EN approaching
volume_up
{adjektiivi}

approaching (myös: forthcoming, future, upcoming, coming)
My last comment concerns the approaching referendums on the Constitution.
Till sist vill jag ta upp de kommande folkomröstningarna om konstitutionen.
It is expected that the approaching G20 Summit will place a predominant emphasis on the Copenhagen climate talks.
Det kommande G20-mötet förväntas lägga stark tonvikt vid klimatmötet i Köpenhamn.
That is the point we wished to make now that the forthcoming summit between the EU and United States is approaching.
Detta är vad vi vill framhäva inför det kommande toppmötet mellan EU och Förenta staterna.
approaching (myös: coming, gathering)
Who would prefer to uphold increasing uncertainty and armed violence with an openly approaching tragic outcome?
Vem skulle hellre ha upprätthållit en situation med växande osäkerhet och väpnat våld med tydligt annalkande tragiska följder?
Only through a close integration of energy security and innovation can we avoid the approaching energy crisis that would also affect Europe.
Det är endast genom nära samordning av energiförsörjning och innovation som vi kan motverka den annalkande energikris som även skulle drabba Europa.
Unfortunately, it is all too obvious that, given that winter is approaching, we are heading for a humanitarian catastrophe, unless the situation changes soon.
Det råder tyvärr inga tvivel om att vi närmar oss en humanitär katastrof inför den annalkande vintern, om det inte snart sker en förändring.
approaching

Esimerkkejä "approaching"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWith winter approaching, it is no longer possible to live in such conditions.
När vintern kommer är det inte längre möjligt att bo under dessa förhållanden.
EnglishLithuania has achieved robust long-term economic growth approaching 10% of the GDP.
Landet har haft en stadig långsiktig ekonomisk tillväxt på nästan 10 procent av BNP.
EnglishWe would then cross a line which we would certainly advise against approaching.
Det skulle vara att gå över en gräns som vi verkligen avråder från att man närmar sig.
EnglishWe are approaching a threshold, past which major disasters are unavoidable.
Vi närmar oss en tröskel och bortom denna är det oundvikligt med stora katastrofer.
EnglishThis ought to be taken as read now that we are approaching the year 2000, but it isn't.
Det borde vara en självklarhet nu när vi närmar oss år 2000, men det är det inte.
EnglishLithuania has achieved robust long-term economic growth approaching 10 % of the GDP.
Landet har haft en stadig långsiktig ekonomisk tillväxt på nästan 10 procent av BNP.
EnglishThis ought to be taken as read now that we are approaching the year 2000, but it is n't.
Det borde vara en självklarhet nu när vi närmar oss år 2000, men det är det inte.
EnglishMr President, Christmas is approaching, political and media life will quieten down.
Herr ordförande, juldagarna närmar sig, politisk stiltje och mediastiltje.
EnglishI think that the time of change is inevitably approaching, and they know it.
Jag tror att förändringens tid oundvikligen närmar sig, och det vet de om.
EnglishWe are now fast approaching this level which I find very satisfactory.
Vi är nu i snabb takt på väg dit, vilket jag finner väldigt tillfredsställande.
EnglishThe Union, in approaching these issues, is rightly pursuing two broad parallel tracks.
För att bemöta dessa frågor följer EU med rätta två breda parallella spår.
EnglishNobody really thinks that the army of South Ossetia was bombing Gori and approaching Tbilisi.
Ingen tror verkligen att Sydossetiens armé bombade Gori och drog sig mot Tbilisi.
EnglishThose requirements have been complied with, and now we are approaching the end.
Det har jag gjort. Och vi kommer att fortsätta tills allt är gjort.
EnglishEurope has swum in the roughest seas, but the coast is approaching.
Europa har simmat i de stormigaste haven men hela tiden haft kusten i närheten.
EnglishI know that approaching half of you have been elected to this assembly for the first time.
Jag vet att uppemot hälften av er är invalda till denna församling för första gången.
EnglishWhereas we used to deport 30 000 people a year, now we are approaching a figure of 200 000.
Med en tidigare avvisning på 30 000 om året är vi nu uppe i 200 000 om året.
EnglishThe Constitution will, we hope, be adopted, and the elections are approaching.
Vi hoppas att författningen kommer att antas, och valet närmar sig.
EnglishIt seems the station's power plant is approaching critical mass.
Kejsare, det verkar som om stationens fusionsreaktorer närmar sig kritisk massa.
EnglishSay this person approaching here, and they say, "Well is this a suicide bomber or not?
Säg att en person närmar sig, och de frågar sig, "Är detta en självmordsbombare eller inte?"
EnglishWe are in fact approaching the end of a particularly troubled and dramatic period in Zaire.
Vi närmar oss verkligen slutet på en särskilt händelserik och dramatisk period i Zaire.