"to bestow" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"to bestow" ruotsiksi

EN

to bestow [bestowed|bestowed] {verbi}

volume_up
Moreover, there is the Lisbon Treaty that will bestow new and important powers as well as grant a much greater role to this Parliament in this area.
Dessutom har vi Lissabonfördraget som kommer att ge oss nya och viktiga befogenheter samt tilldela parlamentet en mycket större roll inom detta område.
We annoy people more than we help them by bestowing these unsolicited favours.
Genom att ge folk något de inte har bett om hjälper vi dem inte utan retar bara upp dem.
Mainly, however, because the State is digging into the social security coffers in order to bestow gifts on employers through reducing social costs.
Men framför allt på grund av att staten tömmer socialförsäkringskassan för att ge gåvor till arbetsgivarna genom att minska de sociala avgifterna.
Attempts by an all-seeing elite to bestow happiness on people by force always prove counter-productive.
Försök av en allseende elit att skänka folket lycka genom tvång har alltid visat sig motverka sitt syfte.
We hoped these elections would bestow some political stability on a poverty-stricken country whose recent history had been so tragic.
Vi hoppades att dessa val skulle skänka en viss politisk stabilitet åt detta land som drabbats så av fattigdom och vars senaste historia varit så tragisk.
In part, of course, this is a legacy of Communism, which was a system that attempted to eliminate social problems and to bestow transient joy on all its citizens by means of decrees.
Detta är naturligtvis delvis ett arv från kommunismen, ett system som försökte avlägsna sociala problem och skänka tillfällig glädje till alla sina medborgare med hjälp av påbud.
We also consider it appropriate to observe the approach used in approving the 1998 and 1999 budgets and to decide on the total allocations to be bestowed on small official bodies.
Vi ansåg det även ändamålsenligt att använda metoden från godkännandet av 1998 och 1999 år budgetar och fatta beslut om de finansiella referensbelopp som beviljas åt små organ.
to bestow (myös: to confer, to grant)

Esimerkkejä "to bestow"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI dispute the notion that the EU can bestow and regulate fundamental rights.
Jag ifrågasätter att EU kan tilldela och reglera grundläggande rättigheter.
EnglishAnd the Rules of Procedure, as they stand at the moment, bestow that competence on the Bureau not Parliament.
Var därför god och läs arbetsordningen, där rättigheterna för kammarens ledamöter finns.
EnglishAnd the Rules of Procedure, as they stand at the moment, bestow that competence on the Bureau not Parliament.
Och arbetsordningen, som den ser ut nu, ger presidiet denna behörighet, och inte kammaren.
EnglishMrs McGuinness has just been speaking about contented mothers who are also able to bestow contentment on their children.
Mairead McGuinness talade nyss om nöjda mödrar som också kan göra sina barn nöjda.
EnglishSOS Democracy rejects the notion that we should depend on the EU to bestow our own freedoms upon us.
SOS Demokrati förkastar idén om att vi skall vara beroende av EU för att få ta del av våra egna fri- och rättigheter.
EnglishWhat wisdom did it bestow?
EnglishFinally, just like my colleague Mr Lehne, I have another meeting and I hope you will bestow your blessing on my leaving as you did on his.
Till sist, precis som min kollega Lehne har jag ett annat möte och jag hoppas att ni välsignar mitt avsked liksom ni välsignade hans.
EnglishRegulations (EC) No 261/2004 and No 1371/2007 bestow a highly important set of minimum rights on all air and rail passengers in the European Union.
I och med förordningarna (EG) nr 261/2004 och 1371/2007 fick Europeiska unionens tåg- och flygresenärer viktiga gemensamma grundläggande rättigheter.
EnglishI would be opposed to any proposal to bestow economic governance powers on the EU in the context of the forthcoming Treaty revision.
Jag är emot alla tänkbara förslag om att tilldela Europeiska unionen befogenheter i fråga om ekonomiska styrelseformer i samband med den kommande fördragsrevisionen.
EnglishYet, although we intended the Schengen area to offer complete freedom to our citizens, we do not want to bestow this privilege upon criminals.
Men även om vår avsikt med Schengenområdet var att erbjuda våra medborgare fullständig frihet vill vi inte att brottslingar ska kunna utnyttja detta privilegium.
English. - (SV) The European Parliament's Committee on Agriculture and Rural Development wants to bestow favours on all the special interests it comes across in this sector.
skriftlig. - EU-parlamentets utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling vill gynna samtliga särintressen som kommer i dess väg inom denna sektor.
EnglishFirstly, I do not accept that it is the business of the European Union to bestow any rights whatsoever on us - in fact, history teaches us that the European Union has done precisely the opposite.
För det första godtar jag inte att det ska vara EU:s sak att tilldela oss några rättigheter överhuvudtaget - historien lär oss i själva verket att EU har gjort exakt motsatsen.
EnglishIt is through this report that the Europe of today, despite the incipient economic crisis, votes again to take responsibility for what sort of Earth we will bestow to future generations.
Det är genom detta betänkande som dagens EU, trots den begynnande ekonomiska krisen, återigen beslutar att ta ansvar för den typ av planet vi ska lämna efter oss till kommande generationer.