"the bounds" - Puolakielinen käännös

EN

"the bounds" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "the bounds".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the bounds" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
bounds substantiivi
Polish
to bound verbi
bound substantiivi
Polish
bound adjektiivi

Esimerkkejä "the bounds"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis should always be within the bounds of transparency and accountability.
Zawsze powinno się to odbywać w ramach przejrzystości i odpowiedzialności.
EnglishThe piece of software will keep an individual within the bounds of the possible.
Ten program pomoże użytkownikom trzymać się w granicach możliwości.
EnglishPoint is: there's obviously collaboration and organization going on beyond national bounds.
Chodzi o to, że oczywiście istnieje współpraca i organizacja ponad granicami narodów.
EnglishIn the future, later this century, it's going to look like the red, totally out of bounds.
W przyszłości, pod koniec tego wieku, będzie wyglądać tak jak czerwony, wyjdzie poza skalę.
EnglishIn every country in Europe, unemployment has grown by leaps and bounds.
Bezrobocie wzrosło błyskawicznie we wszystkich państwach w Europie.
EnglishThe taxation, penalisation and systematic swindling of motorists seems to know no bounds.
Opodatkowanie, nakładanie kar i systematyczne oszukiwanie kierowców wydają się nie mieć końca.
EnglishThis consultation process goes beyond the strict bounds of comitology.
Ów proces konsultacji wykracza poza ścisłe granice komitologii.
EnglishThis is a very important issue, especially in circumstances where energy prices are rising in leaps and bounds.
To bardzo ważne zagadnienie, zwłaszcza w sytuacji skokowego wzrostu cen energii.
EnglishI am well aware that Mr Cohn-Bendit's thirst for knowledge knows no bounds.
Wiem, że głód wiedzy pana Cohn-Bendita nie zna granic.
EnglishLet us not forget that mercury is a worldwide pollutant which knows no bounds.
Nie zapomnijmy, że rtęć jest ogólnoświatową substancją powodującą zanieczyszczenie środowiska, która nie zna granic.
EnglishThe solutions proposed operate within the bounds of capitalist development and the EU's developmental aid.
Proponowane rozwiązania mieszczą się w ramach kapitalistycznego rozwoju i pomocy rozwojowej UE.
EnglishBecause the path I had taken was considered out of bounds.
Ponieważ droga, która obrałem była poza granicą.
English. - Madam President, the sheer demagoguery of Venezuela's President Hugo Chávez seems to know no bounds.
autor. - Pani przewodnicząca! Prosta demagogia prezydenta Wenezueli Hugo Cháveza wydaje się nie znać granic.
EnglishThat goes beyond the bounds of decency and morality.
To przekracza granice przyzwoitości i moralności.
EnglishWe should aim at the greatest possible area payments per hectare within the bounds of budget neutrality.
Naszym celem powinno być wyznaczenie jak najwyższych płatności obszarowych za hektar w granicach neutralności budżetu.
EnglishAs I say, hypocrisy apparently knows no bounds.
Jak mówię - hipokryzja najwyraźniej nie zna granic.
EnglishThe money goes to the speculators, and to the purchasers and traders whose hunger for profits often knows no bounds.
Pieniądze trafiają do spekulantów oraz do nabywców i handlowców, których chęć zysku często nie zna granic.
EnglishAnd cetaceans moved into a world without bounds.
Walenie przeniosły się do świata bez granic.
EnglishAt the same time we shall be able to keep airline costs and passenger charges within reasonable bounds.
Jednocześnie, powinniśmy być w stanie utrzymać koszty linii lotniczych oraz opłaty nakładane na pasażerów na rozsądnym poziomie.
English♫ I'm gonna run over mountains, leaps and bounds
♫ Przemierzę góry milowymi krokami ♫

Muita sanoja

English
  • the bounds

Tutustu bab.la:n Suomi-englanti sanakirjaan.