"action programme" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"action programme" ruotsiksi

EN action programme
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

action programme
The proposed directives are complemented by a proposal for an action programme.
De föreslagna direktiven kompletteras av ett förslag till åtgärdsprogram.
This general framework should not be confused with a multiannual action programme.
Denna allmänna ram får inte förväxlas med ett flerårigt åtgärdsprogram.
It is part of the Community's fifth Environmental Action Programme or EAP.
Det går inom ramen för gemenskapens femte åtgärdsprogram för miljön.

2. Politiikka, Britannian-englanti

action programme (myös: action program)
The Commission's action programme on pharmaceutical drugs is commendable but inadequate.
Kommissionens handlingsprogram avseende läkemedel är förtjänstfullt men inte tillräckligt.
For example, we are asking for a " solar architecture ' action programme in Member States.
Till exempel kräver vi ett handlingsprogram " Solarkitektur " av medlemsländerna.
The terms of the proposal for the Commission action programme were too general, too broad.
Definitionerna i förslaget till kommissionens handlingsprogram var för allmänna.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "action programme" ruotsiksi

action substantiivi
programme substantiivi
to programme verbi

Esimerkkejä "action programme"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis matter also figures on the upcoming action programme on equal opportunities.
Denna fråga finns också med i det kommande handlingsprogrammet för lika möjligheter.
EnglishI am not against the proposals, but I think that the action programme is inadequate.
Jag är inte emot dessa förslag, men jag anser att åtgärdsprogrammet är olämpligt.
EnglishIt will notably support the implementation of the 6th Environment Action Programme.
Det kommer att särskilt stödja genomförandet av det sjätte miljöhandlingsprogrammet.
EnglishI am rapporteur for the last phase of the Sixth Environmental Action Programme.
Jag är föredragande för den sista fasen i sjätte miljöhandlingsprogrammet.
EnglishMost environmental measures are based on the Sixth Environment Action Programme.
De flesta miljöåtgärderna bygger på det sjätte miljöhandlingsprogrammet.
EnglishHer report contributes towards a better and more specific Environment Action Programme.
Hennes betänkande bidrar till ett bättre och mer konkret miljöhandlingsprogram.
EnglishIcelandic National Agency of the Youth in Action Programme Sigtun 42, 105 Reykjavik.
Icelandic National Agency of the Youth in Action Programme Sigtun 42, 105 Reykjavik.
EnglishYou must submit a new social action programme to us by the end of the year.
Ni måste lägga fram ett nytt program för sociala åtgärder för oss i slutet av året.
EnglishAll this does not alter the fact that I think highly of the action programme.
Men allt detta hindrar inte att jag vill ge handlingsprogrammet ett stort erkännande.
EnglishCommunity action programme in the field of consumer policy (2007 - 2013) (vote)
Gemenskapsåtgärder på området konsumentpolitik (2007?-2013) (omröstning)
EnglishThe sixth action programme makes a more or less felicitous attempt to do this.
I det sjätte åtgärdsprogrammet försöker man sig på det, mer eller mindre framgångsrikt.
EnglishThe Lifelong Learning programme and the Youth in Action programme are good examples.
Handlingsprogrammet för livslångt lärande och programmet Aktiv ungdom är bra exempel.
EnglishThe ‘Youth in Actionprogramme covers five measures and will cost EUR 915 million.
Programmet ”Aktiv ungdom” omfattar fem åtgärder och kommer att kosta 915 miljoner euro.
EnglishI am extremely pleased that the Third Road Safety Action Programme has come about.
Jag är väldigt glad att det tredje trafiksäkerhetsprogrammet har kommit.
EnglishI wish to give my wholehearted support to the ‘Youth in Action’ Community programme.
   . – Jag vill ge mitt helhjärtade stöd till gemenskapsprogrammet ”Aktiv ungdom”.
EnglishIn response to these events, we adopted the Community action programme.
Som ett gensvar på dessa händelser antog vi programmet för gemenskapsåtgärder.
English. - I welcome Katerina Batzeli's report on the Youth in Action Programme.
skriftlig. - (EN) Jag välkomnar Katerina Batzelis betänkande om programmet Aktiv ungdom.
EnglishThe social action programme should form the heart of Europe's social policy agenda.
Det sociala handlingsprogrammet bör utgöra hjärtat i Europas socialpolitiska dagordning.
EnglishThe Youth in Action programme is a very important programme for young European citizens.
Programmet Aktiv ungdom är ett mycket viktigt program för unga EU-medborgare.
EnglishOnly these are also specifically referred to in the sixth Environment Action Programme.
Man hänvisar också enbart till dessa i det sjätte miljöhandlingsprogrammet.