"winners" - Puolakielinen käännös

EN

"winners" puolaksi

volume_up
winner {subst.}

EN winners
volume_up
{monikko}

winners
volume_up
zwycięzcy {maskuliini mon.}
Zwycięzcy zostali powiadomieni pisemnie.
The winners of the “Euro SuperStar” children's competition visiting President Duisenberg in his office on 30 December 2001
.: zwycięzcy konkursu dla dzieci „Zostań supergwiazdą euro” z wizytą w gabinecie prezesa Duisenberga.
Because the fact is that a year after losing the use of their legs, and a year after winning the lotto, lottery winners and paraplegics are equally happy with their lives.
Faktem jest, że w rok po utracie kontroli nad swoimi nogami i w rok po wygranej w lotto, zwycięzcy loterii i paraplegtycy są ze swojego życia tak samo zadowoleni.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "winner":

winner

Esimerkkejä "winners"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishFive women, representing five continents, and three Olympic gold medal winners.
5 kobiet reprezentujących 5 kontynentów, i 3 zdobywczynie olimpijskich złotych medali.
EnglishThe winners in this will be Europe's citizens, through their representatives.
Skorzystają na tym obywatele Europy za pośrednictwem swoich reprezentantów.
EnglishThe citizens of Europe and the parliaments that represent them are the winners.
Obywatele Europy i parlamenty, które ich reprezentują są zwycięzcami.
EnglishThose who work here can count themselves among the winners of unification.
Pracujący tutaj ludzie należą do grupy, która wygrała na zjednoczeniu.
EnglishSo we can go, jump, and take a look at all the TED Prize winners.
Możemy więc teraz przeskoczyć do zestawienia wszystkich laureatów TED Prize.
EnglishThose first two are portraits of mega-jackpot winners years before and after their win.
Te dwa pierwsze to portrety wielkich loteryjnych zwycięzców na długo przed wygraną i po niej.
EnglishTherefore, there are big winners in keeping world trade moving.
Z tego względu istnieją wielcy wygrani, którzy utrzymują światowy handel.
EnglishLet us take care of the losers - the winners do not need our help.
Należy, zatem pomóc przegranym - wygrani nie potrzebują naszej pomocy.
EnglishIt is clear that in these agreements, there are winners and losers.
To oczywiste, że w przypadku tych porozumień są wygrani i przegrani.
EnglishIt is therefore clear who the winners and who the losers will be when it is eventually concluded.
Jasne jest zatem, kto wygra, a kto przegra na jej ostatecznym zawarciu.
EnglishIn Ireland, the winners were the supporters of a strong and united European Union.
W Irlandii wygrali zwolennicy silnej, solidarnej Unii.
EnglishMany experts, including Nobel Prize winners from the United States, dismissed it as being unrealistic.
Wielu ekspertów, w tym laureaci nagrody Nobla, odrzuciło tę koncepcję jako nierealistyczną.
EnglishI would like to underline that we have a lot of winners all over the world and we support all of them.
Chciałbym podkreślić, że na całym świecie jest wielu laureatów i że popieramy ich wszystkich.
EnglishEach of the second place winners were asked to fine-tune their designs.
Wszyscy laureaci drugiej nagrody zostali poproszeni o wprowadzenie w swoich projektach pewnych modyfikacji.
EnglishA herder of 'goats and sorrows', he was a contemporary of Neruda and Aleixandre, winners of the Nobel Prize.
Pasterz "kóz i smutków”, był rówieśnikiem Nerudy i Aleixandre'a, laureatów Nagrody Nobla.
EnglishLike all winners, the EU received the prize from the chairman of the Norwegian Nobel Committee.
Tak jak wszyscy laureaci UE otrzymała nagrodę z rąk przewodniczącego norweskiego Komitetu Noblowskiego.
EnglishIt is not possible, however, for a presidential election to produce two winners in one country.
Niemożliwe jest jednak, aby w wyborach prezydenckich w jednym kraju obranych zostało dwóch prezydentów.
EnglishIn this way, we shall all be winners, but Georgia's citizens most of all.
Wszyscy na tym zyskamy, ale Gruzini najbardziej.
EnglishEvidently, there are only winners here, and the Commissioner, too, deserves our congratulations for this.
Oczywiście są tutaj tylko wygrani i pan komisarz także zasługuje na gratulacje w tym względzie.
EnglishOn Sunday 29 April, the online winners took part in the final "Euro Run" competition 2012 event at the ECB.
W niedzielę 29 kwietnia wzięli oni udział w finale konkursu WYŚCIG PO EURO 2012 w siedzibie EBC.