"at a given moment" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"at a given moment" ruotsiksi

EN at a given moment
volume_up
{adverbi}

at a given moment
It is surely a matter of summoning up the will, at a given moment, to protect the citizenry of our countries.
Det handlar givetvis om att vid en given tidpunkt uppbringa viljan att skydda våra länders folk.
at a given moment
Therefore, in order to find the rules in force at a given moment one has to conduct significant research, comparing various legal acts.
På så sätt måste man bedriva en omfattande forskning och jämföra olika rättsakter för att hitta de bestämmelser som gäller vid en bestämd tidpunkt.

Esimerkkejä "at a given moment"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishNatural disasters are crises that may strike at any given moment, and without prior warning.
Naturkatastrofer är kriser som kan uppkomma när som helst och utan förvarning.
EnglishRestoring confidence also means, at any given moment, taking responsibility for providing assistance.
Att återupprätta förtroendet är också att - vid ett visst tillfälle - ta ansvar för att ge stöd.
EnglishPredictions are a photograph at a given moment and not an anticipation of the entrance examination.
Prognosen är ett fotografi av ett givet ögonblick och inte ett föregripande av en övergångsbedömning.
EnglishAt any given moment, there are 2 000 ships in the Baltic Sea.
I varje ögonblick finns det 2 000 skepp på Östersjön.
EnglishSo this kind of tracks me at any given moment.
Den här följer mig vid varje givet ögonblick.
EnglishIndeed, the economic development of an area has various dimensions that are not included in GDP, which takes a snapshot of a given moment.
Ett områdes ekonomiska utveckling har olika aspekter som inte ingår i den ögonblicksbild som BNP ger.
EnglishIt concluded, and I quote again, that it would, 'at the given moment decide on the possible revision of the Directive'.
Kommissionen förklarade avslutningsvis, och jag citerar igen, att den ”vid tillfälle skulle besluta om en eventuell översyn av direktivet”.
EnglishYou cannot say that we have to reach agreement, at any cost, if at a given moment in time, the price we need to pay is too high.
Ni kan inte säga att vi måste nå en överenskommelse till vilket pris som helst om det pris vi måste betala är för högt vid en viss tidpunkt.
EnglishIt is vital that information be made available so that we can assess progress to date and determine what still has to be done at any given moment.
Det är oumbärligt att ha information för att i varje ögonblick kunna bedöma det som har genomförts och det som fortfarande kvarstår.
EnglishThe unity of action at a given moment has made it possible for the work and prestige of one of the Member States in this area to be used to the benefit of all.
Ett samstämmigt agerande i rätt ögonblick har fått arbetet och anseendet i vissa medlemsstater att bli lönsamt för alla.
EnglishAt the given moment we will have to consider whether and how this kind of European charter of basic rights can take precedence over the European treaties.
I sinom tid måste vi granska om och hur en sådan stadga om de grundläggande rättigheterna skall skrivas in i de europeiska fördragen.
EnglishIn Europe there are about five million volunteers - I was surprised at the number - who for no payment provide their services at any given moment when there is a disaster.
Jag blev förvånad över siffran men det finns i Europa nära 5 miljoner frivilliga som utan någon som helst ersättning hjälper till vid katastrofsituationer.
EnglishThe development in the right direction of the internal situation of certain countries is, in my opinion, more important than the excellence of a situation at a given moment.
Utvecklingen i rätt riktning av den inrikes situationen i vissa länder är enligt min mening viktigare än en situations förträfflighet vid ett bestämt tillfälle.
EnglishTherefore the Commission said at a given moment: we will in any case comply with what was agreed within the G7 at that time, inasfar as it is within the power of the Union.
Vid en viss punkt sa därför kommissionen: vi kommer i alla fall att göra det som avtalades inom ramen för G7, i den utsträckning det ligger inom unionens förmåga.
EnglishSomewhere in Europe, at any given moment, there is surplus electricity, and breaking down national barriers will substantially reduce our dependence on imported energy sources.
Vid varje tidpunkt finns det överskottselektricitet någonstans i EU och om nationella hinder undanröjs skulle det avsevärt minska vårt beroende av importerade energikällor.
EnglishIt is therefore extremely important to make it clear that the enlargement family remains a family, even if at any given moment one may have made more progress than another.
Här är det följaktligen utomordentligt viktigt att klargöra att utvidgningsfamiljen förblir en enda familj även om den ena i ett visst ögonblick kan ha gjort fler framsteg än den andra.
EnglishIt would be unacceptable to create large libraries of intellectual property so that, at any given moment, the person who has been using that property can access it at will.
Vad som inte får ske är att vi skapar stora bibliotek med material som är upphovsrättsligt skyddat för att personer som har använt detta material skall kunna disponera det när och hur de vill.
EnglishThe greatest problem with ratings is that they are almost entirely subjective and do not offer an accurate picture of the economic condition of the countries concerned at a given moment in time.
Det största problemet med kreditbetyg är att de nästan helt och hållet är subjektiva och inte ger en korrekt bild av de ekonomiska förhållandena i de berörda länderna vid en viss tidpunkt.