"breeding ground" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"breeding ground" ruotsiksi

EN breeding ground
volume_up
{substantiivi}

breeding ground (myös: hotbed, seedbed)
volume_up
grogrund {yleiss.}
It is well known that impunity is a breeding ground for dictatorships and criminals.
Det är väl känt att straffrihet är en grogrund för diktaturer och brottslingar.
That is a fertile breeding ground for the illegal arms trade and banditry.
Det bildar en stark grogrund för illegal vapenhandel och brottslig verksamhet.
The social misery in cities is a breeding ground for organized crime.
Den sociala misären i storstäder är en grogrund för organiserad brottslighet.

Esimerkkejä "breeding ground"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe textile industry in Europe is a fertile breeding ground.
Den europeiska textilsektorn är också ett gott område för detta syfte.
EnglishThat is not acceptable; it is the breeding ground for fresh conflict.
Så kan det inte vara; det är att framkalla nya konflikter.
EnglishThis influx of marginalised individuals provides a breeding ground for all sorts of crime and exploitation.
Detta tillflöde av utslagna personer lämpar sig för alla slags brott och exploateringar.
EnglishAfter all, poverty largely forms the breeding ground for fundamentalist hatred, of whatever origin.
Fattigdom är ju till stor del grogrunden för fundamentalistiskt hat, av vilket ursprung det vara må.
EnglishThis is how the breeding ground for those secession movements grows.
Så bereds jordmånen för separatiströrelserna.
EnglishThis will create a breeding ground for crime.
Så uppbådas en kriminell potential för de kommande åren.
EnglishIf they wish to wage war on countries which serve as a breeding ground for terrorists, they must destroy London and Hamburg.
Om de vill kriga mot de länder som tjänar som bas för terrorister, måste de förgöra London och Hamburg.
EnglishYou can only combat terrorism by helping to remove the breeding ground for violence, not by causing yet more outrage.
Terrorism kan man endast bekämpa genom att arbeta bort grogrunden för våld, inte genom att väcka ännu starkare aversion.
EnglishThe combination of a lack of controls and illegal immigration is making even Europe a breeding ground for terrorism.
Kombinationen av bristande kontroll och olaglig invandring gör till och med Europa till en plats där terrorismen kan frodas.
EnglishSmall enterprises are a pillar of Europe's economy and a breeding ground for jobs that we should support and develop.
Småföretagen är en av den europeiska ekonomins grundvalar, och en källa till sysselsättning som vi måste stödja och utveckla.
EnglishThat this is a breeding ground for corruption and international organised crime cannot be a matter of indifference to us.
Att detta är fruktbar mark för korruption och internationellt organiserad brottslighet, får vi inte vara likgiltiga inför.
EnglishA breeding ground of arrogant fools.
EnglishAnyone wishing to combat nationalism must first remove its breeding ground by offering people a solution acceptable to them.
Den som vill bekämpa nationalismen måste först ta bort grogrunden för den genom att erbjuda människorna en lösning som de kan acceptera.
EnglishThis is a breeding ground for fanaticism and the conditioning of young people into acting to secure more rights for their group or people.
Det är grogrunden för fanatism och till att unga lockas att engagera sig för sin grupps eller sitt folks ökade rättigheter.
EnglishThey are the backbone of the European economy, a major breeding ground for jobs and growth, and we need to make the most of their potential.
De är ryggraden i Europas ekonomi, en viktig källa till arbetstillfällen och tillväxt, och vi måste utnyttja deras potential till fullo.
EnglishThey are the backbone of the European economy, a major breeding ground for jobs and growth, and we need to make the most of their potential.
Vi ber er än en gång att införa en tydlig och exakt metod för konsekvensbedömningar, särskilt för de mindre små och medelstora företagen.
EnglishThis makes it into the ideal breeding ground for favouritism and blurring of moral standard by a small powerful elite and its environment.
Det gör unionen till idealisk häckplats för uppkomsten av gynnande och normutmattning till förmån för en liten maktelit och dess omgivning.
EnglishLet us never forget that any infringements of rights primarily affect the working classes and provide an ideal breeding ground for all sorts of extremism.
Vi får aldrig glömma att alla rättighetsbrott i synnerhet påverkar de breda folklagren och skapar en idealisk jordmån för all slags extremism.
EnglishStates like this are not the best breeding ground for a democratic state under the rule of law and for the peaceful resolution of societal conflicts.
Stater som denna är inte den bästa grogrunden för en demokratisk stat som styrs enligt rättsstatsprincipen eller för en fredlig lösning av samhällskonflikter.
EnglishIn my view, a large number of conditions must also be created in Afghanistan in order to be able to remove this kind of breeding ground for international terrorism.
Jag tror också att ett stort antal villkor måste skapas inom Afghanistan för att kunna undanröja den typen av grogrunder för internationell terrorism.