"the big" - Puolakielinen käännös

EN

"the big" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "the big".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the big" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
big adjektiivi

Esimerkkejä "the big"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThat is a big disappointment, especially as his conclusion was 'more Europe'.
Jest to ogromne rozczarowanie, zwłaszcza że jego konkluzją było "więcej Europy”.
EnglishAt the same time, the big producer countries have only increased their production.
Jednocześnie kraje będące dużymi producentami tylko zwiększyły swoją produkcję.
EnglishThey want to combat the gross injustices of neoliberalism and global big capital.
Chcą walki z jawną niesprawiedliwością neoliberalizmu i światowego dużego kapitału.
EnglishWe have done a big part of it, but another important part remains to be done.
Dużą ich część zrealizowaliśmy, lecz następna ważna część pozostaje do zrobienia.
EnglishAnother scientist with very big ideas, the superstar of biology, is Charles Darwin.
Innym naukowcem z wielkimi pomysłami był Karol Darwin, wielka gwiazda biologii.
EnglishYour seat, your sleep and your play on a big geodesic island made of leather.
Siedzicie, śpicie i bawicie się na dużej geodezyjnej wyspie zrobionej ze skóry.
EnglishThe big question has always been, for me, whether or not this is sufficient.
Było to zawsze dla mnie wielkim znakiem zapytania, czy to wystarczy, czy też nie.
EnglishBut we should recognize that for many people in the world, they are a big deal.
Jednak powinniśmy dostrzec, że dla wielu ludzi na świecie, to spory problem.
EnglishSometimes, we don't see a problem because either it's too familiar or it's too big.
Czasem nie widać problemu, bo jest zbyt powszechny, dobrze znany albo zbyt wielki.
EnglishThe third big issue is the discussion on the end of the planting rights system.
Trzecią kwestią jest dyskusja dotycząca zniesienia systemu praw do sadzenia.
EnglishHe hassled us a lot in Parliament, and he leaves big shoes for Lady Ashton to fill.
Zamęczał nas często w Parlamencie, i Lady Ashton nie będzie łatwo mu dorównać.
EnglishEurope's big success has in fact been to promote reforms in candidate countries.
Dużym sukcesem Europy okazało się w istocie promowanie reform w krajach kandydujących.
EnglishHaiti must not be the prize in a battle for domination between big powers.
Haiti nie może być łupem w bitwie o dominację, toczonej przez wielkie mocarstwa.
EnglishThe minister of education down south in London described himself as a "big fan."
Minister Edukacji w południowym Londynie powiedział, że jest naszym fanem.
EnglishAnd I've shown this to engineers at big companies, and they say they can't do this.
Pokazałem to inżynierom z dużych firm i powiedzieli, że nie mogą tego zrobić.
EnglishThe big question is whether this is the best procedure for adopting the budget.
Ważnym pytaniem jest jednak to, czy jest to najlepsza procedura przyjmowania budżetu.
EnglishSo he comes over to this country, and he says, "We need a big fiscal stimulus."
Przyjeżdża on tutaj i mówi: "Potrzebujemy wielkiego pakietu stymulującego.
EnglishThis brings me to the last of the big questions: the future of the human race.
Co sprowadza mnie do ostatniego z wielkich pytań: Jaka jest przyszłość rasy ludzkiej?
EnglishBut we've found that the way we present our ideas it makes a big difference.
Ale zauważyliśmy, że sposób, w jaki przedstawiamy nasze pomysły, robi dużą różnicę.
English(NL) You know it, we know it, the UN Human Rights Council is one big farce.
(NL) Państwo to wiedzą, my to wiemy: Rada Praw Człowieka ONZ to jedna wielka farsa.

Muita sanoja

English
  • the big

Vieläkin enemmän käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.