"to cite" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"to cite" ruotsiksi

EN to cite
volume_up
[cited|cited] {verbi}

1. yleinen

I will cite just one example to illustrate our fears.
Jag ska bara citera ett exempel för att illustrera våra farhågor.
To cite my dear friend, Mr Newton Dunn, perhaps the best way to answer this is: yes or no.
För att citera min käre vän, Newton Dunn, kanske det bästa sättet att besvara detta är: ja eller nej.
Allow me to cite Hungary as an example in this case, since Hungary shares a border with Ukraine.
Låt mig citera Ungern som ett exempel i detta fall, eftersom Ungern delar en gräns med Ukraina.
to cite (myös: to quote)
I would cite the letter sent by Mr Brunmayr, Director-General of the Council Secretariat.
Jag citerar brevet som Brunmayr, direktör vid rådets sekretariat, har sänt.
Among other aspects, let me cite the concern for productivity, which generally involves wage moderation as a priority.
Jag citerar bland annat att man bryr sig allmänt mer om produktiviteten än måttlig lönebildning.
If we use those words, we are in conformity with Protocol 6 which we cite at the beginning.
Om vi använder de orden är det i enlighet med det sjätte protokoll som vi citerar i början.
To cite fate, high tides or exceptional levels of rainfall is not enough.
Det räcker inte med att åberopa ödet, höga vattenflöden eller extrem nederbörd.
That is why it is hypocritical to cite human rights.
Därför är det hyckleri att åberopa de mänskliga rättigheterna.
The rapporteur, Mr Catania, has chosen to cite 26 assorted articles in his report as support for the proposal.
Föredraganden Catania har i betänkandet valt att åberopa 26 olika artiklar i fördraget som stöd för förslaget.
I would cite London, which I represent, as the multi-racial capital of Europe.
Jag skulle vilja anföra London, som jag företräder, som Europas mångkulturella huvudstad.
Andra skulle anföra en mycket högre siffra.
Jag skulle gärna vilja anföra tre punkter.
The structural funds have been cited as a potential source of housing finance.
Strukturfonderna har nämnts som en möjlig källa till bostadsfinansiering.
In my view, however, it does not matter what we call the document which cites the wrongdoers and their wrongdoings.
Jag tycker dock att det inte spelar någon roll vad man kallar detta dokument, i vilket man anför syndarna och deras synder.
He cites sources of American intelligence which state that 20 000 houses have been emptied and that many settlers, even those who are most fanatical, are leaving.
Han citerar källor inom den amerikanska underrättelsetjänsten som säger att det finns tjugotusen tomma hus och att många bosättare, också de mest fanatiska, ger sig av.

2. Oikeustiede

Mr President, I can only support the reasons adduced in this report, which is, by the very facts that it cites, an indictment of the current economic system.
Man kan inte annat än instämma i domskälen i detta betänkande, som i kraft av de förhållanden som beskrivs utgör en anklagelseakt mot den rådande ekonomiska ordningen.

Esimerkkejä "to cite"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishTo cite an example, in Austria, there are 180 000 farmers engaged in production.
Jag kan ge ett exempel: i Österrike arbetar 180 000 jordbrukare inom produktionen.
EnglishTo cite an example, in Austria, there are 180 000 farmers engaged in production.
De säkrar bevisligen runt 600 000 arbetstillfällen i både tidigare och senare led.
EnglishMany myths and half-truths are told about patents, and I shall cite a few examples.
Många myter och halvsanningar florerar om patent och jag skall ge några exempel.
EnglishWe need concrete progress in important areas, of which I will cite just a few.
Vi behöver konkreta framsteg på viktiga områden, och jag kommer nu att nämna några.
EnglishTo cite just two examples, there are the Matthaeus and Matthaeus Tax programmes.
För att bara nämna två fall har vi Matthaeus-programmet och Matthaeus Tax-programmet.
EnglishTo cite just two examples, there are the Matthaeus and Matthaeus Tax programmes.
För att bara nämna två fall har vi Matthaeus-programmet och Matthaeus Tax-programmet .
English' Cité Unie Développement' . 'Cité Unie Développement' has now paid back the amount owed.
" Cité Unie Developpement" , som redan har återbetalat det utestående beloppet.
EnglishI would cite a charity, Trident Transnational, of which I am a trustee.
Jag kan nämna en stiftelse, Trident Transnational, i vilken jag är styrelsemedlem.
EnglishI cite that as an example in the public domain, but there are others.
Jag åberopar detta som ett exempel från den allmänna sfären, men det finns andra.
EnglishThere are many areas involved here, and I would like to cite just two of them.
Det rör sig om många områden här, och jag vill bara nämna två av dem.
EnglishWe are seeing the Nabucco project drifting, to cite just one example.
Vi ser att Nabuccoprojektet inte fungerar så bra, för att bara ta ett exempel.
EnglishWe can cite, in particular, the initiatives taken in relation to the motor industry.
Vi kan särskilt nämna de initiativ som tagits i fråga om bilindustrin.
EnglishI cite that as only one example of the interconnections that exist in this area.
Detta är bara ett exempel på de samband som finns på detta område.
EnglishI would cite the examples of climate policy and the regulation of the financial sector.
Jag skulle vilja ge några exempel såsom klimatpolitiken och regleringen av finanssektorn.
EnglishI would cite the example of Directive 2004/49/EC on safety on the Community's railways.
Låt mig som ett exempel nämna direktivet 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar.
EnglishI can even cite you a figure: EUR 65 million have already been allocated to this programme.
Jag kan till och med ge er en siffra: 65 miljoner euro har redan tilldelats programmet.
EnglishIt is equally unthinkable that people should cite the right to pollute.
Det är även otänkbart att man skall befästa en rättighet att förorena.
EnglishLet me just cite the example of retention of telecommunications data.
Låt mig hänvisa till exemplet med bevarandet av uppgifter inom telekommunikationsområdet.
EnglishI could cite dozens more, but you are better acquainted with this subject than I am.
Jag skulle kunna räkna upp ett tiotal av dessa, men ledamöterna känner till detta bättre än jag.
EnglishIn this same context, the Council would also cite the reply given to oral question H-0897/2001.
I detta sammanhang hänvisar rådet även till svaret på den muntliga frågan H-0897/2001.