EN to weaken
volume_up
[weakened|weakened] {verbi}

If you or your child are receiving treatment or taking medicines that may weaken the
jeśli osoba poddawana jest leczeniu lub przyjmuje leki, które mogą osłabić układ
We are going to weaken you in front of the Member States'.
Zamierzamy pana osłabić względem państw członkowskich”.
Nevertheless, by going it alone, a Member State can weaken the Union as a whole and indeed seriously weaken it.
Niemniej jednak państwo członkowskie działając samo może rzeczywiście poważnie osłabić Unię jako całość.
Glimepiride may either potentiate or weaken the effects of coumarin derivatives.
Glimepiryd może zarówno nasilać, jak i osłabiać działanie pochodnych kumaryny.
The posting directive should reinforce workers' rights and not help to weaken them.
Dyrektywa w sprawie oddelegowania powinna wzmacniać prawa pracowników, a nie osłabiać je.
Therefore, our intention is not to weaken the JPA.
Dlatego też zgodnie z naszym zamiarem nie będziemy osłabiać WZP.
to weaken (myös: to undermine)
volume_up
poderwać {vb:n perf.} [kuv.] (osłabić)
to weaken (myös: to undermine)
volume_up
podrywać [podrywam|podrywałbym] {vb:n imp.} [kuv.] (osłabić)
to weaken (myös: to impair, to strain)
volume_up
nadwyrężać {vb:n imp.}
to weaken (myös: to grow weary)
volume_up
omdleć {vb:n perf.} (palce, kończyny)
to weaken (myös: to grow weary)
volume_up
omdlewać {vb:n imp.} (palce, kończyny)

Esimerkkejä "to weaken"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThese lead to distortions of competition and weaken national undertakings.
Doprowadzają one do zakłóceń w konkurencji i osłabiają przedsiębiorstwa krajowe.
EnglishPostponing it would create a vacuum and would weaken both the Commission and Europe.
Jej odsunięcie stworzyłoby próżnię i osłabiłoby zarówno Komisję, jak i Europę.
EnglishThe crisis must not be seized upon to circumvent, weaken or even abolish the rules.
Kryzysu nie wolno wykorzystywać w celu obejścia, osłabienia, czy nawet zniesienia zasad.
EnglishWe cannot allow ourselves to weaken the foundations of European integration.
Nie możemy sobie pozwolić na osłabienie podstaw integracji europejskiej.
EnglishI would therefore urge you to vote against amendments that weaken the text.
Dlatego namawiam państwa do odrzucenia poprawek, które osłabiają tekst.
EnglishIf we weaken the economy, where will the funds for combating climate change come from?
Jeśli osłabimy gospodarkę, skąd weźmiemy środki na walkę z ociepleniem?
EnglishThe Jarzembowski report, however, would weaken the Commission proposals.
Sprawozdanie posła Jarzembowskiego osłabia jednak propozycje Komisji.
EnglishIs your goal perhaps to weaken the Hungarian Presidency in doing so?
Czy Państwa celem jest osłabienie w ten sposób prezydencji węgierskiej?
EnglishIt would therefore be a mistake to try to weaken and redefine the requirements of the pact.
Osłabianie i redefiniowanie wymogów paktu byłoby zatem wielkim błędem.
Englishto such a region as Xolair may weaken your resistance to such infections.
Lek Xolair może zmniejszać odporność pacjenta na takie zakażenia.
EnglishThe question is, however, whether attempts to weaken Russia help the issue of world security.
Pytanie tylko w tym, czy próby osłabienia Rosji pomagają kwestii światowego bezpieczeństwa.
EnglishTheir proposals weaken civil rights and the privacy of citizens.
Ich propozycje osłabiają prawa obywatelskie oraz prywatność obywateli.
EnglishActions by any Member State which weaken the euro are unacceptable.
Niedopuszczalne są działania państw członkowskich osłabiające euro.
EnglishIncreasing the volume of regulatory procedures would weaken small and micro-enterprises.
Zwiększenie ilości procedur regulacyjnych osłabiłoby małe przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa.
EnglishThere were, let us be honest, certain attempts to reduce and to weaken the competence of the Commission.
Bądźmy szczerzy, były pewne próby obniżenia i osłabienia kompetencji Komisji.
EnglishThe changes weaken the balance of power and threaten the independence of the judiciary in Ukraine.
Zmiany osłabiają równowagę sił i zagrażają niezależności wymiaru sprawiedliwości na Ukrainie.
Englishblockers may weaken the warning symptoms of a hypoglycaemic reaction or suppress them entirely.
Beta- adrenolityki lub alkohol mogą zarówno zmniejszać, jak i zwiększać stężenie cukru we krwi. y
EnglishThe balance of power between the three institutions does not weaken anyone but rather strengthens Europe.
Równowaga sił pomiędzy trzema instytucjami nikogo nie osłabia, a raczej wzmacnia Europę.
EnglishIf we do not take this point of view into consideration, we will weaken Europe's position in this debate.
Jeśli nie będziemy brali pod uwagę tego stanowiska, osłabimy pozycję Europy w tej debacie.
EnglishAny attempt to reduce, weaken or postpone the promises made must be fought.
Należy stawić opór wszelkim próbom zmierzającym do ograniczenia, osłabienia lub odwlekania złożonych obietnic.