"above" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"above" ruotsiksi

EN above
volume_up
{adjektiivi}

1. "appearing earlier"

above
In view of the above, could the Commission answer the following questions:
Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommissionen:
Based on the above considerations, we are voting against this report.
Ovanstående betraktelser innebär att vi röstar emot betänkandet.
For the above reasons, I voted for this motion for a resolution in plenary.
Av ovanstående skäl röstade jag för resolutionsförslaget i plenum.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "above":

above

Esimerkkejä "above"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIn a civilised society, we must put the safety of our children above everything.
I ett civiliserat samhälle måste vi sätta våra barns säkerhet framför allt annat.
EnglishAbove all, we have to remember the principles upon which the budget is drawn up.
Vi måste framför allt komma ihåg enligt vilka principer budgeten har upprättas.
EnglishAbove all, we said, this must be a decision of politicians, and not of lawyers.
Framför allt fastslog vi att detta måste beslutas av politiker, inte av jurister.
EnglishNo one wants to be exposed to this criticism and, above all, this responsibility.
Ingen vill bli utsatt för denna kritik, och framför allt vara ansvarig för detta.
EnglishIt certainly has to be neutral and, above all, it must have prospects of success.
Den måste givetvis vara neutral och måste framför allt ha utsikter att lyckas.
EnglishEurope, too, must do more, however, above all, in terms of better coordination.
Men även EU måste göra mer, framför allt när det gäller förbättrad samordning.
EnglishAnd, above all, there are no uniform safety standards for nuclear power stations.
Men framför allt finns det ingen enhetlig säkerhetsstandard för atomkraftverk.
EnglishMr President, I should like above all to thank the rapporteur for this report.
Herr talman, först och främst vill jag tacka föredragaren för detta betänkande.
EnglishIt is certainly the line of least resistance, but above all it is a cunning ploy.
Då följer han säkert minsta motståndets lag, men det är ett synnerligt smart drag.
EnglishOver and above that, though, there must be a single dream to unite us as Europeans.
Utöver detta måste det dock finnas en gemensam dröm att förena oss som européer.
EnglishAs far as consumers are concerned, this strategy is designed above all for them.
När det gäller konsumenterna är denna strategi utformad framför allt för dem.
EnglishEducation systems must be efficient, equitable and, above all, freely accessible.
Utbildningssystem måste vara effektiva, jämlika och framför allt avgiftsfria.
EnglishAbove all, I think, it can remind the Member States of their own responsibilities.
Det kan framför allt, anser jag, påminna medlemsstaterna om deras eget ansvar.
EnglishAbove all, it meets their demands for simplifying the management of the funds.
Först och främst uppfyller den deras krav om att förenkla hanteringen av fonderna.
EnglishAbove all, the Commission welcomes Parliament's proposals for a Community body.
Framför allt välkomnar kommissionen parlamentets förslag om en gemenskapsmyndighet.
EnglishAbove all, Parliament's resolution is unequivocal in its condemnation of terrorism.
Framför allt är parlamentets resolution entydig i dess fördömande av terrorism.
EnglishThis should, above all, be the clear message from Brussels to Moscow at this time.
Detta skall framför allt vara Bryssels tydliga budskap till Moskva den här gången.
EnglishIt confronts us, however, with huge challenges, above all in institutional terms.
Den ställer oss dock inför stora utmaningar, framför allt i institutionella termer.
EnglishAbove all, Mr President, I would like to thank you personally for your commitment.
Framför allt vill jag personligen tacka dig, Jerzy Buzek, för ditt engagemang.
EnglishWe are all aware of what is happening in North Africa and, above all, in Libya.
Vi är alla medvetna om vad som händer i Nordafrika och framför allt i Libyen.