"tribe" - Puolakielinen käännös

EN

"tribe" puolaksi

volume_up
tribe {subst.}

EN tribe
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

tribe
You know the pirate tribe is a fascinating one.
Plemię piratów jest fascynujące.
She was a leader of the Menominee tribe, a Native American peoples.
Była przywódczynią plemienia Menominów, amerykańskich Indian.
My name is Russell ... and I am a Wilderness Explorer in Tribe 54.")
Nazywam się Russell.") ~~~ ("Jestem Badaczem Dziczy z Plemienia 54.")
tribe (myös: house, kin, line)
And some of the families of the sons of Kohath had cities of their borders out of the tribe of Ephraim.
A tym, którzy byli z rodu synów Kaatowych, (a były miasta i granice ich w pokoleniu Efraim.
Unto the sons of Gershom [were given], out of the family of the half-tribe of Manasseh, Golan in Bashan with its suburbs, and Ashtaroth with its suburbs;
Synom też Giersonowym z rodu połowy pokolenia Manasesowego dali Golan w Bazan i przedmieścia jego, i Astarot i przedmieścia jego;
tribe (myös: graft, shoot, seedling)

2. Tekniikka

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "tribe":

tribe

Esimerkkejä "tribe"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAnd out of the tribe of Benjamin, Gibeon with its suburbs, Geba with its suburbs,
A z pokolenia Benjaminowego Gabaon i przedmieścia jego; Gabae i przedmieścia jego;
EnglishAnd out of the tribe of Reuben, Bezer with its suburbs, and Jahaz with its suburbs,
A z pokolenia Rubenowego Besor i przedmieścia jego; i Jahasa i przedmieścia jego;
EnglishAnd out of the tribe of Dan, Elteke with its suburbs, Gibbethon with its suburbs,
Także z pokolenia Danowego Elteko i przedmieścia jego; Gabaton i przedmieścia jego;
EnglishAnd out of the tribe of Issachar, Kishion with its suburbs, Daberath with its suburbs,
Z pokolenia Isaschar: Kiesyjon i przedmieścia jego; Daberet i przedmieścia jego;
EnglishAnd Moses gave unto the tribe of the children of Reuben according to their families.
A tak oddał Mojżesz pokoleniu synów Rubenowych dziedzictwo według familii ich.
Englishand out of the tribe of Issachar, Kedesh with its suburbs, Daberath with its suburbs,
A w pokoleniu Isascharowem Kades i przedmieścia jego, Daberet i przedmieścia jego.
EnglishBut the Levites after the tribe of their fathers were not numbered among them.
Ale Lewitowie według pokolenia ojców swych nie byli policzeni między nimi.
EnglishAnd over the host of the tribe of the children of Issachar was Nethanel the son of Zuar.
A nad wojskiem pokolenia synów Isascharowych był hetmanem Natanael, syn Suharów.
EnglishAnd over the host of the tribe of the children of Zebulun was Eliab the son of Helon.
A nad wojskiem pokolenia synów Zabulonowych był hetmanem Elijab, syn Helonów.
EnglishAnd ye shall take one prince of every tribe, to divide the land for inheritance.
Księcia także jednego z każdego pokolenia weźmiecie dla podzielenia w dziedzictwo ziemi.
EnglishAnd out of the tribe of Asher, Mishal with its suburbs, Abdon with its suburbs,
A z pokolenia Aser: Masaa i przedmieścia jego; Abdon i przedmieścia jego;
EnglishAnd over the host of the tribe of the children of Asher was Pagiel the son of Ochran.
A nad wojskiem pokolenia synów Eserowych był hetmanem Pagijel, syn Ochranów.
EnglishAnd over the host of the tribe of the children of Naphtali was Ahira the son of Enan.
A nad wojskiem pokolenia synów Neftalimowych był hetmanem Ahira, syn Enanów.
EnglishAnd, ultimately, we actually all belong to only one tribe, to Earthlings.
W rzeczywistości wszyscy należymy do jednego plemienia. ~~~ Plemienia Ziemian.
EnglishAnd over the host of the tribe of the children of Benjamin was Abidan the son of Gideoni.
Nad wojskiem zaś pokolenia synów Benjaminowych był hetmanem Abidan, syn Gedeonów.
EnglishThen Joshua called the Reubenites, and the Gadites, and the half-tribe of Manasseh,
Tedy przyzwał Jozue Rubenitów i Gadytów, i połowę pokolenia Manasesowego,
Englishand my family the least of all the families of the tribe of Benjamin?
a dom mój azaż nie najpodlejszy między wszystkiemi domy pokolenia Benjaminowego?
EnglishBut as for Moses the man of God, his sons were named among the tribe of Levi.
Ale synowie Mojżesza, męża Bożego, policzeni są w pokoleniu Lewiego.
EnglishAnd the thing pleased me well; and I took twelve men of you, one man for every tribe:
Co gdy mi się podobało, obrałem z was dwanaście mężów, po jednym mężu z każdego pokolenia.
EnglishAnd over the host of the tribe of the children of Manasseh was Gamaliel the son of Pedahzur.
Nad wojskiem zaś pokolenia synów Manasesowych był hetmanem Gamalijel, syn Pedasurów.