kommissionen kan föra fram.