EN assuming
volume_up
{adjektiivi}

assuming (myös: big-headed, conceited)
assuming (myös: important)
assuming (myös: hubristic)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "assuming":

assuming

Esimerkkejä "assuming"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIn two months' time the voters will be assuming their control function over us.
Om två månader är det väljarna som utnyttjar sin kontrollfunktion gentemot oss.
EnglishWe are assuming that will trigger a 1.4% to 1.5% growth in the entire European GNP.
Vi räknar med att detta kommer att ge en tillväxt på 1,4-1,5 procent i EU:s BNP.
EnglishMadam President, there is nothing new in companies' assuming social responsibility.
Fru talman! Det är inte någonting nytt att företag påtar sig ett socialt ansvar.
EnglishI am assuming that this will be the last time you offend a Member in this way.
Jag utgår från att detta var sista gången ni förolämpar en ledamot på detta sätt.
EnglishWe are assuming that both sides are interested in continuing this rapid progress.
Vi utgår från att båda sidor är intresserade av att fortsätta att göra snabba framsteg.
EnglishThe essential political and economic institutions are now assuming concrete form.
De viktigaste politiska och ekonomiska institutionerna börjar nu ta form.
EnglishIn other words, you are assuming a mediating role in dealing with national minority matters.
Ni har en medlande roll i hanteringen av frågor som rör nationella minoriteter.
EnglishAnyone who tries to prevent or halt this process is assuming a very large responsibility.
Den som söker hindra eller stoppa denna process tar ett mycket stort ansvar.
EnglishThis means that security of supply is assuming a new, dramatic importance.
Detta innebär att försörjningstryggheten får en ny, dramatisk betydelse.
EnglishSkynet is assuming control over global communications...... in preparation for its attack.
Skynet har kontroll över hela det globala nätet, för att förbereda attacken.
EnglishYou know, assuming you serve Gordon tomorrow what are you going to do with the money?
Du, under förutsättning att du delger Gordon i morgon...... vad ska du göra med pengarna?
EnglishI am assuming, of course, that the necessary steps have not yet been taken in this respect.
Jag antar förstås att de nödvändiga stegen inte tagits ännu i det avseendet.
EnglishIt has done better than others in assuming its responsibility towards the developing countries.
EU har varit bättre än andra på att ta sitt ansvar gentemot utvecklingsländerna.
EnglishIn theory, yes, assuming that our star-charts have the same stars.
I teorin ja, förutsatt att stjärnornas relativa position motsvarar vår databas.
EnglishMr Prodi, I am assuming that you support Mr Fischler on these matters.
Herr Prodi, jag utgår från att ni kommer att stödja honom på dessa punkter.
EnglishHowever, we now see that the Council is assuming further operational responsibilities.
Nu ser vi emellertid att rådet tar på sig allt mer verksamhetsansvar.
EnglishI am assuming that in any case the Commission will go to the court of appeal.
Jag utgår från, att kommissionen i varje fall kommer att gå vidare till överklagandeinstansen.
EnglishAre you assuming that the deficit criterion will not be exceeded this year?
Utgår ni från att kriteriet för underskott detta år inte överskrids?
EnglishThe Commission is assuming that unit 2 will be shut down by the year 2009 at the latest.
Kommissionen utgår från att block 2 kommer att stängas senast år 2009.
EnglishI am therefore assuming that the Commission will come up with proposals soon.
Jag utgår därför från att kommissionen snabbt kommer med förslag.