"the best solution" - Puolakielinen käännös

EN

"the best solution" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "the best solution".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the best solution" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
best adjektiivi
best adverbi
Polish
best
well substantiivi
well adjektiivi
well adverbi
Polish
well interjektio
Polish
well
Polish
solution substantiivi

Esimerkkejä "the best solution"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe shall continue to discuss the choice of the best solution in the future.
Będziemy kontynuować dyskusję nad wyborem najlepszego rozwiązania w przyszłości.
EnglishIf something is not going well, another programme is not always the best solution.
Jeśli coś nie idzie dobrze, to nie zawsze najlepszym rozwiązaniem jest inny program.
EnglishThis was the best solution we could find under very challenging circumstances.
Było to najlepsze rozwiązanie, na jakie mogliśmy sobie pozwolić w bardzo trudnej sytuacji.
EnglishThere are statesmen and women who are going to try to find the best solution.
Niektórzy z mężów stanu będą starali się znaleźć najlepsze rozwiązanie.
EnglishWith regard to the field of application, I think we have found the best solution.
W odniesieniu do zakresu zastosowania dyrektywy, uważam, że znaleźliśmy najlepsze rozwiązanie.
EnglishAfter Detroit, to give you an example, the spotlight is on body scanners as the best solution.
Po Detroit na przykład mówi się, że najlepszym rozwiązaniem są skanery ciała.
EnglishThe Treaty of Lisbon is the best solution available to us to achieve that.
Traktat z Lizbony jest najlepszym rozwiązaniem, które mamy do dyspozycji, by ten cel osiągnąć.
EnglishThese limits have to be respected, so a public register may not be the best solution.
Granice te muszą być przestrzegane, tak więc rejestr publiczny może nie być najlepszym rozwiązaniem.
EnglishIs State aid through national budgets the best solution?
Czy pomoc państwa z budżetów krajowych jest najlepszym rozwiązaniem?
EnglishOf course, the best solution, as always, would be for there not to be any hazardous waste.
Oczywiście najlepszym rozwiązaniem - jak zwykle - byłoby niedopuszczenie do powstania odpadów niebezpiecznych.
EnglishThat is what we did, and in the end we achieved the best solution we could under the circumstances.
Dokładnie to zrobiliśmy i ostatecznie osiągnęliśmy rozwiązanie najlepsze w zaistniałych okolicznościach.
EnglishI therefore ask you to find what is really the best solution possible, and to give these shipyards a chance.
Proszę bardzo, aby pani znalazła rzeczywiście najlepsze rozwiązanie i dała szanse tym stoczniom.
EnglishA negotiated settlement is clearly the best solution and the best way forward - maybe 1992 plus.
Wynegocjowane porozumienie jest oczywiście najlepszym wyjściem i najlepszą drogą naprzód - w stosunku do 1992 roku.
EnglishBut it remains the second-best solution.
Niemniej jednak pozostaje to jedynie drugim najlepszym rozwiązaniem.
EnglishFinally, the best solution to guarantee a future for the sector is to encourage consumption of EU honey.
Wreszcie, najlepszym sposobem zapewnienia przyszłości tego sektora jest zachęcanie do spożywania miodu europejskiego.
EnglishWithout these assurances, a listing in Appendix II remains the least worst solution, if not, in fact, the best solution.
Bez takich gwarancji wykaz załącznika II pozostaje najmniej niekorzystnym rozwiązaniem, jeśli w istocie nie najlepszym.
EnglishIt would be the best solution if all the European institutions were to have the same register for outside interests.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby ustanowienie wspólnego rejestru zewnętrznych grup interesu dla wszystkich instytucji europejskich.
EnglishThe President-in-Office has said that the present Council Decision was the best solution that could be reached.
Urzędujący przewodniczący powiedział, że obecna decyzja Rady stanowi najlepsze możliwe do uzyskania rozwiązanie. Panie przewodniczący!
EnglishI believe that the system of geological storage of carbon dioxide is possibly the best solution in the current context.
Wydaje się, że system geologicznego składowania dwutlenku węgla jest możliwie najlepszym rozwiązaniem na miarę naszych czasów.
EnglishThis is the best solution for ensuring better social protection and environmental standards the whole world over.
To najlepsze rozwiązanie dla zapewnienia lepszej ochrony socjalnej i przestrzegania norm w zakresie ochrony środowiska na całym świecie.

Muita sanoja

English
  • the best solution

Lisää Suomi-englanti sanakirjassa.