"the best" - Puolakielinen käännös

EN

"the best" puolaksi

EN

the best {superlatiivi}

volume_up
the best (myös: best)
We give you the best tools, the best tools, and now, do it.
Dajemy tobie najlepsze narzędzia, najlepsze narzędzia, a teraz, zrób to.
We'll hear better music if the best flutes should go to the best flute players.
Muzyka będzie lepsza jeżeli najlepsze flety dostaną najlepsi muzycy.
The best places to inject yourself arethe top of your thighs andthe abdomen.
Najlepsze miejsca samodzielnego wstrzyknięcia: górne części ud oraz brzuch.
the best (myös: best, greatest)
It is the child's best interests which should decide the matter, not adults' best interests.
Decydować powinien najlepszy interes dziecka, a nie najlepszy interes dorosłych.
Actually, this is the best example of priming by experience that I know.
Właściwie jest to najlepszy przykład na ukształtowanie przez doświadczenie.
This is the best and safest way to check the authenticity of a visa.
Jest to najlepszy i najbezpieczniejszy sposób na sprawdzenie autentyczności wizy.
That is the best guarantee that they will not face excessive fines.
To najlepsza gwarancja, aby uniknąć nadmiernych grzywien.
This is the best guarantee of a level playing field for all our airlines.
To najlepsza gwarancja równych szans dla wszystkich naszych linii lotniczych.
To say the obvious, it is not that we are not trying to find the best possible balance.
To oczywiste, że próbujemy znaleźć najlepszą możliwą do osiągnięcia równowagę.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the best" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
best adjektiivi
best adverbi
Polish
best
well substantiivi
well adjektiivi
well adverbi
Polish
well interjektio
Polish
well
Polish

Esimerkkejä "the best"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Englisheven the women, in their best dresses, with beads and sequins sewn on the bodices,
nawet kobiety, w swych najpiękniejszych sukniach z naszytymi cekinami, koralami
EnglishYour doctor will consider what is the best treatment for you during pregnancy.
Lekarz rozważy, jakie leczenie będzie najbardziej odpowiednie w okresie ciąży.
EnglishSo this is the end of a Ph.D. project from one of the best robotics institutes.
Oto koniec projektu doktorskiego z jednego z najlepszych instytutów robotyki.
EnglishEurope's performers often live a very precarious existence at the best of times.
Europejscy wykonawcy często wiodą żywot bardzo niepewny, nawet za najlepszych czasów.
EnglishIt is this government that is still best placed to bring some stability to Somalia.
To nadal jedyny rząd, który jest w stanie zapewnić w Somalii pewną stabilność.
EnglishA Commission that claims to act in the best interests of the citizens must do so.
Komisja, która twierdzi, że działa w interesie obywateli, naprawdę musi tak działać.
EnglishThe best way to increase competitiveness is to allow fish stocks to recover.
Najlepszym sposobem na zwiększenie konkurencji jest odnowienie zasobów rybnych.
EnglishWe shall continue to discuss the choice of the best solution in the future.
Będziemy kontynuować dyskusję nad wyborem najlepszego rozwiązania w przyszłości.
EnglishIf something is not going well, another programme is not always the best solution.
Jeśli coś nie idzie dobrze, to nie zawsze najlepszym rozwiązaniem jest inny program.
EnglishThis meant that, at best, they could only deal half-time with European affairs.
Oznaczało to, że w najlepszym przypadku sprawom europejskim mogli poświęcić pół etatu.
EnglishThey are willing to hear the best practice models that we can encourage for them.
Pragną oni dowiedzieć się o modelach najlepszych praktyk, które popieramy.
EnglishIt demonstrates the best that Europe can achieve when everyone joins forces.
Jest przykładem najlepszego, co Europa może osiągnąć, jeśli wszyscy zjednoczą siły.
EnglishYour doctor will discuss with you which combination of medicines is best for you.
Najkorzystniejszą dla pacjenta kombinację leków ustala lekarz prowadzący.
EnglishIt would be best to postpone the non-legislative reports to the July part-session.
Najrozsądniej byłoby odłożyć sprawozdania nielegislacyjne na lipcową sesję miesięczną.
EnglishModernised buildings are one of the best signs of the European Union in the region.
Unowocześnione budynki są jedną z najlepszych wizytówek Unii Europejskiej w regionie.
EnglishYou cannot beat it for attracting the best people and bringing them together.
Nie ma nic lepszego, żeby przyciągnąć najlepszych ludzi i zebrać ich razem.
EnglishThe best civil engineers we had, the best planners, the best architects.
Najlepsi inżynierowie, jakich mieliśmy, najlepsi urbaniści, najlepsi architekci.
EnglishAnd Odysseus does his best job playacting and says, "Untie me. ~~~ Untie me.
A Odyseusz daje z siebie wszystko, udając, że błaga: „Rozwiąż mnie, rozwiąż.
EnglishIn this context, the Podhale region is without doubt the best example of good practice.
Najlepszym przykładem "dobrych praktyk” w tym zakresie jest bezwątpienia Podhale.
EnglishThe second part of my report concerns best practices in cohesion policy.
Druga cześć mojego sprawozdania dotyczy najlepszych praktyk polityki spójności.