"the benchmark" - Puolakielinen käännös

EN

"the benchmark" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "the benchmark".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the benchmark" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
benchmark substantiivi

Esimerkkejä "the benchmark"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHe expects the EU to be a benchmark for freedom, development and solidarity in the world.
Oczekuje on, że UE stanie się wzorcem wolności, rozwoju i solidarności na świecie.
EnglishNow the benchmark will qualify as a criterion once it has been through the Council.
Teraz model referencyjny przyjęty przez Radę będzie uznany za kryterium.
EnglishPerhaps we should also take this as a benchmark for the electricity market.
Być może powinniśmy je potraktować jako punkt odniesienia dla rynku energii elektrycznej.
EnglishThis very simple benchmark is still not being sufficiently recognised by GPs.
Ten bardzo prosty poziom odniesienia wciąż nie znajduje dostatecznej akceptacji wśród lekarzy.
EnglishThe release of these people will be a benchmark of Russia's success combating 'legal nihilism'.
Uwolnienie tych osób będzie miarą sukcesu Rosji w zwalczaniu "nihilizmu prawnego”.
EnglishJust to benchmark that threshold, it's about the governance level of Portugal in the mid 1980s.
Można porównać ten próg z poziomem zarządzania w Portugalii w połowie lat 80.
EnglishUltimately, the facts are the only reliable benchmark for a country's readiness for accession.
W końcu fakty są jedynym wiarygodnym miernikiem gotowości kraju do akcesji.
EnglishThe vote that you will take tomorrow or on Wednesday is a strategic benchmark in the negotiations.
Państwa jutrzejsze lub środowe głosowanie będzie strategicznym punktem tych negocjacji.
EnglishThe benchmark system, which has already been mentioned, must also be put into an appropriate form.
System benchmarkingu, o którym już wspomniano, należy wprowadzić w odpowiedniej formie.
EnglishAccording to its own benchmark, however, it is only permitted to have 87.
Zgodnie jednak z wewnętrzną normą, wolno jej jednak mieć 87.
EnglishSix new Member States had already beaten our 2010 benchmark, which is 10%.
Sześć nowych państw członkowskich już osiągnęło nasz poziom odniesienia dla roku 2010, wynoszący 10%.
EnglishThis status quo has been used as a benchmark for comparing the impact of other possible options.
Ten stan rzeczy wykorzystano jako punkt odniesienia dla porównania wpływu innych możliwych alternatyw.
EnglishAnd I know TED is about big ideas, but actually, the benchmark for a big idea is changing.
I wiem, że TED zajmuje się prezentowaniem ciekawych pomysłów, lecz kryteria ich rozpowszechniania się zmieniają.
EnglishI am in favour of these general guidelines and I believe that they should also be the benchmark for our budget.
Popieram te ogólne wytyczne i uważam, że powinny stanowić punkt odniesienia dla naszego budżetu.
EnglishIt has been commissioned by the European Council and is intended to set the highest standards for safety as its benchmark.
Zostały one zlecone przez Radę Europejską, a ich wzorem mają być najwyższe normy bezpieczeństwa.
EnglishOn housing care, the 2007 cases have been resolved, but the 2008 benchmark has not yet been met.
Jeżeli chodzi o kwestie mieszkaniowe, rozstrzygnięto sprawy z 2007 roku, lecz nie rozstrzygnięto jeszcze spraw z 2008 roku.
EnglishSecondly, we did not do this based on political group discipline, but according to the benchmark of justice.
Po drugie, nie uczyniliśmy tego w oparciu o dyscyplinę w grupach politycznych, ale kierując się sprawiedliwością.
EnglishBut even with benchmark-free allowances, the reduction in targets will not be easy for industry.
Jednak nawet przy przydziałach emisji bez poziomów odniesienia przemysłowi nie będzie łatwo osiągnąć niższej docelowej emisji.
EnglishFor me, European law is always the benchmark.
Dla mnie prawo wspólnotowe zawsze jest wskaźnikiem.
EnglishFor the moment, we consider only the opening benchmark on justice, freedom and security to be met.
W tym momencie bierzemy pod uwagę potrzebę spełnienia kryterium otwarcia w kwestii sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.

Muita sanoja

English
  • the benchmark

Suomi-englanti sanakirjasta löydät lisää käännöksiä.