"the bonus" - Puolakielinen käännös

EN

"the bonus" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "the bonus".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the bonus" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
bonus substantiivi
Polish

Esimerkkejä "the bonus"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishCould the Commission state what new measures are envisaged for BONUS-169?
Czy Komisja może określić, jakie nowe środki są przewidziane w ramach BONUS-169?
EnglishThat must not happen, because we would then be rewarding bad policy with a bonus.
Tak nie może się stać, ponieważ w ten sposób premiowalibyśmy prowadzenie złej polityki.
EnglishAnd a bonus he's discovering is he's actually going to make even more money.
A premia, jaką teraz odkrywa jest taka, że właściwe zarobi nawet więcej.
EnglishI would also say to you that the environmental bonus on cars has proven this.
Chcę też panu powiedzieć, że premia środowiskowa w odniesieniu do samochodów tego dowiodła.
EnglishNo doubt in some quarter, such activity is even viewed as deserving of a bonus.
Bez wątpienia, w niektórych kręgach takie działanie jest nawet postrzegane jako godne premiowania.
EnglishJoint Baltic Sea Research and Development Programme (BONUS-169) (
Wspólny program badawczo-rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169) (
EnglishTo justified public revulsion, it has allowed them to make bonus payments as well.
Również, ku uzasadnionemu oburzeniu społeczeństwa, dzięki niej dokonywały one także wypłat premii.
EnglishVoluntary activity is a bonus that we, as citizens, offer others.
Działalność wolontariacka jest premią, jaką my obywatele oferujemy innym.
EnglishWe're not taking the bonus yet. ~~~ We're not taking the nine kilograms of output yet.
Nie wykorzystujemy jeszcze tego pomysłu, nie bierzemy tych 9 kg.
EnglishAll executive pay with a bonus component should also have a loss component.
Wszystkie wynagrodzenia kadry kierowniczej uwzględniające dywidendy powinny także uwzględniać straty.
EnglishFor wine-growing farmers, it will be a bonus at the end of the day.
Ostatecznie będzie to też korzystne dla plantatorów winorośli.
EnglishI have suggested a pre-payment incentive, a bonus to reward early repayment.
Zgłosiłam propozycję dotyczącą przedpłaty motywacyjnej, premii, która byłaby nagrodą za wcześniejszą spłatę.
EnglishIt is good to start with the bonus systems, but it is not enough.
Dobrze jest zacząć od systemów premii, ale to nie wystarczy.
EnglishAnd I'm not just showing it to pick on Motorola -- that's just a bonus.
Pokazuję to, ponieważ -- nie są tu sponsorem, prawda?
EnglishThe only thing that matters to the traders and their bosses is the bonus.
Brokerom i ich szefom zależy wyłącznie na premii.
EnglishIs there anything that might hinder the transition to BONUS-169?
Czy cokolwiek może przeszkodzić w zmianie na BONUS-169?
EnglishLabels do all the work that folders do, but with an added bonus: you can add more than one to a message.
(Zamiar usunięcia etykiety musisz potwierdzić, klikając Usuń).
EnglishA lot of comment is being made at the present time about the bonus culture and executive remuneration.
Obecnie słychać wiele komentarzy na temat kultury premiowania i wynagrodzeń dla kadr zarządzających.
EnglishHowever, it is not wasted money; it is by contrast money that is invested and produces a bonus.
Jednakże nie są to nakłady zmarnowane; wręcz przeciwnie, są to pieniądze zainwestowane i przynoszące premię.
EnglishWe should prevent the continuation of the damaging bonus culture prevalent before the crisis.
Powinniśmy uniemożliwić kontynuowanie szkodliwego obyczaju wypłat premii, tak powszechnego przed nastaniem kryzysu.

Muita sanoja

English
  • the bonus

Lisää käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.