"to afford" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"to afford" ruotsiksi

EN to afford
volume_up
[afforded|afforded] {verbi}

We cannot possibly afford to give the competitive edge to outsiders in this way.
Vi har omöjligen råd att på detta sätt ge utomstående konkurrensfördelar.
They are calling for producer prices which cover the cost of production and afford them a profit.
De begär att producentens priser skall täcka produktionskostnaderna och ge en vinst.
They can well afford to provide low-level or free access to schools.
De har mycket väl råd med att ge en lägre grad av eller helt fri tillgång till skolorna.
to afford
As a result, only the most affluent can afford the luxury of treatment abroad.
Därför kan endast de mest förmögna ha råd med lyxen av behandling utomlands.
The bigger businesses will be able to afford legal assistance.
De större företagen kommer att ha råd med juridisk hjälp.
Europe is simply too small to afford an innovation deficit anywhere on its territory.
Europa är helt enkelt för litet för att ha råd med innovationsbrist någonstans inom sitt område.
The parties to the Treaty should therefore ensure that public service obligations are fulfilled and that prices are reasonable, so that the poor too can afford electricity and gas.
Fördragsparterna bör därför se till att skyldigheterna att tillhandahålla offentliga tjänster fullgörs och att priserna är rimliga, så att de fattiga har råd med el och gas.
to afford (myös: to bestow, to bring, to donate, to give)
All of us here are well paid and can afford to give.
Vi är alla välavlönade och har råd att skänka pengar.
to afford
to afford
to afford
volume_up
ha råd {v.}
As a result, only the most affluent can afford the luxury of treatment abroad.
Därför kan endast de mest förmögna ha råd med lyxen av behandling utomlands.
In the future we cannot afford to neglect or ignore existing human resources.
I framtiden kommer vi inte att ha råd att försumma eller ignorera befintliga mänskliga resurser.
The bigger businesses will be able to afford legal assistance.
De större företagen kommer att ha råd med juridisk hjälp.

Esimerkkejä "to afford"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe fact is that we cannot afford to turn our backs on green genetic engineering.
Faktum är att vi inte har råd att vända ryggen åt grön genetisk ingenjörskonst.
EnglishWe cannot afford to let the UN be a second-tier player; it must take centre stage.
Vi har inte råd att låta FN bli en andra rangens aktör; FN måste bli kraftfullt.
EnglishI mean, there's so much work to be done, and he can't afford to lose that time.
Jag menar, det är så mycket att göra, och han har inte råd att förlora något tid.
EnglishLet us move at a proper pace and let us take it at a speed which we can afford.
Låt oss gå framåt i lämplig takt och låt oss göra det i en fart som vi har råd med.
EnglishOn the one hand we cannot afford to waste any time in taking a stance on this issue.
Vi har å ena sidan inte råd att slösa tid i väntan på att ta ställning i frågan.
EnglishWe cannot afford any deterioration in the growth potential of the IT industry.
De ekonomiska förutsättningarna för tillväxt inom IT-industrin får inte försämras.
EnglishThis scheme is very clearly aimed at countries that cannot afford this reduction.
Detta system är tydligt riktat till länder som inte har råd med minskningen.
EnglishWe have made considerable headway in this field, but we cannot afford to stop now.
Vi har gjort betydande framsteg på detta område, men vi har inte råd att stanna nu.
EnglishMorally, it is entitled to our aid and we can certainly afford to provide it.
Landet har en moralisk rätt till vårt stöd, och vi har definitivt råd med det.
EnglishHowever, in terms of cohesion policy, we cannot afford to take any time off.
När det gäller sammanhållningspolitiken har vi emellertid inte råd att ta ledigt.
EnglishWe must not restrict cross-border health care just to those who can afford it.
Vi får inte begränsa den gränsöverskridande sjukvården enbart till dem som har råd.
EnglishThe reason being that they cannot afford long-drawn-out procedures and patent rights.
Det beror på att de inte har råd med patenträttigheter och utdragna förfaranden.
EnglishEspecially in these times of scarcity, we cannot afford to have that kind of subsidy.
Vi har inte råd med bidrag av det slaget, i synnerhet inte i dessa knappa tider.
EnglishBush thinks he can afford not to adhere to the worldwide agreements on CO2 reduction.
Bush tycker sig kunna strunta i globala avtal om minskning av koldioxidutsläpp.
EnglishHowever, fuel subsidies are something that many Member States really cannot afford.
Men bränslebidrag är något som många medlemsstater faktiskt inte har råd med.
EnglishThere are growing numbers of people who cannot afford the basic necessities of life.
Det finns ökande skaror människor som inte har råd med livets nödvändigheter.
EnglishI do not think we can afford to throw fish back in the sea when they are so valuable.
Jag anser inte vi har råd att kasta tillbaka fisk i havet när den är så värdefull.
EnglishI would like to make one thing clear: Europe cannot afford a 20% unemployment rate.
Jag vill klargöra en sak: EU har inte råd med en arbetslöshet på 20 procent.
EnglishWe have reached a stage where we can no longer afford further rescue packages.
Vi har nått ett stadium där vi inte längre har råd med fler räddningspaket.
EnglishIt damages our economies at the very time we can least afford to have them damaged.
Den skadar våra ekonomier vid en tidpunkt när vi som minst har råd med det.