"the body" - Puolakielinen käännös

EN

"the body" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "the body".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the body" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
body substantiivi

Esimerkkejä "the body"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishYour doctor will use this body surface area to work out the right dose for you.
Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.
EnglishThe Commission is just an executive body and cannot have the role of legislator.
Komisja jest jedynie organem wykonawczym i nie może przyjmować roli legislacyjnej.
EnglishRibavirin accumulates intracellularly and is cleared from the body very slowly.
Rybawiryna gromadzi się wewnątrz komórek i jest usuwana z organizmu bardzo powoli.
EnglishWhen DaTSCAN is injected into you, it is carried around the body in the blood.
Po podaniu do organizmu DaTSCAN transportowany jest w obrębie ciała przez krew.
EnglishThe dose of Myocet will be calculated according to the surface area of your body.
Dawka leku Myocet zostanie obliczona na podstawie powierzchni ciała pacjentki.
EnglishThis enzyme helps the body control levels of glycogen (a type of carbohydrate).
Enzym ten ułatwia kontrolę ilości glikogenu (jednego z węglowodanów) w organizmie.
EnglishIt is purely your body, and the wings become part of the body and vice versa?
Posługujesz się wyłącznie swoim ciałem, a skrzydła są jego częścią i vice versa?
EnglishConsequently your body will not be as good as normal at fighting infections.
W związku z tym organizm nie walczy z zakażeniami tak skutecznie jak dotychczas.
EnglishThe European Parliament is the elected body that represents the EU’s citizens.
Parlament Europejski jest organem demokratycznym reprezentującym obywateli UE.
EnglishDystocia was observed at the lowest dose (0.01 mg/ kg body weight) tested in rats.
Trudne porody występowały po podaniu szczurom najniższej dawki (0, 01 mg/ kg mc.).
EnglishYour height and weight are measured to work out the surface area of your body.
Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie pomiaru wzrostu i masy ciała pacjenta.
EnglishThe total body and renal clearance are 157-176 and 3-3.5 ml/ min, respectively.
Klirens całkowity i klirens nerkowy wynoszą odpowiednio 157- 176 i 3- 3, 5 ml/ min.
EnglishIt related to the question of mandatory certification of toys by a third body.
Dotyczyło ono kwestii obowiązkowego certyfikowania zabawek przez niezależny organ.
EnglishThe body is imprinted with "140 mg", the Schering-Plough logo and two stripes.
Na denku znajduje się napis „ 140 mg ”, logo Schering- Plough oraz dwa paski.
EnglishThe body is imprinted with "180 mg", the Schering-Plough logo and two stripes.
Na denku znajduje się napis „ 180 mg ”, logo Schering- Plough oraz dwa paski.
EnglishThe recommended dose for adults is 0.1 mmol per kilogram body weight (mmol/ kg BW).
Zalecana dawka dla dorosłych wynosi 0, 1 mmol na kg masy ciała (mmol/ kg mc.).
EnglishDuring treatment with Extavia your body may produce substances called neutralising
W trakcie leczenia lekiem Extavia organizm pacjenta może wytwarzać substancje
EnglishIn rats, decreased body weight gain of the offspring during lactation was observed.
Obserwowano zmniejszanie masy ciała u potomstwa w trakcie laktacji u szczurów.
EnglishThe study measured the time until the cancer re-appeared anywhere in the body.
W badaniu oceniano czas, jaki upłynął do nawrotu nowotworu w jednej z części ciała.
EnglishThis dose of radioactivity is safe and will be gone from the body in about 24 hours.
Dawka radioaktywności jest bezpieczna i zniknie z ciała pacjenta po 24 godzinach.

Muita sanoja

English
  • the body

Etsi lisää sanoja Suomi-englanti sanakirjasta.