EN to work out
volume_up
{verbi}

1. yleinen

to work out (myös: to elaborate, to outwork, to evolve)
volume_up
wypracować {vb:n perf.}
I believe that the Council will manage to work out a compromise in this matter.
Wierzę, że w tej sprawie uda się wypracować kompromis w Radzie.
It is not too late to work out a wise compromise acceptable to all states.
Nie jest jeszcze za późno, by wypracować mądry kompromis, który będzie do zaakceptowania dla wszystkich krajów.
We need to act together in order to deal with them and work out a strategy for remedying them.
Potrzebujemy działać wspólnie, aby im sprostać i wypracować strategię na rzecz zapobiegania im.
to work out (myös: to figure, to number, to tally, to tally up)
to work out (myös: to map out, to develop, to lay down, to evolve)
volume_up
opracować {vb:n perf.}
What we also urgently need is to work out a reliable European cyber defence security strategy.
Potrzebujemy również pilnego opracowania wiarygodnej europejskiej strategii bezpieczeństwa na rzecz obrony przed atakami cybernetycznymi.
It has appointed a team to work out a road map to peaceful, free and fair elections in Zimbabwe, and today, that team is in Harare.
Powołała również zespół do opracowania planu działania w sprawie przeprowadzenia pokojowych, wolnych i uczciwych wyborów w Zimbabwe, a obecnie zespół ten znajduje się w Harare.
The Council reaches an agreement to work out a joint energy strategy and it examines the problems linked to convergence of Member States' economic performances.
Rada osiąga porozumienie w sprawie opracowania wspólnej strategii energetycznej i bada problemy dotyczące konwergencji wyników gospodarczych państw członkowskich.
to work out (myös: to coach, to teach, to train, to practice)
volume_up
trenować {vb:n imp.}
to work out (myös: to exit, to go off, to go out, to lead)
to work out (myös: to escape, to exit, to get out, to go out)
(Śmiech) Ale nie bardzo mi to wyszło.
Nie do końca to wyszło.
And when you work out the math, they say it doesn't work, but the principle is there that it's about being sustainable and taking care of yourself.
Kiedy policzymy rachunki, wyjdzie, że na tym się nie zarobi, ale ludzie kierują się ideą zrównoważonego życia i dbania o siebie.
So the more radical the innovation, the more the uncertainty, the more you need innovation in use to work out what a technology is for.
A więc, im bardziej radykalna innowacja, tym więcej niepewności; tym więcej prób potrzeba, aby wymyślić, po co jest dana technologia.
to work out (myös: to stack up, to take an assessment)
volume_up
sprawdzić się {refleksiiviverbi}
to work out (myös: to pay off)
volume_up
kalkulować się {refleksiiviverbi} [ark.]
to work out (myös: to burn, to burn out, to burn up, to burn off)
volume_up
wypalić {vb:n perf.}
to work out
volume_up
rozpracować {vb:n perf.}
to work out
volume_up
wykoncypować {vb:n perf.} [vanh.]

2. "answer, reason, culprit"

to work out (myös: to detect, to find, to gain)
Like Mr Hannan, I am unable to work out any basis in the Treaties on which it should be done.
Podobnie jak poseł Hannan nie mogę znaleźć w traktatach żadnych podstaw, dla których miałoby to mieć miejsce.
And using only what's present, he goes in and makes a little abode studio to work out of.
Korzystając jedynie z tego, co znajdzie na miejscu, przygotowuje sobie małe studio, w którym później pracuje.
However, it is for the individual Member States and not the EU to work out what can be done about the quality of teaching.
Jednakże znalezienie rozwiązania problemu jakości nauczania należy do poszczególnych państw członkowskich, a nie do Unii Europejskiej.
to work out (myös: to come by, to find, to gain, to come up with)
volume_up
znajdować {vb:n imp.}
It has appointed a team to work out a road map to peaceful, free and fair elections in Zimbabwe, and today, that team is in Harare.
Powołała również zespół do opracowania planu działania w sprawie przeprowadzenia pokojowych, wolnych i uczciwych wyborów w Zimbabwe, a obecnie zespół ten znajduje się w Harare.

3. "devise"

Your doctor will work out the right dose based on your weight.
Lekarz prowadzący ustali odpowiednią dawkę leku na podstawie masy ciała pacjenta.
Your doctor will use this body surface area to work out the right dose for you.
Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.
Now in order to work out what people are going to do to pursue their interests, we have to think about who has influence in the world.
Aby ustalić, co ludzie zamierzają zrobić, aby osiągnąć swe cele, musimy zastanowić się, kto ma wpływy na świecie.
The economic arm of it has required improvement from day one, as we know, and we need to work out how it should be reformed as it moves forward.
Jak wiemy, jej strona gospodarcza wymagała ulepszeń od pierwszego dnia i musimy określić, w jaki sposób powinna być zreformowana w ciągu dalszego rozwoju.
He/she will work out the correct dose of Silapo for you to use, how long the treatment should continue and by what route the medicine will be given.
Lekarz obliczy właściwą dawkę Silapo dla danego pacjenta, czas trwania leczenia, oraz określi drogę podawania.
The questions of how to define the concept of citizen and how to work out the population base governing the distribution of seats must be investigated.
Należy przeanalizować kwestie zdefiniowania pojęcia obywatela i sposoby określenia podstawy populacji, od której zależy podział miejsc w Parlamencie.
to work out (myös: to define, to evaluate, to name, to pinpoint)
volume_up
określać {vb:n imp.}
volume_up
ustalać {vb:n imp.}
Your doctor will use this body surface area to work out the right dose for you.
Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.
to work out
to work out (myös: to cogitate, to image)
volume_up
obmyślać {vb:n imp.}

4. "clue, problem"

volume_up
rozumieć {vb:n imp.}
volume_up
zrozumieć {vb:n perf.}
to work out (myös: to catch, to comprehend, to conceive, to grasp)
volume_up
pojąć {vb:n perf.}
to work out
volume_up
rozgryźć {v.} [ark.]
to work out (myös: to catch, to comprehend, to see, to understand)
volume_up
pojmować {vb:n imp.}
to work out
volume_up
rozgryzać {vb:n imp.} [ark.]

