"the biological" - Puolakielinen käännös

EN

"the biological" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "the biological".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the biological" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
biological adjektiivi

Esimerkkejä "the biological"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWhen we speak of 'biological natural resources', we are referring to timber and fish.
Gdy mówimy o "naturalnych zasobach biologicznych”, odnosimy się do drewna i ryb.
Englishagriculture and fisheries, excluding the conservation of marine biological resources;
rolnictwo i rybołówstwo, z wyłączeniem zachowania morskich zasobów biologicznych,
EnglishIt may turn out that biological processes in coalmines have the same process.
Może się okazać ze biologiczny proces w kopalniach węgla przebiega podobnie.
EnglishWe're so clever we can overcome all of these seeming biological impediments.
Jesteśmy na tyle sprytni, by obejść wszystkie pozorne biologiczne przeszkody.
EnglishThe situation is caused by socio-economic conditions, not by biological factors.
Sytuacja ta nie jest spowodowana czynnikami biologicznymi, ale społeczno-ekonomicznymi.
EnglishBreastfeeding a child is very important for its immunity and biological health.
Karmienie dziecka piersią jest bardzo ważne dla jego odporności i zdrowia biologicznego.
EnglishPoverty must not be the reason for depriving a child of its biological family.
Bieda nie może być przyczyną zabierania dziecku jego naturalnej rodziny.
EnglishBut she did find heme, which is the biological foundation of hemoglobin.
Co prawda nie znalazła DNA, ale odkryła hem, podstawowy składnik hemoglobiny.
EnglishFishing by seiner is not a threat to the biological sustainability of the stocks exploited.
Połowy sejnerami nie szkodzą biologicznemu przetrwaniu eksploatowanych zasobów.
EnglishThese interferons have overlapping but clearly distinguishable biological activities.
Biologiczne działania tych interferonów nakładają się, ale można je wyraźnie zróżnicować.
EnglishNo wonder that we are facing a climate catastrophe and biological impoverishment.
Nic dziwnego więc, że stanęliśmy w obliczu katastrofy klimatycznej i zubożenia biologicznego.
EnglishSo, very interesting parallels between the biological and the engineering worlds.
Bardzo interesujące analogie pomiędzy światem bilogii i inżynierii.
EnglishAnd it's not just biological systems that produce miracles through trial and error.
Ale nie tylko systemy biologiczne tworzą cuda metodą prób i błędów.
EnglishName and address of the manufacturers of the biological active substances
Nazwa i adres wytwórcy (ów) biologicznej (ych) substancji czynnej (ych)
EnglishWe know that intensive farming is detrimental to biological diversity.
Wiemy, że intensywna gospodarka w rolnictwie prowadzi do ograniczenia bioróżnorodności.
EnglishThere are many biological systems like that -- brains, cells, developing embryos.
Jak systemy biologiczne: mózg, komórka, rozwijający się embrion.
EnglishHomo sapiens produces the most waste of all the biological species.
Spośród wszystkich gatunków biologicznych to homo sapiens wytwarza najwięcej odpadów.
EnglishName and address of the manufacturer of the biological active substance
Nazwa i adres wytwórcy substancji biologicznie czynnej odpowiedzialny za zwolnienie serii:
EnglishI applaud the various measures relating to standards and biological species.
Popieram rozmaite środki dotyczące norm i gatunków biologicznych.
EnglishI would say not just biological design, but all of the design that we think of as human design.
Nie tylko konstrukcję biologiczną, ale też wszystko, co uważamy za wytwór człowieka.

Muita sanoja

English
  • the biological

Tutustu bab.la:n Suomi-englanti sanakirjaan.