"bears witness to" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"bears witness to" ruotsiksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "bears witness to".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "bears witness to" ruotsiksi

to bear verbi
bear substantiivi
witness substantiivi
Swedish
to witness verbi
Swedish
to prepositio
Swedish
to partikkeli

Esimerkkejä "bears witness to"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAbove all, it bears witness to an image of man which does not appeal to me.
Det vittnar framför allt, herr talman, om en människobild som inte tilltalar mig.
EnglishAn increase in trade with Member States bears witness to this positive factor.
En ökad handel med medlemsstaterna är ett tecken på denna positiva faktor.
EnglishMr van den Bos'sterling report, which was discussed earlier, bears witness to this.
Van den Bos utmärkta betänkande, som debatterades tidigare, påvisar detta.
EnglishMr van den Bos' sterling report, which was discussed earlier, bears witness to this.
Van den Bos utmärkta betänkande, som debatterades tidigare, påvisar detta.
EnglishHis report bears witness to how much the world situation has changed since last year.
Hans betänkande vittnar om hur mycket situationen i världen har förändrats sedan förra året.
EnglishThat is what bears witness to linguistic diversity, not the other way around.
Det är det som vittnar om den språkliga mångfalden, inte tvärtom.
EnglishThis bears witness to the very difficult transition the country is currently going through.
Detta vittnar om den mycket svåra övergångsperiod som landet befinner sig i för närvarande.
EnglishThis, then, bears witness to the great sensitivity in our country about this type of farming.
Detta är ett vittnesbörd om det stora intresse som finns i vårt land för denna typ av jordbruk.
EnglishEU law bears witness to this, but so do constitutional provisions of each of the Member States.
Det vittnar EU:s lagstiftning om, men det gör även de konstitutionella bestämmelserna i varje medlemsland.
EnglishAbove all, it bears witness to exceptional levels of distrust in respect of the Member States themselves.
Framför allt bär det vittnesbörd om det exceptionellt höga misstroendet mot medlemsstaterna själva.
EnglishMy report on competition in 2001 bears witness to that fact.
Mitt betänkande om konkurrens 2001 är ett bevis på det.
EnglishThis view bears witness to an understanding of the political constraints of the European Union in the Middle East.
Detta synsätt vittnar om insikt i Europeiska unionens politiska begränsningar i Mellanöstern.
EnglishOur failure not to take this into account bears witness to our profound arrogance and alienation from the world.
Att vi inte kan ta hänsyn till detta vittnar om vår djupa arrogans mot och alienation från världen.
EnglishThe success it has had in the investment fund sector and with the clients of these funds bears witness to this.
Det framgår av den framgång direktivet har rönt inom sektorn för investeringsfonder och hos dessa fonders kunder.
EnglishThis year the programme bears witness to a new method.
Årets program är frukten av en ny metod.
EnglishMeanwhile, Commissioner Verheugen's chosen position bears witness to a sense of realism, at least in the near future.
Samtidigt är kommissionär Verheugens hållning ett uttryck för realism, åtminstone under den närmaste framtiden.
EnglishAs Mr Lehne has just mentioned, the presence of the Presidency on a Monday bears witness to the importance of the issue.
Liksom Klaus-Heiner Lehne just sade vittnar ordförandeskapets närvaro på en måndag om vikten av denna fråga.
EnglishOur vote against the section introducing enhanced cooperation bears witness to our strong opposition to this matter.
Vår röst mot avsnittet om inledandet av fördjupat samarbete vittnar om hur starkt vår motstånd är i denna fråga.
EnglishCertainly one that bears witness to genuine good neighbourliness, which includes providing political and economic support.
Det är säkert någon som visar prov på uppriktigt, gott grannskap inklusive faktisk politisk och ekonomisk hjälp.
EnglishThe European Charter of Fundamental Rights, which we proclaimed in Nice as recently as 7 December 2000, bears witness to this.
Europeiska stadgan om de grundläggande rättigheterna, som vi tillkännagav i Nice den 7 december, vittnar om det.

Muita sanoja

English
  • bears witness to

Enemmän käännöksiä Suomi-englanti sanakirjassa.