"calf" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"calf" ruotsiksi

volume_up
calf {subst.}

EN calf
volume_up
{substantiivi}

1. Eläintiede

calf
volume_up
unge {yleiss.}
We have the Southern right whale that we see here and the North Atlantic right whale that we see here with a mom and calf off the coast of Florida.
Vi har den Södra Rätvalen som man kan se här och den Nordatlantiska Rätvalen som man ser här med en mor och sin unge utanför kusten i Florida.

2. Anatomia

calf
volume_up
vad {yleiss.}
It's like the calf merged with the foot, cut out the middleman.
Vaden köpte upp foten och strök mellanledet.
calf
volume_up
vaden {yleiss.}
It's like the calf merged with the foot, cut out the middleman.
Vaden köpte upp foten och strök mellanledet.

3. muu

calf (myös: bossy, boss)
volume_up
kalv {yleiss.}
That is to say if the original is a six-year-old cow, the clone will be a calf whose genes are six years old.
Om man klonar en sex år gammal ko så blir alltså klonen en kalv vars gener är sex år gamla.
Aron ska tillverka en gyllene kalv.
Should I buy a sucking calf, a normal calf or a heifer today?
Vidare handlar det i diskussionen om kategorierna: Är det mjölkkalv jag köper i dag, är det normal kalv jag köper, är det kviga?
calf
calf
volume_up
holme {yleiss.}
calf (myös: calfskin)
calf
volume_up
kons unge {yleiss.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "calf":

calf

Esimerkkejä "calf"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe calf-processing premium has been funded in full from the Community budget.
Bidraget för kalvbearbetning finansierades till 100 procent av gemenskapens budget.
EnglishIt was distinguished by being white meat, because the calf had only ever drunk milk.
Det kännetecknades av sitt vita kött, eftersom kalven bara hade druckit mjölk.
EnglishThe possible connection between calf feed and BSE must be studied.
Det eventuella sambandet mellan kalvarnas föda och BSE-sjukdomen måste undersökas.
EnglishIn America and Europe, the dance around the golden calf of the euro and the dollar is getting wilder all the time.
I Förenta staterna och Europa blir dansen kring guldkalvarna euron och dollarn allt vildare.
EnglishThe activities include calf slaughter, more intervention etc., but we must agree how we pay for this.
Åtgärderna omfattar slakt av kalvar, fler interventioner etc., men vi måste komma överens om hur vi skall betala dem.
English'How we were all blinded by the golden calf'.
(EN) ”Hur vi alla förblindades av guldkalven”.
EnglishA little golden calf, Grandfather, with horns!
EnglishIn celebrating the euro, are we not rather like the chosen people who, forgetting their destiny, began to worship the golden calf?
Har vi inte i våra hyllningar av euron kommit att likna det utvalda folket som glömde sin kallelse och började dyrka guldkalven!
EnglishAn atheist is just somebody who feels about Yahweh the way any decent Christian feels about Thor or Baal or the golden calf.
En ateist är helt enkelt någon som känner för Jahve på samma vis som alla ärbara kristna känner inför Tor, Baal eller den gyllene kalven.
EnglishOf course there are times in an animal's life cycle when such dietary additions can be very valuable, such as when a cow is in calf.
Självklart finns det tidpunkter i ett djurs livscykel där sådana tillsatser till dieten kan vara mycket värdefulla, som när en ko är dräktig.
EnglishSo I say, 'to every cow her calf, to every book its copy' and to every author and artist their copyright and intellectual rights.
Så jag säger, ”to every cow her calf, to every book its copy”, och varje författare och konstnär har sin upphovsrätt och sina immateriella rättigheter.
EnglishA calf-processing premium was also offered for the early slaughter of calves, not only in the United Kingdom but also in France, Portugal and Ireland.
Dessutom erbjöds bidrag för kalvbearbetning för tidig slakt av kalvar och inte bara i Förenade kungariket utan även i Frankrike, Portugal och Irland.
EnglishHe very conveniently overlooked the fact that those against fixed book pricing very probably selected the market mechanism as if it were their " golden calf ".
För enkelhetens skull förbisåg han att motståndarna till det fasta bokpriset med största sannolikhet ser marknadsmekanismen som en " guldkalv ".
EnglishThe Commission also wants to offer meat producers, and in particular the pig and calf farms, the scope under strict conditions to accept their responsibility themselves.
Kommissionen vill att köttproducenter, och då främst svin- och nötproducerande företag, skall ges utrymme att under stränga villkor själv få bära ansvaret.
EnglishI shall also congratulate the Commission on its excellent proposal, which should bring more clarity into the marketing of calf meat and enable the consumer to be better informed.
Jag ska också gratulera kommissionen för det utmärkta förslaget, som borde förtydliga saluföringen av kalvkött och göra det möjligt för konsumenten att få mer information.
EnglishWhile Damien Hurst's The Golden Calf broke art auction records, the financial institutions have suffered record losses, prompting the following comment from the Financial Times:
(DE) Medan Damien Hursts The Golden Calf slog rekord på konstauktioner, drabbas finansinstituten av rekordförluster, vilket föranleder följande kommentar från Financial Times:
EnglishIt was thought that the disease was transmitted from mother to calf, and there is undoubtedly a third means of transmission perhaps through scrapie, through the soil or through fodder.
Man trodde att den överfördes från modern till kalven, men det finns otvivelaktigt en tredje överföringsväg, kanske såsom när det gäller skrapie hos får, via marken eller fodret.
EnglishOne would, of course, have to be inside the head or the mind of a calf to be sure of reaching the right decision, but unfortunately a calf does not think and, most of all, it does not vote.
För att vara säker på att fatta rätt beslut skulle man naturligtvis behöva se in i en kalvs huvud eller tankevärld, men tyvärr tänker inte kalvar och framför allt så röstar de inte.
EnglishThe High King heard the case and made a judgment, which was - I will say it in Irish first - do gach bó a lao, do gach leabhar a chóip, or 'to every cow her calf, to every book its copy'.
Storkungen hörde fallet och utfärdade en dom, som löd - jag tar den först på irländska - do gach bó a lao, do gach leabhar a chóip, eller "to every cow her calf, to every book its copy”.