"the best possible" - Puolakielinen käännös

EN

"the best possible" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "the best possible".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the best possible" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
best adjektiivi
best adverbi
Polish
best
well substantiivi
well adjektiivi
well adverbi
Polish
well interjektio
Polish
well
Polish
possible adjektiivi

Esimerkkejä "the best possible"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishLet us continue to work to achieve the best possible result for maritime safety.
Kontynuujmy pracę, aby osiągnąć jak najlepszy rezultat dla bezpieczeństwa na morzu.
EnglishThat will hopefully mean that we spend the money in the best possible way.
Będzie to, miejmy nadzieję, oznaczać, że wydajemy pieniądze najlepiej jak można.
EnglishIn my view, adopting the negotiating mandate is the best possible compromise.
Moim zdaniem przyjęcie mandatu negocjacyjnego jest optymalnym kompromisem.
EnglishThe aim is to assess whether resources are being used in the best possible way.
Ma to na celu dokonanie oceny, czy zasoby są wykorzystywane w sposób możliwie najlepszy.
EnglishTo say the obvious, it is not that we are not trying to find the best possible balance.
To oczywiste, że próbujemy znaleźć najlepszą możliwą do osiągnięcia równowagę.
EnglishHas the Union acted in the interests of all its citizens in the best possible way?
Czy Unia postępowała w interesie wszystkich swoich obywateli w najlepszy możliwy sposób?
EnglishIt is intended to achieve the best possible compromise between Parliament and the Council.
Jej celem jest osiągnięcie jak najlepszego kompromisu między Parlamentem a Radą.
EnglishIt is our obligation to give the best possible protection to our children.
Wysoka Izbo! Naszym obowiązkiem jest jak najlepsza ochrona naszych dzieci.
EnglishNaturally, we should aim to establish the best possible partnership with them.
Naturalnie, powinniśmy dążyć do ustanowienia najlepszego możliwego partnerstwa z tym krajem.
EnglishI trust that this will be a step towards finding the best possible solutions.
Ufam, że będzie to krok w kierunku znajdowania optymalnych rozwiązań.
EnglishI hope all incoming presidencies will use those possibilities in the best possible way.
Mam nadzieję, że wszystkie kolejne prezydencje jak najlepiej te możliwości wykorzystają.
EnglishBut I know that even I do it the best possible -- that's why I'm the best -- it's nothing.
Ale wiem, że nawet jeśli robię najlepiej -- dlatego właśnie jestem najlepszy -- to nic.
EnglishInvestment in the education of young people is the best possible use of the EU budget.
Inwestowanie w naukę młodzieży to najlepsza z możliwych form wykorzystania unijnego budżetu.
EnglishThat is the responsibility of all the Union's institutions, in the best possible partnership.
To zadanie należy do wszystkich instytucji unijnych w najlepiej pojętym partnerstwie.
EnglishThis is exactly the problem that we have and we will try to find the best possible solution.
Właśnie ten problem mamy i będziemy się starać znaleźć najlepsze z możliwych rozwiązanie.
EnglishPolitics is all about finding the best possible solutions to any problems that arise ...
Polityka polega na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań wszelkich pojawiających się problemów...
EnglishWe must face our own, demographic crisis, in the best possible way.
Musimy zmierzyć się z naszym własnym demograficznym kryzysem w możliwie najlepszy sposób.
EnglishThat would be the best possible tribute to the victims of Srebrenica.
To byłby najlepszy możliwy hołd złożony ofiarom masakry w Srebrenicy.
EnglishThis allows them to be in the best possible position to aid the passengers.
Dzięki temu biura podróży są tymi podmiotami, które mają najlepsze możliwości pomagania pasażerom.
EnglishEuropean citizens expect and deserve the best possible safety for their nuclear power plants.
Obywatele UE oczekują maksymalnego bezpieczeństwa elektrowni jądrowych i zasługują na nie.

Muita sanoja

English
  • the best possible

Lisää käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.