"to come by" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"to come by" ruotsiksi

EN

to come by {verbi}

volume_up
By the way: the few independent papers that do exist are hard to come by in the provinces.
Inom parentes: de oberoende tidningarna är nästan omöjliga att tag på i provinserna.
That is a very good idea, but it will come into operation as of January 2004.
Efter denna fina undertecknandeceremoni är det upp till oss att avtalet att fungera.
During the German Presidency, the Amsterdam Treaty will come into force.
Det tyska ordförandeskapet kommer att se Amsterdamfördraget träda i kraft.
The consumer in the supermarket should not only have a quality guarantee but should also be able to identify exactly where the meat has come from.
Konsumenten i stormarknaden skall inte bara erhålla en kvalitetsgaranti, utan också exakt kunna sätta sig in i varifrån köttet kommer.
Every time we come to this House it appears that the hurdles are set yet higher in favour of the large political groupings, while neglecting the fair and legitimate interests of minorities.
Ännu värre är att självständiga, politiska och ideologiska villkor införs för att erhålla partifinansiering från EU.
Madam President, firstly I am anxious to thank Mrs Roth for the work she has done and for the time she has devoted to trying to come up with a text on which there is a consensus.
Fru ordförande, till att börja med vill jag tacka Roth för det arbete hon utfört och den tid hon lagt ned på att försöka erhålla konsensus om en text.
It takes years for a drug to get from development through clinical trials and it is only after that that this amendment might come into play.
Det tar flera år för ett läkemedel att passera utvecklingsstadiet med klinisk prövning, och det är först efter det som detta ändringsförslag skulle kunna göra sig gällande.
By the way: the few independent papers that do exist are hard to come by in the provinces.
Inom parentes: de få oberoende tidningarna är nästan omöjliga att tag i provinserna.
Office supplies - staplers, paper clips and little things like that - are very hard to come by.
Kontorsmateriel såsom häftapparater, gem och liknande är väldigt svåra att tag på.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to come by" ruotsiksi

to come verbi
by adverbi
Swedish
by prepositio

Esimerkkejä "to come by"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWhere will the real hard core of the European Union come from, if not from here?
Varifrån skall Europeiska unionens verkligt hårda kärna komma, om inte härifrån?
EnglishWe need to come together with a clear offer of massive international assistance.
Vi måste samlas kring ett tydligt erbjudande om massivt internationellt bistånd.
EnglishBut, in order for our citizens to be able to do that, I come to my second point.
Men för att våra medborgare ska kunna göra detta kommer jag till min andra punkt.
EnglishAt the beginning of next year we will also come with a new audiovisual strategy.
I början av nästa år kommer vi även att lägga fram en ny audiovisuell strategi.
EnglishThe EU must increasingly come to be the principal driver in building world peace.
EU måste bli en allt starkare drivkraft när det gäller att skapa fred i världen.
EnglishFrom where else might they come, these diseases and this evil that we are seeing?
Varifrån skulle de annars komma, dessa sjukdomar och den ondska som vi upplever?
EnglishThe 'user pays' principle must come first, even if this means increasing prices.
Principen " användaren betalar" är viktigast, även om det leder till prishöjning.
EnglishI only regret that it should come so late.
Jag instämmer fullständigt i ert förslag, men jag beklagar att det kom först nu.
EnglishI come now to paragraphs 26 and 27 and also the amendments which were mentioned.
Jag kommer nu till punkterna 26 och 27 och även de ändringsförslag som nämndes.
EnglishThe European Year Against Racism could hardly have come at a more apposite time.
Europaåret mot rasism kunde knappast ha infallit vid en mer välfunnen tidpunkt.
EnglishIf no one does, the enlargement everyone desires will come to a temporary halt.
Om ingen gör något kommer den utvidgning som alla önskar tillfälligt att bromsas.
EnglishEurope's progress towards realising these objectives has almost come to a halt.
Europas framsteg mot ett förverkligande av dessa mål har nästan avstannat helt.
EnglishThe time for a decision has come; we have to choose: more Europe, or the opt-out.
Tidpunkten för beslut har kommit. Vi måste välja: mer Europa, eller att hoppa av.
EnglishI come from a country in which we have opened up passenger traffic in our own way.
Jag kommer från ett land där vi har öppnat passagerartrafiken på vårt eget sätt.
EnglishThose of us who come from a small country cannot accept the report in that form.
I den formen kan vi som kommer från ett litet land inte acceptera betänkandet.
EnglishNumber one: the question has been asked, where is the funding going to come from?
För det första, och frågan har redan ställts, var ska finansieringen komma ifrån?
EnglishIs the Commission planning to come forward with concrete proposals to that end?
Har kommissionen för avsikt att lägga fram konkreta förslag i detta sammanhang?
EnglishI now come to the most sensitive and problematic aspect of the matter: financing.
Jag kommer nu till den känsligaste och svåraste punkten, nämligen finansieringen.
EnglishBut partnership does not come to a halt at the boundaries of the European Union.
Men, herr ordförande, partnerskap upphör inte vid Europeiska unionens gränser.
EnglishOur Sakharov prizewinner, Leyla Zana was unable to come here to collect her prize.
Rådets Sacharovpristagare, Leyla Zana, kunde inte komma hit och hämta sitt pris.