EN boost
volume_up
{substantiivi}

. - (PT) We agree with the line taken in the report that it is important to give an essentially qualitative boost to the school milk programme.
. - (PT) Vi instämmer med hållningen i betänkandet att det är viktigt att genomföra en främst kvalitativ förbättring av skolmjölkssystemet.
Our attempts to boost democracy in the country are welcome, but it is a pity that we failed to mention any positive signs of democratic developments in the joint motion for a resolution.
Det finns utrymme för förbättringar i Europa också men vi har även några förslag för Bangladesh när det gäller nyårslöften.
It is a very important initiative to boost the transfer of knowledge by those who intensify investment in creativity, innovation and the improvement of our competitiveness.
Det är ett mycket viktigt initiativ av dem som intensifierar investeringar i kreativitet, nyskapande och förbättring av konkurrenskraften att stimulera överföring av kunskap.
I believe that the euro will provide a positive boost to competition.
Jag anser att euron kommer att leda till en positiv ökning av konkurrensen.
A serious boost to common actions is needed to reach the Millennium Development Goals by 2015.
En kraftig ökning av de gemensamma åtgärderna behövs för att millennieutvecklingsmålen skall nås till 2015.
What is needed is a substantial boost to the competitiveness of the European wine sector.
Det som behövs är en avsevärd ökning av konkurrenskraften inom den europeiska vinsektorn.
boost (myös: lift, heft)
I refer to the transit inquiry which has given it a boost.
Jag avser transiteringsundersökningen, som har gett det ett lyft.
This will give a further boost to our relations.
Detta kommer att innebära ännu ett lyft för våra förbindelser.
For those whose precautionary legislation is defective it would be a boost and a buttress.
För de länder där den förebyggande lagstiftningen är otillräcklig, skulle det innebära ett lyft och ett stöd.
boost (myös: boom, upswing)
This will provide a well-needed boost to the flagging rural economies.
Det kommer att ge ett välbehövligt uppsving i eftersläpande landsbygdsekonomier.
Ladies and gentlemen, the European unification process undoubtedly needs a boost.
Den europeiska enandeprocessen behöver tveklöst ett uppsving.
This gives inspection an enormous boost and good behaviour is rewarded.
Detta gör att kontrollerna får ett enormt uppsving och att gott uppförande belönas.
boost (myös: dig, nudge, push, shove)
volume_up
knuff {yleiss.}
We therefore want to give the Commission a boost, especially where the Commission's right of initiative is concerned.
Vi vill alltså ge kommissionen en knuff i ryggen, i synnerhet där det handlar om kommissionens initiativrätt.
Everyone agrees that we need to give the services sector a boost. This is exactly what this directive will do.
Alla håller med om att vi måste ge tjänstesektorn en knuff och det är precis vad det här direktivet kommer att göra.
Everyone seems to agree, however, that this is the last opportunity to give a real boost to the rail sector.
Alla verkar dock vara ense om att detta är sista chansen att ge järnvägssektorn en rejäl knuff framåt.
boost

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "boost":

boost

Esimerkkejä "boost"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe new regulation may boost competition in the EU electricity and gas market.
Den nya lagstiftningen kanske främjar konkurrensen på EU:s el- och gasmarknader.
EnglishEurope needs to boost the mobility of its intellectual and material resources.
Europa måste stimulera rörligheten för sina immateriella och materiella tillgångar.
EnglishWe call upon the European Council to give the economy a further decisive boost.
Vi uppmanar Europeiska rådet att ge ekonomin ytterligare en avgörande puff.
EnglishSecond, if growth is to receive a boost, internal demand must be supported.
Om man vill stimulera tillväxten måste man också stödja den inhemska efterfrågan.
EnglishThe Commission really must substantially boost programmes devoted to them.
Kommissionen måste verkligen utöka de program som riktar sig till dem på allvar.
EnglishIt is therefore important to boost incentives for vehicles that produce fewer emissions.
Det är därför viktigt att främja incitament för fordon som avger mindre utsläpp.
EnglishWe need these countries to work together on economic reform to boost jobs.
Dessa länder måste samarbeta om ekonomiska reformer för att skapa arbetstillfällen.
EnglishThe euro has provided a clear boost to trade and investment among its Member States.
Euron har tveklöst stärkt handeln och investeringarna för medlemsstaterna.
EnglishThis is the best boost for electronic messaging services and e-commerce in general.
Det är den bästa reklamen för elektroniska meddelandetjänster och e-handel i allmänhet.
EnglishFinland is a prime example of how innovation can boost economic growth.
Finland är ett utmärkt exempel på hur innovation kan främja ekonomisk tillväxt.
EnglishRather, to obtain them, it must take urgent action to boost European car production.
För att få dem måste EU snarare snabbt agera för att stimulera europeisk bilproduktion.
EnglishThat is why we must boost investment in higher education significantly.
Därför måste vi se till att investeringarna i högre utbildning ökar betydligt.
EnglishUntil then, do at least try to boost the Union's political credibility.
Ända tills dess att ni åtminstone försöker stärka unionens politiska trovärdighet.
EnglishMr Barroso, as I said at the outset, says that he wants to boost employment in the EU.
Indien måste emellertid öppna sin marknad ännu mer och genomföra ekonomiska reformer.
EnglishA mechanism is needed which will also boost prosperity in the most disadvantaged regions.
En mekanism som även stärker välfärden inom de mest missgynnade regionerna behövs.
EnglishWe are not trying to boost the popularity of short sea shipping out of idealistic motives.
Vi försöker inte av ideella skäl få sjöfarten att spela en viktig roll i samhället.
EnglishIt therefore deserves more of a boost than proposed by the rapporteur.
Därför förtjänar den också en större stimulans än vad föredraganden föreslår.
English

Let us boost your business and explore the full range of our services.

Vi vill hjälpa ditt företag att ta ett kliv framåt! Upptäck alla våra tjänster .

EnglishThis new initiative aims to boost climate-friendly technologies in Africa in particular.
Syftet med detta nya initiativ är att främja klimatvänlig teknik i synnerhet i Afrika.
EnglishThe Commissioner has stressed the need to boost employment in the European Union.
Kommissionsledamoten underströk behovet av att sysselsättningen ökar inom Europeiska unionen.