"technology transfer" - Puolakielinen käännös

EN

"technology transfer" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "technology transfer".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "technology transfer" puolaksi

technology substantiivi
transfer substantiivi
to transfer verbi

Esimerkkejä "technology transfer"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAnother essential task is drawing up a reasonable technology transfer policy.
Kolejnym istotnym zadaniem jest opracowanie rozsądnej polityki transferu technologii.
EnglishA last word: we also very much focus on the call for enhanced technology transfer.
Ostatnie słowo: bardzo dużo uwagi poświęcamy także apelowi o zwiększony transfer technologii.
EnglishIt would therefore facilitate the transfer of technology from European institutions and businesses.
Dlatego ułatwiłoby to transfer technologii z instytucji i firm europejskich.
EnglishThe transfer of technology, research and technical assistance are of course essential in this respect.
Oczywiście istotny jest tu transfer technologii, badania i pomoc techniczna.
EnglishInternational trade is one of the most effective tools for the transfer of technology transfer.
Handel międzynarodowy jest jednym z najbardziej efektywnych narzędzi transferu technologii.
EnglishSo how are we helping ourselves limit this thing without helping the transfer of technology?
Tak więc, jak możemy sobie pomóc ograniczyć taki stan rzeczy bez wsparcia transferu technologii?
EnglishWe have backlog demand in the transfer of technology.
Mamy duże zaległości popytu w odniesieniu do transferu technologii.
EnglishAnd I think one of the things, which is also remarkable about this technology, is that the technology transfer is so easy.
Niesamowite w tej technologii jest również to, że jej transfer jest tak łatwy.
EnglishWithout financial solidarity and the transfer of technology, we will not see the progress which we all need.
Bez solidarności finansowej i transferu technologii nie uda się nam osiągnąć potrzebnego nam postępu.
EnglishWe have a responsibility with regard to technology transfer.
Mamy obowiązki w zakresie transferu technologii.
EnglishThe EU has adopted ambitious plans in the area of emission reductions, funding, forestry and technology transfer.
UE przyjęła ambitne plany w dziedzinie ograniczenia emisji, finansowania, leśnictwa i transferu technologii.
EnglishThe European policy must protect biodiversity and support technology transfer and infrastructure improvement.
Europejska polityka powinna chronić różnorodność biologiczną, wspierać transfer technologii i poprawę infrastruktury.
EnglishThere are even block exemptions for certain categories - such as research and development and technology transfer.
Istnieją nawet wyłączenia grupowe dla niektórych kategorii – takich jak badania i rozwój oraz transfer technologii.
EnglishIn particular, technology transfer will not need much if intellectual property rights are left intact.
W szczególności, do transferu technologii niewiele będzie potrzeba, jeżeli nie zostaną zmienione prawa własności intelektualnej.
EnglishWe also need to make progress on the necessary means to support developing countries and boost technology transfer.
Musimy też osiągnąć postęp w działaniach koniecznych, aby wesprzeć kraje rozwijające się i przyspieszyć transfer technologii.
EnglishWe also need a framework for adapting to climate changes as well as for technology transfer and capacity building.
Potrzebny jest nam też system umożliwiający dostosowanie się do zmian klimatu, a także transfer technologii i budowanie zdolności.
EnglishThat is why I would like to impress on the Commission the need to include technology transfer measures in rural development.
Dlatego chciałbym uświadomić Komisji potrzebę uwzględnienia środków transferu technologii w ramach rozwoju obszarów wiejskich.
EnglishIndeed, there is a risk of European knowledge being lost forever to countries benefiting from technology transfer.
Istnieje rzeczywiste ryzyko, że wiedza europejska zostanie utracona na zawsze na rzecz krajów, które korzystają z transferu technologii.
EnglishWith knowledge and technology transfer, Europe can make a very substantial contribution to genuinely sustainable development in India.
Dzięki transferowi wiedzy i technologii, Europa może wnieść bardzo istotny wkład w prawdziwie zrównoważony rozwój Indii.
EnglishThis is where the support of developed countries, with the transfer of technology and suitable finances, is very important.
Tutaj liczy się wsparcie krajów rozwiniętych, polegające między innymi na transferze technologii i odpowiednich środków finansowych.

Muita sanoja

English
  • technology transfer

Etsi lisää sanoja Suomi-englanti sanakirjasta.