EN to arrange for
volume_up
{verbi}

to arrange for (myös: to adjust, to arrange, to assort, to boss)
Not everyone has the money and the opportunity to be able to arrange this for themselves.
Det är inte alla som har pengar och möjlighet att ordna detta själva.
Mr President, I wish to thank you for enabling us to arrange this properly.
Jag vill tacka för att vi kunde ordna detta på ett bra sätt.
I would like to ask you to arrange this with the Directorate General responsible for this area.
Jag vill be er att ordna detta med det ansvariga generaldirektoratet på detta område.

Esimerkkejä "to arrange for"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIt is therefore, up to the Council of Ministers to arrange these payments for 2002.
Det är alltså upp till ministerrådet att administrera dessa betalningar för 2002.
EnglishEmployers should be encouraged to arrange education and training for their employees.
Arbetsgivarna måste uppmuntras att erbjuda sina anställda utbildning och praktik.
EnglishWe very much hope that you will in any case try to arrange some redeployment.
Vi hoppas innerligt att ni i alla händelser försöker genomföra en del omflyttningar.
English. - (SV) No, I shall not arrange for the proposal to be referred back.
föredragande. - Nej, jag ställer inte upp på förslaget att återförvisa.
EnglishWe should arrange to hold it in Asia, given that the last meeting was held in Strasbourg.
Vi bör låta det äga rum i Asien, eftersom det förra gången ägde rum i Strasbourg.
EnglishThis way you can arrange the main title over the width of two columns.
På det här sättet kan du exempelvis placera en huvudrubrik över två tabellkolumner.
EnglishUse this mode to arrange and edit the different drawing elements of a slide.
I nivåvyn kan du flytta och redigera diabildens (sidans) teckningselement på olika nivåer.
EnglishI am therefore critical of the proposal to arrange our own trade visits.
Därför är jag kritisk mot det föreslagna inrättandet av egna handelsresor.
EnglishAfter the Green Paper, we must arrange a new form of co-operation with the ACP countries.
Vi är tvungna att efter grönboken komma fram till en ny samarbetsform med AVS-länderna.
EnglishIt is the university's Center for High Performance Steel - CHS - that arrange the seminar.
Det är universitetets Centrum för högpresterande stål - CHS - som står bakom seminariet.
EnglishMr Pinheiro, can you arrange for this to be added to the agenda?
Pinheiro, tror ni att det kanske är möjligt att ta upp det på föredragningslistan?
Englisharrange a number of seminars where experts meet  Swedish and Finnish SME companies.
genomföra ett antal seminarier där experter möter små och medelstora svenska och finska företag.
EnglishSelect this option to arrange numbers on the axis side by side.
Markera den här rutan om talen vid axeln vanligtvis ska placeras bredvid varandra.
EnglishWe're Iiving in a world that's blowing itself to hell as fast as everybody can arrange it.
Vi lever i en värld som spränger sig själv i bitar så fort som möjligt.
EnglishWe very much hope that you will in any case try to arrange some redeployment.
Vi behöver än en gång en reserv för oförutsedda utgifter så att vi kan frigöra anslag till Irak.
EnglishSelect this option to arrange the title next to the corresponding data.
Markera det här alternativet om du vill att rubrik och data ska placeras bredvid varandra.
EnglishThe EU only likes democracy when it can manage it and arrange for a result that it wants.
EU gillar bara demokrati när man kan styra den och se till att få det resultat man vill ha.
EnglishI therefore think that it would make sense to arrange the debate as I have suggested.
Därför anser jag att det vore rent förnuftigt om detta kunde ske.
EnglishWhat we need is to arrange for the Albanian majority to be held accountable.
Det vi behöver är att en majoritet av albanerna görs ansvariga.
EnglishThis will be very easy to arrange by allowing the elections to take place within a number of days.
Det skulle mycket lätt kunna ordnas genom att låta valen äga rum under några dagar.