EN bind
volume_up
{substantiivi}

bind (myös: botch, botch-up, clutter, fuck-up)
volume_up
röra {yleiss.}
You should go and see what a shambles they have become, and you are bound to wonder for how long they were actively in use.
Titta bara på vilken röra det blev, och fråga er hur länge de var i bruk.
If the Council and the Commission follow this line, then our neighbourhood policy is bound to move in the right direction.
Om rådet och kommissionen följer denna linje kommer vår grannskapspolitik att röra sig i rätt riktning.
bind (myös: boredom, ennui, tediousness, tedium)
volume_up
tråkighet {yleiss.}
bind (myös: pass, strait, dire situation)
The Commission was already in serious trouble and its problems were bound to have been compounded by the Bangemann decision.
Kommissionen befann sig redan i en svår situation och dess problem skulle med nödvändighet komma att förvärras av Bangemanns beslut.
Ladies and gentlemen, I believe that we are facing a very difficult situation because, as I said at the beginning, everything in the Middle East is bound up with everything else.
Mina damer och herrar, jag tror att vi står inför en mycket svår situation eftersom, som jag sa inledningsvis, allt i Mellanöstern hänger ihop med vartannat.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "bind":

bind

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "binda":

binda

Esimerkkejä "bind"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe should never forget our roots or lose sight of the values that bind us.
Vi får aldrig glömma våra rötter eller förlora våra värderingar ur sikte.
EnglishThe Lisbon targets bind us to a more flexible labour market than before.
Målsättningarna från Lissabon kräver en ännu mer flexibel arbetsmarknad.
English(ES) Mr President, agreements should be honoured and rules should bind everyone equally.
(ES) Herr talman! Avtal bör hållas och samma regler bör gälla för alla.
EnglishThe ties that bind us to the Venezuelan people and State run very deep.
De band som förenar oss med det venezuelanska folket och den venezuelanska staten är mycket djupa.
EnglishThe Indian, Pakistani and Kashmiri population must focus on the factors that bind them together.
Indierna, pakistanierna och kashmirierna måste inrikta sig på de faktorer som förbinder dem.
EnglishThe ties that bind the United States and Europe are unique and historical.
Banden mellan USA och Europa är unika och historiska.
EnglishThere they bind together the approaches necessary for a single market to emerge.
Här sammankopplar man de förhållningssätt som är nödvändiga för att en ny gemensam marknad skall kunna växa fram.
EnglishSo drugs bind to proteins and either turn them off, etc.
Mediciner binder på proteiner och får dem att stängas av, o.s.v.
EnglishIt is the similarities that bind us together and ultimately will be the key to Europe's success.
Det är likheterna som binder oss samman och som i sista hand kommer att utgöra nyckeln till Europas framgång.
EnglishFailed to bind to '' due to LDAP error '' (0x02X).
Bindning till '' misslyckades på grund av LDAP-felet '' (0x02X).
EnglishThis should not be the case any longer, as today it is not only economic principles that bind us together.
Detta borde inte längre vara så, för i dag är det inte bara ekonomiska principer som binder oss samman.
EnglishThe initialling of the agreement is part of the Commission's prerogatives and it does not definitely bind the Union.
Paraferingen av avtalet är del av kommissionens företrädesrätt och binder inte EU slutgiltigt.
EnglishThe European Union, too, can no longer turn a bind eye to this, and we must strengthen the role of Europol, for example.
EU kan heller inte längre blunda för detta, och vi måste bland annat stärka Europols roll.
EnglishThis brings home the connections which bind us together.
Detta klargör de samband som binder oss tillsammans.
EnglishWe should therefore be aware of the ties that bind us and feel a sense of joint responsibility for our partners.
Vi bör därför vara medvetna om de band som binder oss och känna ett gemensamt ansvar för våra partner.
EnglishContributions from the conference shall not bind national Parliaments and shall not prejudge their positions.
Konferensens bidrag skall inte vara bindande för de nationella parlamenten eller föregripa deras ståndpunkter.
EnglishOnce again, the Council has illustrated a political adage from Corrèze: promises only bind those who believe in them.
Att hålla sitt ord är onekligen en föråldrad dygd, men vid budgetväggens fot gick rådets löften upp i rök.
EnglishOnce again, the Council has illustrated a political adage from Corrèze: promises only bind those who believe in them.
Återigen har rådet illustrerat ett politiskt ordspråk från Corrèze: löften binder endast dem som tror på dem.
EnglishLet us start discussions on what really does bind us, let us write these aims down and then implement them.
Låt oss inleda diskussioner om vad som egentligen förenar oss. Låt oss skriva ned dessa syften och sedan genomföra dem.
EnglishGiven the important ties that bind Portugal and Brazil, I naturally welcome the adoption of this report.
Med hänsyn till de viktiga band som förenar Portugal och Brasilien välkomnar jag naturligtvis antagandet av detta betänkande.