"to administer" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"to administer" ruotsiksi

EN

to administer [administered|administered] {verbi}

volume_up
1. yleinen
It will be possible to administer them to a much wider extent.
Det kommer att bli möjligt att ge dem i mycket större utsträckning.
Firstly, we must administer a shock treatment to bring the patient out of his current coma.
För det första måste vi ge en chockbehandling för att väcka patienten ur sin koma.
This is the only practical way to administer treatment in the case of a disease outbreak in large units.
Det är det enda praktiska sättet att ge behandling om sjukdom utbryter i stora besättningar.
We have to find taxation specialists to administer these dossiers.
Vi måste hitta specialister inom skatteområdet för att sköta dessa ärenden.
It is the Commission that is to administer and oversee these rules.
Det är kommissionen som skall sköta och se över de här reglerna.
The question is, who should administer such a fund and how it could be subjected to democratic spot checks?
Frågan är vem som skall sköta en sådan fond och hur en demokratisk övervakning skall kunna utföras?
The forces there cannot responsibly administer day-to-day activities in the country.
Styrkorna kan inte administrera den dagliga verksamheten på ett ansvarsfullt sätt.
The national governments have been unable to administer their funds.
Nationalstaterna har inte klarat att administrera sina fondmedel.
Furthermore, a scheme with subsidies per pupil would be much easier to administer.
Dessutom blir systemet med stöd per elev mycket lättare att administrera.
‘ any executive agency created or extended to administer this programme’
” varje administrativ instans som inrättats eller utvidgats för att förvalta detta program ”
‘any executive agency created or extended to administer this programme’
”varje administrativ instans som inrättats eller utvidgats för att förvalta detta program”
Secondly, it would, in my view, be practically impossible to administer.
För det andra vore det, enligt min åsikt, i praktiken omöjligt att förvalta det.
It will add to the overall attempt to administer justice on behalf of the victims of this disastrous policy of the past.
Det är ytterligare ett led i strävan att skipa rättvisa för offren för denna fruktansvärda politik i det förflutna.
Some acts of savagery are doubly chilling because they are authorised by people supposedly appointed to administer justice.
Vissa barbariska gärningar är extra nedslående eftersom de godkänns av individer som förmodligen utsetts att skipa rättvisa.
The European Court of Human Rights should administer justice and not become a puppet for ideological and anti-Christian interests.
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna bör skipa rättvisa och inte vara en nickedocka för ideologiska och antikristna intressen.
The Commission is quite clearly planning to administer further euthanasia.
Kommissionen planerar helt uppenbart att erbjuda ännu mer dödshjälp.
Therefore, administering these vaccinations will be beneficial for breeders, as they will be less of a burden and certainly more effective.
Att erbjuda dessa vaccineringar kommer därför att gynna uppfödare, eftersom de kommer att slippa en börda och säkert bli mer effektiva.
In such cases, Commissioner Marín, it is our duty to keep providing humanitarian aid wherever possible, wherever the people who want to administer that aid are not endangered.
Då blir vi tvungna, herr Marín i kommissionen, att fortsättningsvis erbjuda humanitär hjälp där det är möjligt, och där de som vill erbjuda hjälpen inte utsätts för några hot.
That, then, is reason enough to demand that it be administered as impeccably as the other institutions.
Bara det borde räcka som skäl för att kräva att EESK förvaltas lika omsorgsfullt som alla övriga institutioner.
to administer
to administer
to administer (myös: to administrate, to dispense)
It will add to the overall attempt to administer justice on behalf of the victims of this disastrous policy of the past.
Det är ytterligare ett led i strävan att skipa rättvisa för offren för denna fruktansvärda politik i det förflutna.
Some acts of savagery are doubly chilling because they are authorised by people supposedly appointed to administer justice.
Vissa barbariska gärningar är extra nedslående eftersom de godkänns av individer som förmodligen utsetts att skipa rättvisa.
The European Court of Human Rights should administer justice and not become a puppet for ideological and anti-Christian interests.
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna bör skipa rättvisa och inte vara en nickedocka för ideologiska och antikristna intressen.
2. Uskonto
to administer (myös: to officiate)
volume_up
afficiera {v.} (förrätta gudstjänst)

Esimerkkejä "to administer"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIt is essential to administer the dairy premium in a fair and balanced way.
Det är mycket viktigt att mjölkbidragen förvaltas på ett rättvist och jämlikt sätt.
EnglishThose States, however, administer 80 % of European funds and the European budget.
Medlemsstaterna administrerar 80 % av de europeiska fonderna, av den europeiska budgeten.
EnglishSecondly, it would, in my view, be practically impossible to administer.
Vem i hela världen skulle räkna de badande varje dag på Europas stränder?
EnglishThey administer approximately 80% of the budget and they do not do it particularly well.
De förvaltar ca 80 procent av budgeten och det gör de inte särskilt bra.
EnglishIndividual countries have forestry laws and the necessary authorities to administer these laws.
De enskilda länderna har skogsvårdslagar och myndigheter som handhar dessa lagar.
EnglishThey administer approximately 80 % of the budget and they do not do it particularly well.
De förvaltar ca 80 procent av budgeten och det gör de inte särskilt bra.
EnglishWhat I am proposing, then, is that we administer a real political shock.
Vad jag föreslår är alltså att vi delar ut en verklig politisk chock.
EnglishIn the list box you can administer the links to the current data source.
I listrutan administrerar du länkarna för den aktuella datakällan.
EnglishA sitting judge should be able to administer justice independently.
En sittande domare måste kunna vara oberoende i sin ämbetsutövning.
EnglishAn enormous and complex bureaucracy has been established to administer the Structural Funds.
För administrationen av strukturfonderna har man byggt upp en väldig och komplicerad byråkrati.
EnglishI am very sceptical towards the idea that the EU should administer the Member State's aid activities.
De pågående förhandlingarna mellan EU och Schweiz ger anledning till oro.
EnglishWhat we wonder is whether the Council of Ministers will administer a public reprimand here too.
Det vi frågar oss är om ministerrådet kommer att dela ut en offentlig örfil även i det fallet.
EnglishI think that this rule too is one that the national authorities will be able reasonably to administer.
Jag skulle vilja varna för två av de ändringsförslag som lagts fram.
EnglishIt is those who administer Europe’s funds who bear full responsibility for the proper handling of them.
Det är förvaltarna av EU:s tillgångar som bär det fulla ansvaret för att de hanteras korrekt.
EnglishWhich regional and thematic policy instruments does it administer?
Vilka geografiska och tematiska instrument förvaltar det?
EnglishSince 1 April 1997 it has been obligatory to administer animal feed in accordance with a specific regulation.
Sedan den 1 april 1997 måste en bestämd norm hållas, när man fodrar med animaliskt mjöl.
EnglishIt makes sense to administer that from within the region too.
Det är logiskt att det skall ske ifrån den aktuella regionen.
EnglishNor have I any doubt that the Hong Kong administration is competent to administer a readmission agreement.
Jag tvivlar inte heller på att Hongkongs förvaltning klarar av att hantera ett återtagandeavtal.
EnglishSince I have no desire to use my repressive powers, I would ask you to administer yourselves in a disciplined fashion.
Jag vill helst undvika att behöva ingripa och ber er därför att vara disciplinerade.
EnglishIt is those who administer Europe’ s funds who bear full responsibility for the proper handling of them.
Den centraliserade finansiella kontrollen har tagits bort, vilket borde ha gjorts för länge sedan.