"technological innovation" - Puolakielinen käännös

EN

"technological innovation" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "technological innovation".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "technological innovation" puolaksi

technological adjektiivi
innovation substantiivi

Esimerkkejä "technological innovation"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe development of the European economy needs exactly technological innovation.
Rozwój europejskiej gospodarki wymaga właśnie innowacji technologicznych.
EnglishIt is technological innovation that will be our saviour, not trade in hot air.
Naszym zbawcą będą innowacje technologiczne, a nie handel emisjami.
EnglishIt is not just technological, it is social innovation that we talk about.
To nie tylko technologiczne rozwiązanie o którym mowa, ale i socjalne.
EnglishDo those two 'nos' mean that we must turn our back on technological innovation?
Czy te dwie odpowiedzi przeczące oznaczają, że musimy odwrócić się od innowacji technologicznej?
EnglishProgress and technological innovation will play a key role in the new CAP.
Postęp i innowacje techniczne odegrają kluczową rolę w nowej WPR.
EnglishSecondly, there are the issues relating to technological innovation and applied research.
Po drugie, kwestia innowacji technologicznych i badań stosowanych.
EnglishSubject: Evaluation of creativity, innovation and technological development in Member States
Przedmiot: Ocena kreatywności, innowacji i rozwoju technologicznego w państwach członkowskich
EnglishIt encourages new entrants, innovation and technological and operational improvements.
Sprzyja nowym podmiotom wchodzącym na rynek, innowacji oraz ulepszeniom technologicznym i operacyjnym.
EnglishThere is much potential for technological innovation, to reduce the sector's CO2 emissions.
Potencjał tkwiący w innowacjach technologicznych jest ogromny, jeśli chodzi o zmniejszanie emisji CO2 w tym sektorze.
EnglishOur policies must show that social innovation and technological innovation are compatible.
Nasza polityka powinna odzwierciedlać przekonanie, że innowacyjność społeczna i innowacyjność technologiczna są kompatybilne.
EnglishIt also allows technological innovation to progress.
Pozwala także na rozwój innowacji technologicznych.
EnglishAs a group, they are open to change, technological progress and innovation.
W Polsce blisko jedna trzecia rolników to ludzie młodzi do czterdziestego roku życia.
EnglishThey are therefore an essential factor in continued technological progress and greater innovation in the European Union.
Tym samym są one niezbędnym elementem dalszego postępu technologicznego i zwiększenia innowacyjności Unii Europejskiej.
EnglishThe agreement should also make use of the opportunities for technological innovation, economic development and job creation.
Porozumienie powinno wykorzystać szanse dla innowacji technologicznych, rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.
EnglishThis is entirely due to technological innovation as cars have been continuously increasing in size and power.
Zawdzięczamy to całkowicie innowacjom technologicznym, ponieważ jednocześnie samochody są coraz większe i dysponują coraz większą mocą.
EnglishAnyway, we are prepared to create the preconditions for Galileo, a flagship of European technological innovation.
Niemniej jesteśmy przygotowani na stworzenie warunków wstępnych dla Galileo, okrętu flagowego europejskiej innowacji technologicznej.
EnglishThis includes technological innovation, sustainable development, combating climate change and care for biodiversity.
Wymienić tutaj należy innowacyjność technologiczną, zrównoważony rozwój, przeciwdziałanie zmianom klimatu czy pielęgnację bioróżnorodności.
EnglishFurther work will have to be done on long-term strategies, regarding for example the purchase of buildings and technological innovation.
Należy kontynuować prace nad strategiami długoterminowymi, rozważając na przykład zakup budynków i innowacje technologiczne.
EnglishEnvironmental policies provide a strong incentive for technological innovation and promote economic performance.
Polityka dotycząca środowiska naturalnego jest silnym czynnikiem motywacyjnym dla innowacji technologicznych oraz promowania wydajności gospodarczej.
English(b) Technological innovation

Muita sanoja

English
  • technological innovation

Vieläkin enemmän käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.