5. "problem, riddle"

to work out (myös: to dissolve, to resolve, to solve, to sort out)
volume_up
rozwiązać {vb:n perf.}
to work out (myös: to dissolve, to resolve, to solve, to unbind)
volume_up
rozwiązywać {vb:n imp.}
Nie ma tu nic do rozwiązywania.

6. "average, total"

to work out (myös: to reckon)
Your height and weight are measured to work out the surface area of your body.
Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie pomiaru wzrostu i masy ciała pacjenta.
Your doctor will work out your dose based on how severe your symptoms are, and other factors.
Lekarz obliczy dawkę dla pacjenta na podstawie nasilenia objawów i innych czynników.
The doctor or hospital pharmacist will work out the dose you need based on your height and weight.
Lekarz lub farmaceuta szpitalny obliczy dawkę na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta.
to work out (myös: to figure out)
to work out (myös: to calculate, to reckon)
volume_up
obliczać {vb:n imp.}
Your height and weight are measured to work out the surface area of your body.
Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie pomiaru wzrostu i masy ciała pacjenta.
to work out (myös: to calculate, to numerate, to trot out)
volume_up
wyliczać {vb:n imp.}

7. "exhaust"

to work out (myös: to sterilize, to sterilise)
to work out (myös: to utilize)
volume_up
eksploatować {vb:n imp.}
to work out
volume_up
wyeksploatować {vb:n perf.}
to work out (myös: to sterilize, to sterilise)
volume_up
wyjaławiać {vb:n imp.}

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to work out" puolaksi

work substantiivi
work adjektiivi
Polish
to work verbi
out substantiivi
Polish
out adverbi
out interjektio
Polish
to out verbi
Polish

Esimerkkejä "to work out"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishYour doctor will use this body surface area to work out the right dose for you.
Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.
EnglishYour height and weight are measured to work out the surface area of your body.
Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie pomiaru wzrostu i masy ciała pacjenta.
EnglishInstead, we must carry out further work based on what has been achieved to date.
W zamian musimy kontynuować prace w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia.
EnglishI therefore commend the rapporteur on the very important work carried out.
Dlatego pragnę wyrazić swoje uznanie dla ważnej pracy wykonanej przez sprawozdawcę.
EnglishI would like to thank Mrs Trautmann, Mrs Hall and Mrs Korhola for the work carried out.
Chciałbym podziękować paniom posłankom Trautmann, Hall i Korholi za wykonaną pracę.
EnglishThe Dutch Party for Freedom (PVV) will now work flat out to bring that about.
Holenderska Partia Wolności (PVV) będzie teraz pracować do upadłego, aby tak się stało.
EnglishI welcome the work carried out by the European Maritime Safety Agency.
Panie Przewodniczący! Z zadowoleniem przyjmuję pracę Europejskiej Agencji ds.
EnglishMoreover, we naturally want to know how the adjustment we have made now will work out.
Ponadto chcemy oczywiście wiedzieć, jakie skutki przyniesie wprowadzona obecnie korekta.
EnglishHowever, as a group we regret that we had to carry out this work under massive time pressure.
Żałujemy jednak, jako grupa, że musieliśmy pracować pod tak ogromną presją czasu.
EnglishYour doctor will work out how much Xolair you need, and how often you will be given it.
Lekarz ustali odpowiednią dawkę leku Xolair i częstość jej przyjmowania.
EnglishGenerally speaking, the Commission carries out this work in harmony with the IMF.
Mówiąc ogólnie, Komisja prowadzi te działania we współpracy z MFW.
EnglishI should like to offer my congratulations on the excellent work carried out by Mrs Schaldemose.
Chciałbym pogratulować pani poseł Schaldemose z powodu świetnie wykonanej pracy.
EnglishI find, in fact, that I do not entirely agree with the work carried out by my fellow Member.
Stwierdzam, że nie w pełni zgadzam się wynikami pracy wykonanej przez mojego kolegę.
EnglishThis is the work of David Rockwell from New York City, whose work you can see out here today.
To jest dzieło Davida Rockwells z Nowego Jorku. ~~~ Możecie tu zobaczyć jego prace.
EnglishOften dichloromethane is used by individuals carrying out restoration work in their own homes.
Dichlorometanu często używają osoby indywidualne podczas remontów w swoich domach.
EnglishYour doctor will work out your dose based on how severe your symptoms are, and other factors.
Lekarz obliczy dawkę dla pacjenta na podstawie nasilenia objawów i innych czynników.
EnglishI should like to offer my congratulations on the excellent work carried out by Mr Zahradil.
Pragnę pogratulować wspaniałej pracy wykonanej przez pana posła Zahradila.
EnglishI offer my congratulations on the work carried out by the rapporteur, for which I voted.
Gratuluję sprawozdawczyni wykonanej pracy, którą poparłem w głosowaniu.
EnglishThe remuneration provided for this assistance must also be proportionate to the work carried out.
Wynagrodzenie za tę pomoc musi również być proporcjonalne do wykonywanej pracy.
EnglishI would like to thank all the rapporteurs for the work they have carried out.
Chciałabym podziękować wszystkim sprawozdawcom za wykonaną pracę.