"technologies" - Puolakielinen käännös

EN

"technologies" puolaksi

EN technologies
volume_up
{monikko}

technologies (myös: processes)
volume_up
technologie {feminiini mon.}
Subject: Information and Communication Technologies (ICT) and Information Society
Przedmiot: Technologie teleinformatyczne (ICT) i społeczeństwo informacyjne
These technologies are perceived as useful to society and morally acceptable.
Technologie te są postrzegane jako społecznie użyteczne i dopuszczalne moralnie.
Information and communications technologies are a key instrument in this respect.
Pod tym względem kluczowymi instrumentami są technologie informacyjno-komunikacyjne.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "technology":

technology

Esimerkkejä "technologies"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSo this dream is really enabled by the convergence of two known technologies.
Więc to marzenie zostało umożliwione przez sprzężenie dwóch znanych technologii.
EnglishThis relaxation reduces the incentive to develop new low-carbon technologies.
To rozprężenie osłabia bodźce do opracowywania nowych technologii niskoemisyjnych.
EnglishI support the development of new technologies and especially renewable energy sources.
Popieram rozwój nowych technologii, a w szczególności odnawialnych źródeł energii.
EnglishThese will be delivered by research and innovation in energy technologies.
Zostaną one dostarczone przez badania i innowacje w systemach energetycznych.
EnglishThe key to this, ladies and gentlemen, lies in the development of green technologies.
Panie i panowie! Klucz do tego znajduje się w rozwoju zielonych technologii.
EnglishAnother major element of accessibility is the user-friendliness of new technologies.
Kolejnym ważnym czynnikiem związanym z dostępnością jest przyjazność dla użytkownika.
EnglishWe need Madame Curies, we need scientists, we need breakthrough technologies.
Potrzebujemy pań Curie, potrzebujemy naukowców, potrzebujemy przełomowych technologii.
EnglishIn this report I proposed specific amounts of funding to support new technologies.
Zaproponowałem w sprawozdaniu określone środki finansowe na wsparcie nowych technologii.
EnglishSecondly, the list of forbidden substances must not halt the development of technologies.
Po drugie, lista substancji zabronionych nie może powstrzymać rozwoju techniki.
EnglishThat is the difference between adopting technologies and discussing technologies.
To różnica pomiędzy przyjmowaniem technologii a omawianiem technologii.
EnglishStatement by the Commission on latest developments in deployment of CCS technologies
Oświadczenie Komisji w sprawie aktualnej sytuacji w zakresie wdrażania technologii CCS
EnglishThe SET Plan seeks to accelerate the development and roll-out of low-carbon technologies.
W planie EPSTE dąży się do przyspieszenia rozwoju technologii niskoemisyjnych.
EnglishWhat I'd like to talk about today is understanding these exponential technologies.
Chciałbym dziś powiedzieć o zrozumieniu tych technologii wykładniczych.
EnglishWhat use are advanced technologies if we no longer have any raw materials?
Jaki będzie pożytek z zaawansowanych technologii, jeśli zabraknie surowców?
EnglishWe also need to ensure there is room for new technologies and innovation.
Musimy także zapewnić możliwości rozwoju dla nowych technologii i innowacji.
EnglishProtecting children using the Internet and other communication technologies (debate)
Ochrona dzieci korzystających z Internetu i innych technologii komunikacyjnych (debata)
EnglishThere are lots of modern technologies capable of preventing congestion.
Istnieje wiele nowoczesnych technologii umożliwiających zapobieganie zatorom.
EnglishI think that it is vital to develop and sell new, cutting-edge energy technologies.
Uważam, że niezbędne jest opracowanie i sprzedaż nowatorskich technologii energetycznych.
EnglishThese are not discoveries of planets or new technologies or science.
Nie chodzi tu o odkrywanie planet ani nowych technologii, ani o odkrycia naukowe.
EnglishThis is why we need investment, research and development of technologies.
Potrzebne są nam więc inwestycje, badania naukowe i rozwój technologiczny.